Aktualności 2022

DODATKI I REKOMPENSATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

1.    dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6– szczegóły na stronie: www.ops.kluczbork.pl

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku..

podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.
WZÓR WNIOSKU
Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. 
 
Wnioski można złożyć:
-   w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Katowicka 1,
-  za pomocą poczty tradycyjnej,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2000 r. poz. 344);  ePUAP 

Instrukcja o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP.
1.    Wypełnij wniosek wraz z załącznikami i podpisz.
2.    Zeskanuj wypełniony wniosek.
3.    Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw; „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
4.    Podpisz zeskanowany plik wniosku bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
5.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz informację  na wskazany we wniosku adres email.
6.    Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu epuap na twoją skrzynkę na portalu gov.pl

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 
• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat) 
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów 
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczeniaSkp, 
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/
3. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych
wariant 1 dla odbiorców  którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych
wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)
– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych. 
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy
Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła  w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.
WZÓR OŚWIADCZENIA
Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.
Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w analogiczny sposób, jak wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych.
WZÓR WNIOSKU

WNIOSKI W WERSJI EDYTOWALNEJ:
•    Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą
•    Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego dla średniej ceny ciepła z rekompensatą
•    Prezentacja - mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 2109
•    Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą
•    Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty - edytowalny 2109

 

 • autor: Gracjana Dziuba-Tabisz, data: 2022-09-28

Krzywizna 2.10.2022r.

W niedzielę, 2.10.2022r., w Krzywiźnie, będzie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Michałowi Norkowi, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.

 • W niedzielę, 2.10.2022r., w Krzywiźnie, będzie miała...

Termin składania wniosków o tytuł i odznaczenie "Zasłużony dla Kluczborka"

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o tytuł i odznaczenie „Zasłużony dla Kluczborka” upływa 10 października. Wnioski (nie ma formularza, ale wymagane jest wskazanie  wnioskodawcy poprzez imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy) zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) składającego wniosek.

 • autor: Ewa Bukowska, data: 2022-09-21

Termin składania wniosków o stypendia sportowe dla osób fizycznych

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o stypendia sportowe dla osób fizycznych upływa 30 września. Wnioski zaadresowane do Burmistrza Kluczborka można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku (zawierającą formularz wniosku) oraz oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) wnioskodawcy.

 • autor: Ewa Bukowska, data: 2022-09-21

Termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork upływa 10 października. Wnioski zaadresowane do Burmistrza Kluczborka można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku (zawierającą formularz wniosku) oraz oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) wnioskodawcy.

 • autor: Ewa Bukowska, data: 2022-09-21

Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna

Burmistrz Miasta Kluczborka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały nr XXXIII/508/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru objętego planem.

Więcej na: www.bip.kluczbork.eu

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego...

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. Maksymalna kwota dotacji 32 000 zł.

Wnioski do pobrania i wiecej szczegółów: https://pupkluczbork.pl

 

 • nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na...

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w OPS Kluczbork.

Od 4 stycznia 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski można składać elektronicznie przez ePUAP lub papierowo w siedzibie Ośrodka pok. nr 14a na II piętrze w godz.9.00-14.00. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek i instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania 

III Ekumeniczny Koncert Kolęd

 • Ekumeniczny Koncert Kolęd

Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

W związku z planowanym postojem Mammobusu w Kluczborku zapraszamy na bezpłatne badanie dla kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z badania mammograficznego lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia nie wymaga skierowania. 
Aby skorzystać z badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 • Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

Relacja z 30. turnieju piłkarskiego w Kluczborku połączonego z akcją „GRAMY RAZEM DLA DANIELA”

XXX edycja Turnieju o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyła się 9 stycznia 2022r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku i została połączona z akcją charytatywną „Gramy razem dla Daniela”, która była jedną z wielu form wsparcia dla Daniela Szpili. Daniel przeprowadził ponad 850 spotkań, w tym również jako sędzia asystent na szczeblu centralnym. Parę miesięcy temu usłyszał diagnozę, która zupełnie zmieniła jego życie. Choroba która go dotknęła, jest bardzo rzadka i nieuleczalna. To SLA, czyli tzw. stwardnienie zanikowe boczne, to samo z którym przed laty zmagał się Krzysztof Nowak, były piłkarz Wolfsburga i reprezentacji Polski.

Cały dochód z licytacji, która odbywała się w trakcie turnieju, zostanie przekazana Kol. Danielowi i jego rodzinie.

W cieniu tych wydarzeń toczyła się piłkarska rywalizacja z udziałem 8 drużyn Opolskiego Związku Piłki Nożnej: Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Opola i Kluczborka, jak również zaproszonych gości z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. 

Turniej wygrał Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN, pokonując w finale KS Kluczbork 3-0.

XXX. Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej połączonego z akcją charytatywną „Gramy dla Daniela” organizowany przez Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, OSiR Kluczbork odbył się  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Fot. Jarosław Nazarkiewicz. Mirosław Szozda

 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...

Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w plebiscycie miast i został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego. Miasto otrzyma sprzęt energooszczędny o wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących. Dzięki Waszym głosom awansowaliśmy do ogólnopolskiego finału, który rozpocznie się już w piątek, 14 stycznia. Nagrodami dla najpiękniej rozświetlonych miast będzie sprzęt AGD o łącznej wartości 200 000 złotych. 
Liczymy na Wasze głosy w finale ogólnopolskim. Walczymy.

Wyniki: https://nto.pl/p/kandydaci/swiec-sie-z-energa%2C1011131/ 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork.

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości*), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o udzielenie dotacji na ich demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.
Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 12.01.2022r. do dnia 4.02.2022r. wyłącznie w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1224,unieszkodliwianie-azbestu

Dotacja może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. 

Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. 
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluczbork o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany 
do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. 
Do czasu zawarcia umów o udzielenie dotacji, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urządzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125, tel. 77/418-14-81 wew. 228
                                                                                                    

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

Kolejny stypendysta burmistrza z medalem Mistrzostw Polski

Patryk Stosz – utalentowany kolarz z Kluczborka spotkał się  w dniu dzisiejszym (13.01.2022r.) z Burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kielarem, który pogratulował mu zdobycia srebrnego medalu w wyścigu elity na 85 Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się w dniach 8-9 stycznia w Gościęcinie. Jak przyznał Patryk „…miałem szansę na złoto, ale dwa razy podczas wyścigu spadł mi łańcuch, który musiałem sam założyć.”

Patryk, który reprezentuje Voster ATS Team, jest w kadrze Polski i planuje w obecnym roku starty w Europie i Chinach. Jego największym marzeniem i głównym celem jest start na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Jeżeli utrzyma taką formę  jak obecnie, to są realne szanse na start, czego mu z całego serca życzymy.

Treningi kolarskie kluczborskiego kolarza są bardzo wymagające, gdyż dziennie ćwiczy na rowerze od 5 do 7 godzin. W ubiegłym roku przejechał na rowerze 28 tysięcy kilometrów, czyli 10 razy pojechał do Hiszpanii 😊. Podczas treningu osiąga średnią prędkość 38 km przy dystansie 140km. Aby osiągnąć lepszą wydolność trenuje we Włoszech na wysokości 2300 m npm. Po takich górskich treningach ma wydolność o 10% lepszą na terenach nizinnych.

Burmistrz otrzymał od Patryka zdjęcie z ostatnich Mistrzostw Polski wraz z dedykacją oraz oryginalnym numerem startowym.

Życzymy Patrykowi sportowych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne starty w imprezach krajowych i międzynarodowych.

Relacja ze startu Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski: https://mtb-xc.pl/2022/01/10/wyniki-2-dnia-mistrzostwa-polski-w-kolarstwie-przelajowym-2022-gosciecin/

Fot. Grzegorz Błażewski, Mateusz Birecki

 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Sart Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 18 stycznia 2022 r. w godz. 9:00-12:00. Zapraszamy !

Potrzebujesz pomocy prawnika - skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej szczegółów nt. pomocy prawnej i edukacji prawne znajdą państwo na stronie: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna.htm

 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Komunikat_baner
 • ...

Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem

Serdecznie zapraszamy na piękny i ambitny koncert GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem.
Podczas koncertu Poznasz "Ludzi z duszą". O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, "Czas nauczy Cię pogody", jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza w aktualnej sytuacji pandemii … Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Wokalistka czaruje publiczność głosem i bogatym programem, wykonuje różnorodny repertuar – od piosenki estradowej i poezji śpiewanej, po muzykę pop, rock, bluesa i jazz. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy, nazywana polską Arethą Franklin z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym i muzycznym poziomie.
Grażyna Łobaszewska - wokalistka, kompozytorka, liderka. Zadebiutowała w 1971; koncertowała i nagrywała z grupami S-26, Ergo Band, Crash (występy na Jazz Jamboree), Cancer. Współpracowała z orkiestrami Aleksandra Maliszewskiego i Zbigniewa Górnego oraz z muzykami jazzowymi, m.in. Januszem Skowronem, Krzysztofem Ścierańskim, Jarosławem Śmietaną. Na scenie towarzyszyć będzie jej grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew; Maciej Kortas – gitara; Michał Szczeblewski – perkusja. Z grupą związana jest od 2009 roku i nagrała kilka albumów, m.in. „Dziwny jest…” z utworami Czesława Niemena.
Gościnnie u boku artystki wstąpi również nasz kluczborski Zespół Estradowy Big Roll Band. Zespół działa przy Centrum Kultury w Kluczborku. Składa się z trzech sekcji instrumentów dętych oraz rozbudowanej sekcji rytmicznej.
Wykonuje muzykę różnorodną od jazzu poprzez latino do rocka, niosąc wraz z nią nieprzebrane bogactwo kultury wielu narodów świata. Swoje umiejętności doskonali pod okiem dyrygenta Rolanda Mendla. Doceniony przez nasze środowisko, od 14 lat zespół czynnie uczestniczy w szeregu koncertach w kraju jak i poza jego granicami promując szeroko pojętą kulturę muzyczną.
Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu muzycznego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to w piękny lutowy wieczór z CKK znajdziesz się we właściwym miejscu.
 • Koncert Grażyny Łobaszewskiej

Zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

MIESZKAŃCY KLUCZBORKA, PRZYJACIELE i SYMPATYCY - od dzisiaj walczymy w finale ogólnopolskim o 50 000 zł i tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Rywalizacja jest duża bo teraz zostali sami najlepsi i najbardziej zaangażowani. Pokażmy, że Kluczbork ma moc.💪💪💪  GŁOSUJCIE: https://polskatimes.pl/p/kandydat/kluczbork%2C2475633/
Nie zrażajcie się początkowym zakładaniem konta i rejestracją. Później idzie każdego dnia bez problemów. PAMIĘTAJCIE ABY GŁOSOWAĆ CODZIENNIE!!!
 • zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

KRUS - Konkurs dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy".

 

 • data: 2022-01-18
 • KRUS - Konkurs dla dzieci

Prawdziwe Święto Siatkówki w Kluczborku

Już jutro w środę 19. stycznia o g.18.00 w hali OSiR KKS Mickiewicz Kluczbork zmierzy się w ramach Pucharu Polski z zespołem z PlusLiga GKS Katowice Siatkówka, gdzie grają m.in Jakub Jarosz, Tomas Rousseaux, Gonzalo Quiroga. 
Zapraszamy i liczymy na doping dla naszej drużyny. Przypominamy, że mecz odbędzie się w reżimie sanitarnym.
To będzie prawdziwa promocja siatkówki i naszego miasta.
 • data: 2022-01-18
 • Święto siatkówki w Kluczborku
 • Święto siatkówki w Kluczborku

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 2021 roku zwiększyła się liczba partnerów, którzy udzielają rabatów posiadaczom kart.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy w 2021 roku.

Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.

Szczegóły na: https://www.kluczbork.eu/897,programy-spoleczne

 • Podziękowanie Partnerom Społecznym

Przetarg na atrakcyjne działki w Kluczborku i Kuniowie

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony 

 1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 481/433 o pow. 0,1222ha

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 79.812,88 zł.                      

wadium: 7.982,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 314 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 315 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 316 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 317 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 318 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 25 – ark. m. 5 działka nr 179/4 o pow. 0,0244 ha w udziale 556/10000, KW OP1U/00028825/1, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,29 m2, złożony z 2 pokoi i kuchni, WC wspólne na korytarzu, położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 68.010,00  zł                                        

wadium –6.801,00 zł.

 

II przetarg ustny nieograniczony

 1. Miasto Kluczbork, ul. Zamkowa 15 – ark. m. 6 działka nr 196/3 o pow. 0,0574 ha w udziale 742/10000, KW OP1U/00059626/2, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 139,03 m2, złożony z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza, łazienki z WC, położony na IV piętrze budynku mieszkalno-usługowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,30 m2. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 179.568,00  zł                                        

wadium – 17.957,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2022r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kluczborku, sala nr 62, II piętro.

Szczegóły przetargu: https://www.bip.kluczbork.eu/plik,15146,gnp-6840-2-2022-jk-ogloszenie-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-dnia-13-01-2022r-kluczbork-ul-ksiedza-skorupki-kuniow-pdf.pdf

 • data: 2022-01-20
 • działki ul. Skorupki
 • działki ul. Skorupki

BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informujemy o realizacji na terenie woj. opolskiego bezpłatnej rehabilitacji domowej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności realizowanej przez placówki medyczne EPIONE. Rehabilitacja dostępna jest na terenie m. Opole oraz całego województwa opolskiego i wykonywana w domu Pacjenta, przez wyznaczonych do tego Fizjoterapeutów firmy EPIONE  Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących.

Posiadamy szybkie terminy rehabilitacji dla osób zainteresowanych. Niezbędnym czynnikiem do podjęcia rehabilitacji jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz skierowania na rehabilitację domową od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zainteresowane rehabilitacją prosimy o kontakt pod nr tel. 518 385 717
w sprawie szczegółów programu oraz umawiania wizyt.

Więcej: https://www.epione.pl/bezplatna-rehabilitacja-kluczbork.html

 • data: 2022-01-20
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w dobie pandemii

 W związku z coraz większą ilością zakażeń koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wprowadzono tymczasowe zasady wejścia do urzędu. Wszystkich mieszkańców w pierwszej kolejności prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną. Kontakt z urzędnikiem: https://www.kluczbork.eu/968,kontakt-z-urzednikiem 

Jeśli sprawa wymaga wizyty w urzędzie, to informujemy, iż otwarte jest jedynie wejście od strony parkingu.

Prosimy o przechodzenie przez bramkę dezynfekcyjną oraz przejście do korytarza na parterze. Tam znajdują się urny do składania dokumentów, a także stoliki i niezbędne formularze. Można też skorzystać ze wsparcia pracownika pełniącego dyżur.

Wszystkich petentów zapewniamy, że urząd pracuje i sprawy są załatwiane na bieżąco, ale też prosimy o cierpliwość, ponieważ z powodu pandemii musimy ograniczyć ilość osób przebywających w urzędzie.

 • wejście do urzędu

Ferie zimowe w Gminie Kluczbork

Nadchodzą ferie zimowe. Przedstawiamy program ferii zimowych w Gminie Kluczbork organizowanych przez kluczborskie jednostki. Czeka na was wiele atrakcji.

 • Plakat ferie Administracja Oświaty
 • Plakat ferie w Kinie Bajka
 • Plakat ferie w Muzeum
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w OSiR
 • Plakat ferie w Centrum Kultury w Kluczborku

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na Kluczbork. Wyniki plebiscytu miast

Wczoraj zakończyło się głosowanie ogólnopolskie na Świetlną Stolicę Polski. Dziękujemy bardzo wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Kluczborka za oddane głosy i poświęcony czas każdego dnia na głosowanie. Oddaliśmy łącznie 1 878 głosów zdobywając 14 miejsce w Polsce. Zwyciężył Trzebiatów z rekordową liczbą 129 991 głosów. Gratulujemy zwycięstwa.

Kluczbork zdobywając najwięcej głosów w etapie wojewódzkim został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego i otrzyma nagrody o łącznej wartości 10 000 złotych. Będzie to sprzęt energooszczędny AGD dla najbardziej potrzebujących oraz lampa wirusobójcza UV-C od spółki Energa Oświetlenie.

Wyniki plebiscytu: za-nami-final-ogolnopolskiego-etapu

 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Powstała koncepcja rozbudowy krytej pływalni w Kluczborku

Gmina Kluczbork przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową krytej pływalni przy ulicy Kołłątaja. Powstała wstępna koncepcja rozbudowy naszego basenu, którą prezentujemy na wizualizacjach. 
Do dyspozycji będą: basen sportowy, basen rekreacyjny, strefa maluszka, zjeżdżalnia wodna, wanny jacuzzi oraz bogata strefa saun i relaksu. Pływalnia będzie idealnym miejscem rozrywki, sportu i rekreacji.

 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku

III NABÓR do projektu SWO

Do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Licytacje WOŚP na scenie - kluczborski rynek

Zobacz jakie skarby można wylicytować dzisiaj na kluczborskim rynku podczas 30 finału WOŚP. Aż 45 rzeczy czeka na Was. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjdź na rynek i licytuj dla WOŚP. Szczegóły w pliku poniżej 

Program 30. Finału WOŚP w Kluczborku

Zapraszamy wszystkich serdecznie na 30. Finał WOŚP w Kluczborku. Przyjdź i wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

 • program 30. Finał WOŚP Kluczbork

SERCEM MALOWANE, twórcze pasje kobiet

Bardzo serdecznie zapraszamy Mieszkanki Powiatu Kluczborskiego do współtworzenia wydarzenia kulturalnego:

XX edycja wystawy "SERCEM MALOWANE - TWÓRCZE PASJE KOBIET"
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
marzec 2022
 
Patronat honorowy przyjęli: Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Kluczborski Pan Mirosław Birecki, Burmistrz Byczyny Pani Iwona Sobania, Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, Burmistrz Wołczyna Pan Jan Leszek Wiącek, Wójt Gminy Lasowice Wielkie Pan Daniel Gagat.
Patronat medialny przyjęli: NTO oraz Radio Opole
 
 
Pierwsza edycja wystawy (rok 2003) była spontaniczną akcją wspierającą zbiórkę na rzecz zakupu mammografu do kluczborskiego szpitala. Wystawa zachęciła wiele Mieszkanek Powiatu Kluczborskiego do ujawnienia swych pasji twórczych. Wystawa "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet" wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszej  Wspólnoty. Kolejne edycje wystawy, przygotowane cyklicznie w ramach obchodów Różowego Dnia Kobiet, pokazały bardzo piękne prace Pań: prace malarskie, grafikę, rzęźbę, hafty - obrazy malowane igłą, oraz rękodzieło - obrusy, serwety ceramikę, biżuterię, zabawki itp. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu ekspozycji 20.
Prace należy złożyć w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa w dniach 28.02  i 1.03.2022 w godzinach 8 - 16.
Udział jest nieodpłatny.
Zapraszamy i prosimy o przekazanie zaproszenia znajomym.
Z poważaniem
Ewa Zgadzaj Martyniuk
komisarz wystawy
 • Plakat Sercem Malowane

VI edycja „Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Dziewięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 15 marca 2022 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres invest@ocrg.opolskie.pl.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
 
Więcej na: www.krus.gov.pl
 • Konkurs KRUS

Koncert charytatywny SERCE DLA ANTOSIA - 13.02.2022 hala OSIR

Centrum Kultury w Kluczborku serdecznie zaprasza na piękny, charytatywny i ambitny koncert SERCE DLA ANTOSIA dla którego wystąpią: GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA z zespołem AJAGORE i kluczborski Big-Roll-Band. Koncert odbędzie się w niedzielę 13 lutego g.18.00 w hali OSiR. Cegiełki w cenie 20 i 30 zł do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury w Kluczborku lub bezpośrednio przed koncertem.
Koncert pod patronatem Senatora RP - Beniamina Godyli, Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły i Burmistrza Miasta Kluczborka - Jarosława Kielara.
Całkowity dochód z koncertu i sprzedaży ciasta oraz kawy przed koncertem, przeznaczony będzie na leczenie Antosia Dziaczuka z Wołczyna chorującego na SMA. Podczas koncertu Poznasz "Ludzi z duszą". O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, "Czas nauczy Cię pogody", jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza w aktualnej sytuacji…
Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Wokalistka czaruje publiczność głosem i bogatym programem, wykonuje różnorodny repertuar – od piosenki estradowej i poezji śpiewanej, po muzykę pop, rock, bluesa i jazz. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy, nazywana polską Arethą Franklin z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym i muzycznym poziomie.
Grażyna Łobaszewska - wokalistka, kompozytorka, liderka. Zadebiutowała w 1971; koncertowała i nagrywała z grupami S-26, Ergo Band, Crash (występy na Jazz Jamboree), Cancer. Współpracowała z orkiestrami Aleksandra Maliszewskiego i Zbigniewa Górnego oraz z muzykami jazzowymi, m.in. Januszem Skowronem, Krzysztofem Ścierańskim, Jarosławem Śmietaną. Na scenie towarzyszyć będzie jej grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew; Maciej Kortas – gitara; Michał Szczeblewski – perkusja. Z grupą związana jest od 2009 roku i nagrała kilka albumów, m.in. „Dziwny jest…” z utworami Czesława Niemena.
Gościnnie u boku artystki wstąpi również nasz kluczborski Zespół Estradowy Big Roll Band. Zespół działa przy Centrum Kultury w Kluczborku. Składa się z trzech sekcji instrumentów dętych oraz rozbudowanej sekcji rytmicznej.
Wykonuje muzykę różnorodną od jazzu poprzez latino do rocka, niosąc wraz z nią nieprzebrane bogactwo kultury wielu narodów świata. Swoje umiejętności doskonali pod okiem dyrygenta Rolanda Mendla. Doceniony przez nasze środowisko, od 14 lat zespół czynnie uczestniczy w szeregu koncertach w kraju jak i poza jego granicami promując szeroko pojętą kulturę muzyczną.
Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu muzycznego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to w piękny lutowy wieczór z CKK znajdziesz się we właściwym miejscu.
 • plakat koncert charytatywny SERCE DLA ANTOSIA

Zabytki w Kluczborku mają się dobrze

W 2021 roku z budżetu Gminy Kluczbork dofinansowano remont 16 obiektów zabytkowych. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 514.668,53 zł. Dotacja udzielona była na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.    

 • 1.byczynska-16
 • 1.byczynska-16_2
 • 10.jagielloska-5
 • 10.jagielloska-5_2
 • 11.warynskiego-10
 • 11.warynskiego-10_2
 • 12.kochanowskiego-5
 • 12.kochanowskiego-5_2
 • 13.konopnickiej-20
 • 13.konopnickiej-20_2
 • 14.sienkiewicza-25
 • 14.sienkiewicza-25_2
 • 15.krakowska-14
 • 15.krakowska-14_2
 • 2.warynskiego-12
 • 2.warynskiego-12_2
 • 3.zamkowa-3
 • 3.zamkowa-3_3
 • 4.skodowskiej-2
 • 4.skodowskiej-2_2
 • 5.krakowska-35
 • 5.krakowska-35_2
 • 6.pl. Niepodlegoci 3
 • 6.pl.-Niepodlegoci-3_2
 • 7.byczynska-6
 • 7.byczynska-6_2
 • 8.jagielloska-9
 • 8.jagielloska-9_2
 • 9.wolnoci-25
 • 9.wolnoci-25_2

Zdjęcia: Google, Gmina Kluczbork

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Przypominamy, że  ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2018r. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W myśl art. 298 ustawy Prawo wodne, wyżej wymienioną opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za każdy kolejny  kwartał 2021r., w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału  z tym,  że oświadczenia za IV kwartał 2022r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia następnego roku.

Terminy złożenia oświadczeń za rok 2022:

- za I kw.    - oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2022r.,

- za II kw.   - oświadczenie należy złożyć do 30 lipca 2022r.,

- za III kw.  - oświadczenie należy złożyć do 30 października  2022r.,

- za IV kw.  - oświadczenie należy złożyć do 14 stycznia  2023r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z  Wydziałem Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228.

Zagłosuj na kluczborskie projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Zapraszamy do głosowania od 10 do 25 lutego na kluczborskie projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego. 

LINK do GŁOSOWANIA ONLINE: https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/glosowanie.php?IDREGION=5

Można także głosować poprzez wrzucenie papierowej karty do głosowania. Urna wraz z kartami do głosowania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 (I piętro, koło pok. 124)

Projekty zgłoszone przez Centrum Kultury w Kluczborku:

PROJEKT SUBREGIONALNY (głosują mieszkańcy z powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego )
4 IN 1 NOWA JAKOŚĆ MUZYKI ORKIESTROWEJ
 
PROJEKT POWIATOWY (głosują mieszkańcy powiatu kluczborskiego)
NAGRANE, ZAREJESTROWANE DOSTĘPNE TU I TAM
 
DZIĘKI TYM ZADANIOM WSZYSCY ZYSKAMY:
- zakupimy sprzętu do koncertów on- line
- uzyskamy dostęp do profesjonalnego studia nagrań
- będziemy realizować produkcje na najwyższym poziomie
- będziemy promować twórczość lokalną
- będziemy efektywniej rozpowszechniać realizację w mediach społecznościowych
- zwiększymy możliwość rejestracji koncertów i wydarzeń artystycznych
- zakupimy nowe brakujące mundury, kurtki
- wyremontujemy stare zniszczone instrumenty
- zakupimy nowe instrumenty
- nauczymy gry na instrumentach nowych członków orkiestr
- poprzez uczestnictwo w warsztatach podniesiemy swój warsztat muzyczny
- zorganizujemy koncerty i piknik orkiestr
 
Projekt zgłoszony przez Krzysztof Adamski i MKS Funball Kluczbork:
 
PROJEKT POWIATOWY (głosują mieszkańcy powiatu kluczborskiego)
"W piłkę z przyjemnością pogramy i zasad udzielania pierwszej pomocy chętnie poznamy" 
 
Projekt zakłada organizację 10 turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 4-12 lat w okresie maj – wrzesień 2022 r. Turnieje zorganizowane zostaną na obiektach w Kluczborku. Zakłada się, że w organizowanych turniejach weźmie udział do 720 młodych miłośników piłki nożnej. W każdym turnieju wzięło by udział 6 zespołów, liczących po maks. 12 zawodników. W turnieju piłkarskim wzięłyby udział drużyny w pierwszej kolejności z powiatu kluczborskiego, a w przypadku wolnych miejsc, także inne drużyny z województwa opolskiego. Każdy uczestnik turnieju otrzyma poczęstunek (posiłek + woda), pamiątkowy medal oraz upominek. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma też pamiątkowy puchar. Podczas każdego z turniejów młodzi piłkarze mieliby szkolenie z najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy i praktycznego postępowania w najczęściej występujących u dzieci urazach podczas rozgrywania meczy piłkarskich.

 

 

 

 • plakat głosowanie MBO na projekty CKK
 • zaproszenie MBO głosowanie Adamski + MKS Funball Kluczbork

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK
 
Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 
1. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne określa Uchwała  Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019r. poz. 4215).

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 14 lutego 2022r. do dnia 4 marca 2022r. 

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 zostaną odrzucone i odesłane wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

4. Wzory wniosków i formularzy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.
 
5. Wnioski należy składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. 

Podpisano umowę na dofinansowanie obiektów sportowych

Dziś w Kluczborku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji obiektów sportowych na terenie gminy. W ramach projektu wykonane zostaną: rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy oraz wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w parku miejskim w Kluczbork. W ramach środków unijnych z RPO WO 2014-2020 gmina uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys, natomiast całkowity koszt to 950 tys. Gmina już ogłosiła pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Hali OSiR, a wkrótce ogłosi następny dotyczący boiska wielofunkcyjnego w parku. Planowane zakończenie tych inwestycji to wrzesień 2022.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Hala OSiR
 • Boisko wielofunkcyjne

Nagroda Super Samorząd dla Kluczborka po raz trzeci.

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju i Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar zostali laureatami nagrody Super Samorząd 2021 podczas wczorajszego finału ogólnopolskiej akcji Masz Głos organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Kluczbork został wybrany z grona 15 nominowanych spośród 314 uczestników akcji Masz Głos. Więcej: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/laureaci-super-samorzad-i-super-glos/ 

Jury przyznała nagrodę dla Kluczborka za połączenie pomocy potrzebującym z promocją czytelnictwa wśród mieszkańców dzięki założeniu Jadłodzielni i Książkodzielni w jednym punkcie na lokalnym targowisku w Kluczborku.

Cieszy niezmiernie fakt, że jest to już trzecia nagroda Super Samorząd dla Gminy Kluczbork. Poprzednimi laureatami było Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" oraz Fundacja Artem Silesiam Promovere. Jest to dowód na to, że w Kluczborku jest dobry klimat dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą aktywnie działać dla naszej małej ojczyzny.

Zapraszamy do oglądania relacji wideo z finału. Kluczbork jest od 39 min i 10 sekundy. To była jedenasta gala ogłoszenia laureatów. Zwycięzcy dołączyli do grona 56 laureatów i 210 finalistów i wyróżnionych do tej pory.  

 

 

 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021

Kino Bajka zaprasza na pokaz przedpremierowy filmu "Sonata" i spotkanie autorskie

Wyjątkowy pokaz przedpremierowy filmu „Sonata” oraz Spotkanie Z Głównym Bohaterem – Grzegorzem Płonką odbędzie się w środę 23.02.2022 o godz.17.00. Serdecznie zapraszamy. 

Poruszająca, autentyczna historia muzyka Grzegorza Płonki z Murzasichla. Pokazuje niesamowitą, okupioną ogromnym wysiłkiem i walką drogę do osiągnięcia niemożliwego

Więcej: pokaz-przedpremierowy-filmu-sonata-oraz-spotkanie-z-glownym-bohaterem-grzegorzem-plonka/ 

Bilety dostępne tutaj: http://kino.kluczbork.pl/MSI/mvc/pl 

 • plakat film Sonata

XVIII edycja halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Kluczborka

Ośrodek Sportu i Rekreacji i Burmistrz Kluczborka byli organizatorami XVIII edycji halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Kluczborka. Rozgrywki, w których uczestniczyło osiem zespołów, rozpoczęły się w grudniu i zakończyły się turniejem finałowym 13.02.2022 roku. Pierwsze miejsce zajął zespół Roluś. Na drugim miejscu uplasował się zespół FC Polanki, a trzecie miejsce zdobył zespół LZS Kuniów.

Najlepszym strzelcem z 26 bramkami został zawodnik Rolusia, Aleksander Muzyka. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Mateusz Wawryków z LZS Kuniów. Miano najlepszego zawodnika całego turnieju otrzymał Damian Kaczmarek z zespołu FC Polanki. Wszystkie zespoły i wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i drobne upominki. Nagrody wręczali wiceburmistrz Kluczborka pan Roman Kamiński i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Andrzej Olech. 

 • Turniej Piłki Halowej

Wystartowały zapisy na BIEG i MARSZ NORDIC WALKING TROPEM WILCZYM

Dzisiaj w samo południe wystartowały zapisy na Bieg Tropem Wilczym oraz Marsz Nordic Walking, które odbędą się 6 marca 2022 r. na terenie kampusu STOBRAWA w Kluczborku.

Link do zapisów na Bieg 5km, 10km, Marsz Nordic Walking: https://www.zmierzymyczas.pl/1405/x-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-tropem-wilczym.html

Link do zapisów na Bieg 1963m: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUeoDIawABz0qfrZC0RZfNwDPmYW5unJiQAOoKHUYXzhccAg/viewform?fbclid=IwAR1w9N1Yx6xvoIZrkcpbgcvtB7BR3AaM9g68GT611IDQOjtU8_PlHCPGhUI 

Zapisujcie się jak najszybciej. Liczba pakietów ograniczona.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Gmina Kluczbork zapraszają na Kluczborskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w niedzielę 6 marca 2022r.
Szczegóły na temat programu znajdziecie wkrótce w naszym wydarzeniu.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kluczborku!
Mile widziane gadżety patriotyczne.

Śledźcie nasze wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/543716380079947?active_tab=about

 • Plakat Bieg Tropem Wilczym z programem

Gmina Kluczbork otrzymała 5 000 000zł

Gmina Kluczbork otrzymała dofinansowanie 5 000 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Gmina Kluczbork otrzymała 5 000 000zł

Laboratoria Przyszłości

Gmina Kluczbork otrzymała 760 500 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

„Laboratoria Przyszłości” to program, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości dotyczących nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Dzięki inicjatywie szkoły otrzymają m.in.:

 • drukarki 3D z akcesoriami,
 • mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami;
 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku – 126300 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku – 239400 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku – 168000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu – 30000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej – 76800 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych – 60000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie – 60000 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria

 • logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor

Zarządu Spółki Wodnej zaprasza na spotkania.

W związku ze zbliżającym się sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, Zarząd Spółki zaprasza wszystkich członków Spółki oraz zainteresowanych działalnością Spółki,  na spotkanie dotyczące wyboru delegatów, na lata 2022-2027, zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.p.

Termin

Godzina

Mieszkańcy zaproszonych Sołectw

Miejsce

 

1.

25.02.2022r. (piątek)

17:00

Smardy Górne, Smardy Dolne 

 i Unieszów

Świetlica Wiejska w Smardach Dolnych

 

2.

28.02.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Borkowice,

Nowa Bogacica,        i  Żabiniec

Świetlica Wiejska w Borkowicach

 

3.

 

28.02.2022r.

(poniedziałek)

18:00

Bażany

Sala Wiejska w Bażanach

 

4.

01.03.2022r.

(wtorek)

17:00

Bogdańczowice,

Ligota Górna                    i  Kluczbork

Sala Wiejska w Bogdańczowicach

 

5.

 

01.03.2022r.

(wtorek)

18:00

Bogacica

Świetlica Wiejska w Bogacicy

 

6.

07.03.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Krasków,

Ligota Dolna,

Czaple S. i W.

Sala Wiejska w Kraskowie

 

7.

 

07.03.2022r.

(poniedziałek)

18:00

Kuniów

Sala przy OSP w Kuniowie

 

8.

09.03.2022r.

(środa)

17:00

Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne

 i Gotartów

Świetlica Wiejska w Kujakowicach Dolnych

 

9.

 

10.03.2022r.

(czwartek)

18:00

Łowkowice,

Krzywizna

 i  Maciejów

Świetlica Wiejska w Łowkowicach

 

10.

 

14.03.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Bąków

i  Biadacz

Sala Wiejska w Bąkowie

 

Brzeżany - wspieramy Was!

Burmistrz Jarosław Kielar wystosował list do Burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkańców Brzeżan, naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Jest to symboliczny list, w którym wyrażono wsparcie dla mieszkańców Brzeżan i przypomniano, że w Kluczborku przygotowano już miejsca dla ewentualnych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.
Tym samym zwracamy się do Państwa, abyśmy wszyscy razem wyrazili swoje wsparcie dla naszych sąsiadów i partnerów z Ukrainy. Są to dni próby dla nas, dla naszego Człowieczeństwa...
 • list do Brzeżan

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku. 

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała 14 marca 2022 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Jagiellońska 14

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. 

 • Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69

Ważna informacja w sprawie zasad przyjmowania uchodźców z Ukrainy

 Najważniejsze, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy muszą zgłosić się w punktach recepcyjnych rozmieszczonych przy głównych przejściach granicznych. Tam można zgłosić chęć przyjazdu np. do Kluczborka. Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie:
 
JEŚLI KTOŚ CHCE ZAOFEROWAĆ MIEJSCA NOCLEGOWE DLA UCHODŹCÓW LUB SZUKA DLA NICH NOCLEGU NA TERENIE GMINY KLUCZBORK NIECH DZWONI NA NUMER:
603 997 112
506 196 186
788 634 253 (w języku ukraińskim i polskim)
 

PILNE!!! Prośba o wsparcie dla miasta partnerskiego Brzeżany z Ukrainy.

Burmistrz i Rada Miejska Brzeżan, naszego miasta partnerskiego z Ukrainy, zwrócili się do nas, mieszkańców Gminy Kluczbork, o wsparcie materialne, tak bardzo potrzebne w czasie wojny. Obecnie Brzeżany przygotowują się do przyjęcia uchodźców z innych części Ukrainy, przede wszystkim z okolic Charkowa. Dlatego potrzebna jest pomoc, bardzo konkretna. W związku z tym Burmistrz Kluczborka ogłasza zbiórkę najpotrzebniejszego sprzętu, tj:

- materiały opatrunkowe i zestawy pierwszej pomocy

- środki i materiały higieniczne

- materace

- śpiwory

- karimaty

- świeczki

- latarki wraz z bateriami

- piły łańcuchowe wraz z olejem do paliwa

- zapasowe łańcuchy do pił łańcuchowych

- solarne ładowarki do telefonów komórkowych

- zestawy do pobierania i przechowywania krwi

- ubrania medyczne (w tym fartuchy)

- noktowizory (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)

- radiostacje mobilne (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)

- generatory prądu

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 45 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 100 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 120 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 160 kW – 1 szt.

- generatory prądu 5 kW – 10 szt.

- elektryczna stacja do przepompowywania oleju z wężem 40 m – 2 szt.

- ciężarówki z wysokimi burtami – 5 szt.

- pojazdy z wysięgnikami – 2 szt.

- pojazdy do transportu osób – 4 szt.

- węże ciśnieniowe (110 mm średnicy, 40 m długości) – 5 szt.

- węże wysokiego ciśnienia, hydrauliczne (12 mm średnicy, 10 m długości) – 4 szt.

- samochody – cysterny na wodę o pojemności 7 – 7,5 m3 – 12 szt.

- mobilne zbiorniki na wodę, plastikowe, o pojemności 3 – 5 m3 – 10 szt.

- grzejniki przenośne

- oczyszczacze wody

- zbiorniki do przechowywania wody z obudową ochronną

- narzędzia mechaniczne do odgruzowywania

- namioty o bardzo dużej pojemności

 

Sprzęt prosimy przynosić do:

- biura Straży Miejskiej w Kluczborku (ul. Katowicka 1), OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 21:00.

- Kino „Bajka” w godzinach od 14:00 – 21:00

- sala wiejska w Kraskowie w godzinach od 17:00 – 19:00

Wszystkich chcących pomóc zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim – tel. 774181481.

Informacje dostępne są też na stronie www.kluczbork.eu

ERGO Hestia włącza się w pomoc poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

ERGO Hestia zdecydowała się sfinansować krótkoterminowe ubezpieczenie OC wszystkim uchodźcom przybywającym do Polski z Ukrainy.

To obowiązkowe ubezpieczenie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem, która wyrządzi szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie będzie dla przyjeżdżających z objętej wojną Ukrainy bezpłatne i będzie obowiązywało 30 dni.

Ubezpieczenie będzie można zawrzeć w Agencji WYŁĄCZNEJ STU Ergo Hestia SA

KONTAKT W KLUCZBORKU: Agencja : 46 -200 Kluczbork ul.Kościelna 9
 WALANIA TOMASZ        tel. 603 602 770
 GALANT MAGDALENA  tel. 609 902 910

tomasz.walania@gmail.com

magdagalant94@gmail.com

Dzisiaj startuje punkt wydawania odzieży dla osób z Ukrainy.

Dzisiaj startuje punkt wydawania odzieży dla osób z Ukrainy w Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz 10.00-19.00

 Zapraszamy wszystkich potrzebujących.

 • punkt wydawania odziezy
 • punkt wydawania odziezy ukr

Subkonto Gminy Kluczbork - darowizny dla uchodźców!!!

Od dzisiaj 1 marca 2022 Gmina Kluczbork uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać darowizny dla uchodźców.

Nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW

Właściciel rachunku: Gmina Kluczbork

Adres: 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW (dla przelewów międzynarodowych)

 

Dziękujemy za Wasze wszystkie wpłaty i gorące serca.

 • pomoc subkonto

Pierwsze dary od kluczborczan są już w drodze do Brzeżan!

We wtorek 1 marca wyjechał pierwszy bus z darami dla miasta partnerskiego Brzeżany na Ukrainie. Miła firma transportowa Pana Mirka udostępniła busa, a inny miły Pan postanowił usiąść za kierownicą. Na "pace" znalazły się śpiwory, materace, generatory prądu, leki, materiały opatrunkowe, przybory higieniczne, latarki, świeczki itd. Wszystko legalnie zgłoszone, zarejestrowane i z pełnym zestawem dokumentów ruszyło w długą drogę.

Panowie, czapki z głów! Mieszkańcy Kluczborka - dziękujemy! Szczególne podziękowania dla rzeszy wolontariuszy, którzy już od piątku, niemal bez przerwy pracują przy darach. Sołectwo Krasków - dziękujemy!

 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan

Gmina Kluczbork Liderem Powiatu Kluczborskiego

23 lutego odbyła się I Gala wręczenia nagród Rankingu Gmin Województwa Opolskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Gmina Kluczbork została laureatem rankingu w kategorii Lider powiatu.  
Ranking Gmin Województwa Opolskiego to inicjatywa której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Opolu.

 • Gmina Kluczbork Liderem Powiatu Kluczborskiego

Wystawy czasowe w bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawy:
Pamiętajmy o Osieckiej
Stobrawski Park Krajobrazowy w fotografii 
 • -
 • park.stobrawski

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO/ ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W skład grupy wchodzi 17 psychologów z Kluczborka i z okolic, w tym psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

ZADANIA:

wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych sytuacją na Ukrainie

FORMY WSPARCIA:

- indywidualne konsultacje na terenie ośrodków,  z możliwością wsparcia w miejscu pobytu osób potrzebujących

- dyżury psychologów w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian”, ul. Pułaskiego 17, w dni: środa, czwartek, piątek, w godzinach 16:30-18:30

- konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów ze wschodu realizujących naukę w kluczborskich szkołach

Oferta jest otwarta, uzależniona od rozwoju sytuacji i pojawiających się na bieżąco potrzeb.

Praca psychologów jest konsultowana z tłumaczem.

OSOBY DO KONTAKTU:

- z ramienia Gminy Kluczbork: p. Joanna Drabicka 793975113

- z ramienia grupy psychologów: p. Anna Włodarczyk 793990696

 

ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

До складу групи входять 17 психологів з Ключборку та околиць, в тому числі психологи психологічного та педагогічного центрів в Ключборку.

Завдання:

психологічна підтримка постраждалих в ситуації на Україні

ФОРМИ ПІДТРИМКИ:

- індивідуальна консультація на території центрів, з можливістю підтримки за місцем перебування потребуючих

- чергування психологів у штаб-квартирі Асоціації Громадських Iніціатив "Фабрика змін" („Fabryka Zmian”), вул. Пуласкіего (Pułaskiego) 17, в дні: середа, четвер, п'ятниця, з 16:30 до 18:30

- індивідуальні та групові консультації для учнів зі сходу, які здійснюють навчання в ключборських школах

Пропозиція відкрита, залежить від розвитку ситуації і постійно виникаючих потреб.

Робота психологів консультується з перекладачем.

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

- від муніципалітету Ключборк: пaнi Йоанна Драбіцька 793 975 113

 • з групи психологів: пaнi Анна Влодарчик 793 990 696

 

zdjęcie: psychomedic.pl 

 • zdjęcie: psychomedic.pl

Informacja o odwołaniu przetargu

Informacja o odwołaniu przetargu nr GNP.6840.43.2021.JK z dnia 29.12.2021r. w części dot. działki nr 16/28 ark.m. 3 o pow. 1,9966ha położonej w Kluczborku, zaplanowanym na dzień 3 marca 2022r.

Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 2 marca 2022r przyjęto jednogłośnie uchwałę o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Brzeżany na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywilnej o wartości do 100.000 zł.

Ponadto Radni Miejscy jednogłośnie przyjęli stanowisko solidaryzujące się z narodem ukraińskim i potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar odczytał apel w tej sprawie. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem w geście wsparcia i solidarności z Ukrainą.

Aktualnie Gmina Kluczbork zakwaterowała 169 uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi. Uchodźcy przebywają obecnie w  Wojewódzkim Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym Stobrawa, w dawnym hotelu Nefryt przy ul. Kilińskiego oraz w internacie przy ul. Konopnickiej. Uchodźcy zostali także ugoszczeni w prywatnych domach/mieszkaniach mieszkańców Gminy Kluczbork.

 

 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • kluczborscy radni solidarni z Ukrainą

Informator POMOC DLA UKRAINY / Iнформацiя ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Przedstawiamy Państwu najważniejsze kontakty dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo prosimy o kontaktowanie się  wg poniższego podziału:

 1. Zakwaterowanie, mieszkania dla uchodźców, zgłaszanie mieszkań prywatnych, rejestracja – TEL. +48 603 997 112
 2. Pomoc wolontariacka dla uchodźców przebywających w Kluczborku (pomoc medyczna, psychologiczna, w sprawach życiowych) – Tel. +48 793 975 113
 1. Zbieranie darów dla Brzeżan i dla uchodźców w Kluczborku –Tel. +48 503 133 884.
 1. Dary można przynosić do:

-  Komendy Straży Miejskiej w Kluczborku ul. Katowicka 1 (8.00-21.00)

- kina Bajka (14.00-21.00)

- Sali wiejskiej w Kraskowie (17.00-20.00)

 1. Punkt wydawania odzieży, żywności i chemii gospodarczej – Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5, otwarty pon.-pt. 10.00-19.00
 1. Subkonto Gminy Kluczbork - darowizna dla uchodźców!!!

Od 1 marca 2022r.  Gmina Kluczbork uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać darowizny dla uchodźców.

Nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW

Właściciel rachunku: Gmina Kluczbork

Adres: 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW (dla przelewów międzynarodowych)

 

Iнформацiя ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Представляємо вам найважливіші контакти щодо допомоги біженцям з України. Будь ласка, зв'яжіться з нами відповідно до наступного підрозділу:

 1. Проживання, житло для біженців, звітність приватного житла, реєстрація –

тел. +48 603 997 112

 1. Волонтерська допомога біженцям, які перебувають у Ключборку (медична, психологічна допомога, життєве питання) - тел. +48 793 975 113
 2. Збір подарунків для Бережан та біженців у Ключборку - тел. +48 503 133 884
 3. Подарунки можна принести:

- Комендатура міської варти в Ключборку вул. Катовіцка (Katowicka) 1 (8.00-21.00)

- Кінотеатр „Байка” (kino Bajka ) (14.00-21.00)

- Сільська зала в Краскові (Krasków) (17.00-20.00)

 1. Пункт видачі одягу, продуктів харчування та побутової хімії - Культурний центр у Ключборку, вул. Міцкевича (Mickiewicza) 5, відкритий Пн-Пт 00-19.00

 

      6. Субрахунок муніципалітету Ключборк - пожертвування для біженців!!!

З 1 березня 2022 року муніципалітет Ключборк запустил спеціальний субрахунок, на який можна здійснювати пожертвування для біженців.

Номер рахунку: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! З ПРИМІТКОЮ: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW (пожертвування для біженців)

Власник рахунку: муніципалітет  Ключборк

Адреса: 46-200 Ключборк  вул. Катовіцка 1 (Kluczbork ul. Katowicka 1)

Код  SWIFT/BIC банк Pekao: PKOPPLPW (для міжнародних переказів)

 

UWAGA!!! Kluczbork pomaga! KONTYNUUJEMY ZBIÓRKĘ

 Kontynuujemy dla miasta partnerskiego Brzeżany (Ukraina) i dla uchodźców, którzy dotarli do naszej pięknej gminy. Ta pomoc będzie „długodystansowa” i musimy o niej myśleć nie tylko w perspektywie teraźniejszości, ale też przyszłości. Trzeba pomagać mądrze i efektywnie. Dlatego na ten moment prosimy nie przynosić ubrań i obuwia. Prosimy koordynować pomoc z Urzędem Miejskim, żeby było skuteczniej.
Poniżej przedstawiamy najnowszą listę potrzebnych rzeczy:
- materiały opatrunkowe i zestawy pierwszej pomocy (apteczki)
- leki (p/bólowe, p/zapalne, p/gorączkowe, odkażające, na kaszel i inne)
- środki i materiały higieniczne
- materace
- śpiwory
- karimaty
- świeczki i zapałki / zapalniczki / zapalarki
- latarki wraz z bateriami
- piły łańcuchowe wraz z olejem do paliwa
- zapasowe łańcuchy do pił łańcuchowych
- solarne ładowarki do telefonów komórkowych
- powerbank’i
- zestawy do pobierania i przechowywania krwi
- ubrania medyczne (w tym fartuchy)
- noktowizory (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)
- krótkofalówki
- grzejniki przenośne
- przedłużacze
- wkrętarki akumulatorowe
- oczyszczacze wody / filtry do wody
- zbiorniki do przechowywania wody z obudową ochronną
- generatory prądu
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 45 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 100 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 120 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 160 kW – 1 szt.
- generatory prądu 5 kW – 10 szt.
- elektryczna stacja do przepompowywania oleju z wężem 40 m – 2 szt.
- ciężarówki z wysokimi burtami – 5 szt.
- pojazdy z wysięgnikami – 2 szt.
- pojazdy do transportu osób – 4 szt.
- węże ciśnieniowe (110 mm średnicy, 40 m długości) – 5 szt.
- węże wysokiego ciśnienia, hydrauliczne (12 mm średnicy, 10 m długości) – 4 szt.
- samochody – cysterny na wodę o pojemności 7 – 7,5 m3 – 12 szt.
- mobilne zbiorniki na wodę, plastikowe, o pojemności 3 – 5 m3 – 10 szt.
- narzędzia mechaniczne do odgruzowywania
- namioty o bardzo dużej pojemności
 
Punkty zbiórek:
 Straż Miejska – od poniedziałku do piątku 8:00 – 21:00
 Kino „Bajka” – codziennie 14:00 – 21:00
 Sala Wiejska w Kraskowie – poniedziałek, środa, piątek 17:00 – 20:00
 szkoły i przedszkola na terenie gminy Kluczbork
 
Można wpłacać też pieniądze: nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460 BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW (właściciel rachunku: Gmina Kluczbork).
 
PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, środków higienicznych i żywności dla UCHODŹCÓW: Centrum Kultury w Kluczborku (ul. Mickiewicza 5) – od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:00
 
Najważniejsze kontakty:
Kontakt w kwestii zbiórki darów (co, komu, kiedy): 503133884
Kontakt w sprawie koordynacji wolontariuszy pracujących przy darach: 605252804
Kontakt w sprawie rejestracji uchodźców, zakwaterowania, mieszkania dla uchodźców, zgłaszanie mieszkań prywatnych: +48603997112
Kontakt w sprawie pomocy wolontariackiej dla uchodźców przebywających w Kluczborku (tłumacze, pomoc medyczna, psychologiczna, w sprawach życiowych) – Tel. +48793975113
PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? Tel. 774181481
Dla Informacji: do Brzeżan wysłaliśmy do tej pory dwa transporty (w sumie daje to pełnego "tira"), w Kluczborku przebywa blisko 200 uchodźców (zarejestrowanych).
 • zbiórka darów

WAŻNE INFORMACJE - BIEG TROPEM WILCZYM 6.03.2022

Już w tę niedzielę 6 marca wielkie patriotyczne święto biegania w Kluczborku - BIEG TROPEM WILCZYM na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo Rekreacyjnego STOBRAWA przy ul. Sportowej 7.

Program godzinowy wygląda następująco:

• godz. 10.00 Msza Św. w kościele MBWW w Kluczborku w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

 • godz. 11.45 apel rozpoczynający
 • godz. 12.00 Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten ma idee symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną „manifestacją” upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni.
  • godz. 12.30 Obozowisko partyzantów
 • godz 13:30 Bieg na „Piątkę” i "Dziesiątkę" - bieg o dystansie 5 i 10 km oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 5km
 • ok godz. 15.00 dekoracja medalistów

Na wszystkich czekają liczne atrakcje:

- partyzanckie obozowisko

- gra dla rodzin

- pojazdy kluczborskiej grupy SKORPION

- Fotobudka od photoakuku.pl  

-pokaz sprzętu bojowego i ratownictwa medycznego

START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Odbiór pakietów startowych przez osoby, które się zapisały wcześniej przez Internet, wyłącznie w dniu biegu w godz. 11.00-11.45 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) oraz Marsz Nordic Walking (5km) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI. Informujemy iż z  powodu usytuowania STARTU przy hali Kampusu STOBRAWA słupki z kilometrażem będą nieaktualne. Do odległości podanej na tabliczce należy doliczyć 300 metrów. Nowa trasa znajduje się na zdjęciu poniżej.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-13.00.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z koszulką, talonem na grochówkę wojskową, oraz gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte. Zgodnie z zapisem w regulaminie start w biegu mają wyłącznie osoby, które się zapisały i opłaciły wpisowe za bieg. Informujemy, że można się zapisać w dniu startu i opłacić wpisowe 40 zl w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie do uzyskania limitu 200 osób.

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 • plakat Tropem Wilczym godzinówka
 • trasa Kluczborskiej Piątki

Kluczbork pobiegł Tropem Wilczym dla Ukrainy.

W niedzielę 6 marca 2022r. odbyła się na Kampusie „STOBRAWA” X edycja Biegu Tropem Wilczym. W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzięło udział kilkaset osób, dorosłych i dzieci. Przed startem każdego biegu konferansjer Mateusz Dybka w geście solidarności z Ukrainą poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych w wojnie z Rosją. Nie zabrakło także akcentów ukraińskich wśród uczestników biegu i marszu.

Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzięły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma symbolikę związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli obozowisko partyzantów w kluczborskim parku, pojazdy kluczborskiej grupy SKORPION, Fotobudka od photoakuku.pl, „partyzancką grochówkę”, oraz namiot ratowników ZHR-u z pokazem pierwszej pomocy.

W biegach na dystansie 5 km i 10 km wzięło udział  151 biegaczy a w Marszu Nordic Walking na dystansie 5km - 45 osób.

Zwycięzcy w następujących kategoriach:

Bieg 5 km:
Pawełczak Mateusz (Złochowice)            00:15:45

Pawełczak Barbara (Złochowice)             00:18:16

Bieg 10 km:
Lis Krzysztof (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole, Jasienie)        00:36:53

Kowalik Anna (Turyści, Lubliniec)                                                     00:46:02

 

Marsz Nordic Walking 5km

Bizański Ireneusz  (Kraina miodem płynąca, Małujowice)              00:33:08

Miśkowicz Anna (Głogówek)                                                           00:37:09

Szczegółowe wyniki na stronie https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na:

https://www.facebook.com/Kluczbork

https://www.facebook.com/Foto.Luk.Kluczbork 

https://www.facebook.com/aleksander.malong

https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

https://www.facebook.com/photoakuku/

https://www.facebook.com/Lasy-stobrawskie-miejscem-do-turystyki-i-rekreacji 

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gmina Kluczbork oraz Powiat Kluczborski. Sponsorem nagród rzeczowych dla zwycięzców była kluczborska firma Siegenia.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok do Kluczborka na kolejną XI edycję Biegu Tropem Wilczym.

 

Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza grupy nieformalne i organizacje, które chcą we współpracy z miejscowymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na ulepszenie swojej miejscowości do udziału w 16. edycji akcji Masz Głos. Chętni, którzy zgłoszą się do projektu i zostaną przyjęci, dostaną wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. współpracę z ekspertami, porady prawne, możliwość udziału w szkoleniach. Rekrutacja trwa do 14 marca 2022 roku przez formularz, który znajduje się na stronie https://www.maszglos.pl/rejestracja/

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną w Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też  włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Można zgłosić się z innymi pomysłami, np. na stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, aktywnością seniorów, dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacją kobiet, świetlicami gminnymi, ekologią i klimatem, dziedzictwem kulturowym i przemysłowym.  

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii, albo pomocą potrzebującym – Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Opolszczyzny uruchomiło punkt wymiany jedzenia i książek w Kluczborku. To tylko niektóre możliwe kierunki działania, obok aktywizowania seniorów, działań dla młodzieży, poprawy dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji kobiet, organizacji wspólnych miejsc dla mieszkańców w gminie, troski o przyrodę i klimat, dbania o dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Najlepiej zrealizowane projekty pod koniec edycji wyróżniane są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos (www.maszglos.pl). 

 • Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!

Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego

 • Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców powiatu

Kluczbork otrzymał nagrody za zdobycie tytułu Świetlnej Stolicy Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w  plebiscycie miast „ Świeć się z Energą” na najpiękniejszą świąteczną iluminację i zdobył tytuł Świetlnej Stolicy Województwa Opolskiego. Miasto otrzymało sprzęt energooszczędny o łącznej wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących.

Uroczyste przekazanie sprzętów miało miejsce w poniedziałek 7 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku, znajdującym się w Centrum Kluczborska Bajka.

Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej Bolesław Bezeg przekazał Burmistrzowi Miasta Kluczborka Jarosławowi Kielarowi oraz przedstawicielom 5 instytucji łącznie 18 nagród. Wśród nagród znalazły się: lodówki, pralki, kuchnie, mikrofalówki, odkurzacze, sokowirówki, miksery oraz lampa wirusobójcza.

Sprzęty trafiły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, budowanego Hospicjum Stacjonarnego w Smardach, Caritasu Kluczbork, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej PARASOL.

Gratulujemy obdarowanym i jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali każdego dnia na iluminacje świąteczne w Kluczborku.

Plebiscyt miast został zorganizowany przez Energę pod patronatem Nowej Trybuny Opolskiej.

Relacja w NTO: https://nto.pl/sprzet-elektryczny-trafil-do-kluczborskich-instytucji-i-osob-potrzebujacych/ar/c1-16086365

Relacja w Radio Doxa: https://doxa.fm/aktualnosci/region/kluczbork-zwyciezyl-w-plebiscycie-swiec-sie/

 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • dyplom I miejsce Świeć Się

Kluczborska jednostka Młodzieżowego Centrum Kariery włącza się aktywnie w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

 • Kluczborska jednostka Młodzieżowego Centrum kariery włącza...

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa!

 • Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa

Program Stypendialny Horyzonty dla ósmoklasistów

Jeszcze tylko do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC! To stypendium edukacyjne stworzone z myślą o ósmoklasistach z małych miejscowości naszego regionu, którzy chcieliby kontynuować naukę w jednych z najlepszych we Wrocławiu, marzą aby rozwijać swoje pasje, zdobywać pewność siebie i przyjaźnie na lata.

Stypendystów i stypendystki czekają wspólne wakacje i ferie, warsztaty, dodatkowe zajęcia i wsparcie profesjonalnej kadry. Aby zgłosić się do programu, wystarczy:

 • kończyć w tym roku szkołę podstawową 
 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców
 • planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC (we Wrocławiu jest to VIII Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 10)
 • średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę
 • wypełnić formularz na stronie fundacji https://efc.edu.pl/programy/horyzonty 

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju – ankieta.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

Poniżej link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFlV1DGinWLhJyXKwggexnBAQY71mmGfRBqoG1V2VpCbDIag/viewform?fbclid=IwAR3GXlYMHNmkJM03SdP2LUmqMW2JHIMPM8eqWT_VMwt-u_EuIZfOK-ZVr9E

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o badaniu wśród mieszkańców obszaru.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu pn. „TWÓJ BIZNES W POWIECIE KLUCZBORSKIM” Działanie1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od dnia 15.03.2022 do dnia 21.03.2022 r.

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat kluczborski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne.

!!! WAŻNE: Wszystkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

Ponadto Urząd będzie brał pod uwagę :

 1. Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy (zgodność kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z planowaną działalnością)

 2. Opis przedsięwzięcia, w tym analiza finansowa, pomysł oraz szansa realizacji proponowanego przedsięwzięcia, zgodność planowanych zakupów z przyszłą działalnością gospodarczą

 3. Proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków

 4. Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych do momentu złożenia wniosku

 5. Przynależność do grupy tzw. Młodzieży NEET (nie uczący się, nie szkolący się)

 6. Prowadzenie przyszłej działalności na terenie powiatu kluczborskiego

 7. Posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (własny, dzierżawa, usługi mobilne/w terenie)

Ilość miejsc w 2022 roku - 13

Maksymalna kwota dotacji to 32 000,00 zł brutto ( 26 016,26 zł + VAT ).

Druki wniosków można pobrać ze strony https://pupkluczbork.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 77 447 13 35

Jagoda i Przyjaciele - V Koncert Charytatywny Jagody Krzemińskiej - Chałupka

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję koncertu charytatywnego „Jagoda i Przyjaciele”, który odbędzie się 27 marca o godz. 17.00 w Kinie Bajka w Kluczborku.
Tym razem koncert chcielibyśmy zadedykować wszystkim ludziom, którzy tak licznie otwierają swoje serca na drugiego człowieka i niosą pomoc naszym braciom z Ukrainy.
Podczas koncertu będzie zorganizowana zbiórka dobrowolnych datków do puszek, która zostanie przekazana na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Obowiązują wejściówki, które można odebrać w kasie kina. 

 • koncert Jagoda i Przyjaciele dla Ukrainy

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka

Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na II Ogólnopolski Konkurs Talentów Muzycznych im. Alexa Popka, którego finał odbędzie się już w ten piątek 18 marca 2022r o godz. 15.00 w sali kameralnej CKK. W Finale weźmie udział 9 wyjątkowych zespołów z różnych stron Polski m.in. Kielce, Rybnik, Malbork, które zostały wyłonione z pośród nadesłanych zgłoszeń. Zapowiada się kilka godzin "dobrego grania". Zapraszamy!!!   
 • Plakat popek

Relacja z działań Kluczborka dla Ukrainy

Kolejny szybki raport z naszych działań dla Ukrainy. A działo się naprawdę sporo. W niedzielę, dość niespodziewanie i pewnymi przygodami, udało nam się dostarczyć kolejny transport darów do Brzeżan. Akcja była szybka i piękna. Wszystkim zaangażowanym nisko się kłaniamy. W poniedziałek kolejny dzień segregowania i pakowania darów - sale wiejskie w Bogacicy i Kraskowie po prostu tętniły życiem. Co tam się działo... A we wtorek, dzięki ogromnej uprzejmości firmy SIEGENIA-Group Polska oraz firmy Pana Mirosława Wilczyńskiego dostarczyliśmy dary do HUB-u w Krapkowicach - stamtąd potrzebne rzeczy też trafiają do punktów dystrybucyjnych na Ukrainie. A poza tym, udało się doposażyć kolejny lokal dla uchodźców - wszystko z Waszych darów.
Firm, osób i instytucji, które nas wspierają jest tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić w krótkim raporcie. Ale przyjdzie jeszcze czas na solidne podziękowania. Póki co działamy dalej!
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy

Bezpłatna internetowa giełda rolna Agro-Market24.pl.

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna. Skupiamy społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu.
W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współprace. Możesz dodawać ogłoszenia,
przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim
zawierać transakcję.

Kto korzysta z Agro-Market 24?
Na Agro-Market 24 coś dla siebie znajdą wszyscy:

Sadownicy
Rolnicy
Dystrybutorzy produktów rolnych
Eksporterzy produktów rolnych
Importerzy produktów rolnych
Hurtownicy produktów rolnych

Ważne terminy planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Informujemy o ważnych terminach planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

1️. Program „Działaj Lokalnie” – granty do 6 000,00 zł

Nabór w Programie „Działaj Lokalnie” planowany jest od 28.03 2022r. do 26.04.2022r.

Spotkania informacyjne online (do wyboru) odbędą się w następujących terminach:

 • 28.03.2022r. godz. 16.00
 • 05.04.2022r. godz. 12.00
 • 12.04.2022r. godz. 16.00

2️. Leader – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – premie w wysokości 60 000,00 zł

Nabór w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” planowany jest od 16.05.2022r.  do 30 05.2022r.

 • Spotkanie informacyjne w ramach naboru planowane jest 05.05.2022r.
 • Szkolenie z pisania biznesplanu planowane jest 10.05.2022r.

Szczegóły wkrótce!

Informujemy o ważnych terminach planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

1️. Program „Działaj Lokalnie” – granty do 6 000,00 zł

Nabór w Programie „Działaj Lokalnie” planowany jest od 28.03 2022r. do 26.04.2022r.

Spotkania informacyjne online (do wyboru) odbędą się w następujących terminach:

 • 28.03.2022r. godz. 16.00
 • 05.04.2022r. godz. 12.00
 • 12.04.2022r. godz. 16.00

2️. Leader – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – premie w wysokości 60 000,00 zł

Nabór w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” planowany jest od 16.05.2022r.  do 30 05.2022r.

 • Spotkanie informacyjne w ramach naboru planowane jest 05.05.2022r.
 • Szkolenie z pisania biznesplanu planowane jest 10.05.2022r.

Szczegóły wkrótce!

 • Ważne terminy

Otyliada w Kluczborku - najważniejsze informacje

Już tą w sobotę Kluczborska Grupa Biegowa oraz OSiR Kluczbork - Kryta Pływalnia zapraszają na Otyliadę. Najważniejsze informacje dotyczące Nocnego Maratonu Pływackiego:

Start zawodów w sobotę 19 marca o godzinie 18:00, zakończenie o 06:00 w niedziele 20 marca.
Biuro zawodów czynne od 17:00 w holu krytej pływalni.
Mamy 18 wolnych miejsc - zapisy przez wiadomość prywatną na FB Kluczborskiej Grupy Biegowej 
O kolejności wejścia na tor decyduje kolejność wpisania na listę obecności w biurze zawodów.
Dystans mierzony będzie elektronicznie!
Każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, przy nawrocie po przepłynięciu 50 m należy dotknąć matę znajdującą się nad torem.
Zawodnicy pływający techniką z nawrotem koziołkowym, będą mieli prawo do weryfikacji wskazań systemu pomiarowego i zegarka zliczającego dystans.
Tory podzielone będą w zależności od planowanego dystansu do przepłynięcia.
Podczas zawodów zabrania się nanoszenia na ciało kremów, olejków i innych preparatów, które mogą zanieczyścić wodę w basenie.
Wydzielona zostanie strefa bufetu - spożywanie posiłków i gorących napojów wyłącznie w strefie bufetowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt  z Kluczborską Gupą Biegową.

 

 • otyliada informacja

Zobacz film z podziękowaniami od lekarzy z Kijowa - Brawo KLUCZBORK!!!

Drodzy Kluczborczanie! Prezentujemy Wam w poniższym filmie serdeczne podziękowania od lekarzy z kijowskiego szpitala, do którego transport darów z Kluczborka był pierwszym, który dotarł tam od początku wojny. To Wasze wielkie serca i ciężka praca wielu wolontariuszy. Widzicie jak bardzo jest to potrzebne... Widzicie też, że ta pomoc jest po prostu skuteczna.

 • film podziekowanie lekarzy z Kijowa

Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny / Польсько-український Великодній ярмарок

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” wraz z Gminą Kluczbork, Centrum Kultury w Kluczborku, Stowarzyszeniem Klucz do Rozwoju oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje 09.04.2022r. (sobota) na kluczborskim rynku (zmiana miejsca - hala OSiR) „Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny ”, który odbędzie się w godzinach 10.00 -14.00.
Jarmark ma na celu integrację mieszkańców i gości z Ukrainy, poznanie tradycji, obyczajów, rękodzieła i potraw obu krajów.
W ramach imprezy chcemy zorganizować stoiska wystawiennicze i warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy i goście z Ukrainy.

Zapraszamy wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła i produktów spożywczych podczas jarmarku. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na rynku. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze.Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl  z podaniem danych kontaktowych oraz opisem wystawianego produktu.Oferty należy przesłać do 06.04.2022 r.

Zapraszamy do uświetnienia naszego wydarzenia, a tym samym wsparcia gości z Ukrainy przebywających na naszym obszarze.

Асоціація LAG «ДОЛИНА СТОБРАВИ» спільно з гміною Ключборк, Культурним центром у Ключборку, асоціацією Ключ до розвитку та Спортивно-оздоровчим центром організовує 09.04.2022. (субота) на ринковій площі в Ключборку (зміна місця - hala OSiR) «Польсько-український Великодній ярмарок», який проходитиме з 10.00 до 14.00.

Ярмарок має на меті інтегрувати мешканців та гостей України, дізнатися про традиції, звичаї, ремесла та страви обох країн.

 • Jarmark Wielkanocny Plakat
 • Jarmark Wielkanocny Plakat

Sukcesy kluczborskich pływaków

W dniu 19 marca 2022 r. w Warszawie odbyły się zawody pływackie „ Od Młodzika do Olimpijczyka”, w których udział wzięły zawodniczki z naszego klubu pływackiego „UKS Junior Kluczbork”.

W kategorii 14 - latków startowały trzy zawodniczki: Weronika Fartuszyńska, Maria Martyniszyn i Jessika Wnuk,  którym towarzyszył  trener Krzysztof Kiliński.  Dziewczęta osiągnęły rekordy życiowe i znacząco poprawiły  miejsca w rankingach ogólnopolskich.  

Ze stolicy Jessika Wnuk przywiozła medale za zdobycie I  miejsca w kategorii 100 m stylem dowolnym i II miejsca w kategorii 200 m stylem zmiennym.

Zarząd i członkowie klubu UKS Junior Kluczbork serdecznie dziękują firmie  FAMAK S.A. Kluczbork za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Gratulujemy wspaniałych medali, osiągniętych rekordów i życzymy dalszych sukcesów.

 • 1648036332398
 • 1648036332413
 • IMG_20220323_204545
 • dyplom Wnuk

W kluczborskim muzeum zjawili się Tytus, Romek i A’Tomek, a wraz z nimi wszyscy polscy komiksowi bohaterowie! 

Serdecznie zapraszamy na ekspozycję poświęconą historii klasycznego komiksu polskiego. Prezentowany okres obejmuje ponad 80 lat, począwszy od ukazania się przygód Marka Kolosa, pionierskiego komiksu z dymkami, aż do lat współczesnych. Autorem ekspozycji jest popularyzator komiksu polskiego – Wojciech Łowicki. 

Polski komiks ma wiele do zaoferowania, a także niemałą i wcale ciekawą historię. O tym opowiada nasza wystawa. Wykorzystujemy najlepsze, czasem unikalne materiały podparte ciekawostkami i anegdotami związanymi z twórcami i pracą nad ich dziełami. Pokazujemy tę obrazkową sztukę na tle historii naszego kraju. Wędrujemy poprzez całą epokę peerelu, aż do współczesności. 

Dla koneserów mamy nie lada atrakcje, oprócz oryginalnych plansz także unikalne wydania komiksów oraz przybory ich autorów, w tym Janusza Christy (twórcy przygód Kajka i Kokosza) oraz archiwalne numery gazet i czasopism. 

Zapraszamy na ekspozycję „Historia polskiego komiksu”, a tym samym na spotkanie z kapitanami: Żbikiem i Klossem, Kajkiem i Kokoszem, profesorkiem Nerwosolkiem, Wiedźminem oraz całą plejadą barwnych postaci. 

Wystawa czynna do końca maja 2022 r.  

 • historia polskiego komiksu plakat

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Informujemy, że z dniem 21.03.2022 roku Starostwo Powiatowe w Kluczborku przywróciło stacjonarne funkcjonowanie działających na terenie Powiatu Kluczborskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego oraz więcej informacji na: powiatkluczborski.pl

Przyjdź i wspomóż Polsko Ukraiński Jarmark Wielkanocny - zobacz menu i atrakcje

Zapraszamy w tą sobotę 9 kwietnia od 10.00-14.00 na halę OSiR. Czeka tam na Was wiele atrakcji, m.in. pokaz malowania pisanek, warsztaty ceramiczne oraz przede wszystkim pyszne dania ukraińskie i polskie. Czeka na Was 25 stoisk. Dochód ze sprzedaży dań ukraińskich zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom i tutaj płacimy wyłącznie do puszki dlatego proszę zabrać ze sobą gotówkę. Natomiast na pozostałych stoiskach będzie prowadzona normalna sprzedaż.

Zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Podczas imprezy na scenie zaprezentują się artyści z Centrum Kultury w Kluczborku.

Specjalnie dla Was Panie z Ukrainy przygotują:

pierogi z różnym nadzieniem, naleśniki z serem (bliny), bułeczki z grochem, bułeczki z kapustą, bułeczki z czosnkiem, gołąbki ukraińskie, kiełbasę domową, barszcz ukraiński, pielmieni, zapiekankę z twarogiem, galaretę, miodownik, torty, babkę wielkanocną (paschę), oraz inne smakołyki warte grzechu

Na polskich stoiskach znajdziecie:

1. lawendowe bukiety suche, syrop z kwiatów lawendy, syrop z owoców bzu czarnego, olejek eteryczny lawendowy, świece sojowe smarowidło nagietkowe, masło lawendowe , lawendowy olejek do ciała, sadzonki lawendy

2. naczynia ceramiczne oraz przedmioty dekoracyjne wykonane z gliny

3.sery, dodatki do serów, wędlin i mięsa, przetwory i kiszonki

4.rękodzieło wykonywane przez osoby niepełnosprawne

5.stroje ludowe, ozdoby ludowe

6.ozdoby z drewna, jajka, gąski, zajączki, pisanki

7.biżuteria z wykorzystaniem techniki haft-mikro

8.wianki oraz obręcze dekoracyjne

9.produkty piekarnicze i cukiernicze m.in. chlebki, babki, mazurki ,ciasta i ciasteczka oraz  wiele innych pysznych produktów.

10.ręcznie dekoracje z żywicy epoksydowej do domu, ręcznie robione świece

11.ceramika, biżuteria miedziana i makrama

12.wytwarzanie łuków wschodnich i akcesoria łucznicze, wyroby rymarskie, kowalskie i kaletnicze

13.rękodzieło z zakresu ceramiki (naczynia, magnesy, zawieszki, dekoracje), wyrobów tekstylnych (torby, workoplecaki, ozdoby do włosów, poduszki, maskotki, dekoracje), drewnianych (skrzynki, dekoracje), papierniczych (papeteria okolicznościowa)

14.pierniki domowej roboty, według tradycyjnej ukraińskiej receptury malowane motywami wielkanocnymi

15.wielkanocne maskotki, rękodzieło

16.ozdoby wielkanocne wykonane techniką origami modułowego

17.produkty regionalne i lokalne, rękodzieło

18.produkty i pamiątki z Truskawkowej Wsi

19.sery kozie różne rodzaje

20.pisanki

21.miody z Maciejowa

22.wystawa obrazów i rękodzieła

23.warsztaty ceramiczne na kole garncarskim

24.pokaz malowania pisanek

 • Jarmark Wielkanocny Plakat
 • ukr Jarmark Wielkanocny

 Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2022 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 chorób układu oddechowego  w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06 - 20.07.2022 r.

 wad postawy i chorób układu ruchu  w Jedlcu w terminie 11.07 - 31.07.2022 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat)
 3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski można składać do 6 maja 2022 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Tłumy na Polsko Ukraińskim Jarmarku Wielkanocnym

To był wielki sukces nas wszystkich:  organizatorów, wystawców oraz Was drodzy Kluczborczanie i goście Polsko Ukraińskiego Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się w ubiegłą sobotę na hali OSiR. Do puszek zebrano 9 tys. 871.29 zł. Dziękujemy bardzo. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Goście przybywali tłumnie już od g.10.00. Czekały na nich wyśmienite dania przygotowane specjalnie na tą okazję przez Panie z Ukrainy. A były to: pierogi z różnym nadzieniem, naleśniki z serem (bliny), bułeczki z grochem, bułeczki z kapustą, bułeczki z czosnkiem, gołąbki ukraińskie, kiełbasę domową, barszcz ukraiński, pielmieni, zapiekankę z twarogiem, galaretę, miodownik, torty, babkę wielkanocną (paschę). Na polskich 23 stoiskach były wyroby rękodzielnicze oraz świąteczne dekoracje.

Uroczystego otwarcia jarmarku dokonał Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar. O wspaniałą oprawę artystyczną zadbał Centrum Kultury w Kluczborku. Zaprezentowali się artyści wszystkich generacji od przedszkolaka do seniora.

Jedzenie ukraińskie cieszyło się takim powodzeniem, że już ok. g.12.00 dania zostały sprzedane. Organizatorzy zamierzają kontynuować jarmark w kolejnych latach i zapewniają, że następnym razem przygotują więcej dań.

Organizatorami jarmarku byli: Gmina Kluczbork, LGD "Dolina Stobrawy", Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju, Centrum Kultury w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kujakowicach.

Relacja Nowa Trybuna Opolska

https://nto.pl/tlumy-ludzi-przyszly-na-polskoukrainski-jarmark-wielkanocny-w-kluczborku-smakowitosci-od-uchodzczyn-sprzedaly-sie-w-mig/ar/c1-16257089

Relacja Radio Doxa

https://doxa.fm/aktualnosci/region/polsko-ukrainski-jarmark-wielkanocny-w-kluczborku/

Film prezentujący stoiska

https://www.facebook.com/Kluczbork/videos/517207206679914/

Fotoreportaże

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4840098839373199

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4840078362708580

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4835281589854924

 

 

Życzenia Świąteczne

 • Życzenia Świąteczne

Godziny pracy Urzędu Miejskiego i Starostwa w Wielki Piątek i po świętach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Miejski w Kluczborku i Starostwo Powiatowe będą czynne od godz. 7.00 do 13.00. W dniu 19 kwietnia (wtorek) Urząd Miejski w Kluczborku i Starostwo będzie czynne od godz. 8.00.

Opolskie z czystym powietrzem - zapraszamy na spotkanie

Gmina Kluczbork zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w  samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL"

 • Opolskie z czystym powietrzem

Booktalking - zaproszenie do udziału w przeglądzie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza do udziału w przeglądzie „Booktalking - krótko i na temat”

Przegląd odbędzie się 13 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, przy ulicy Miarki 2.

Do udziału zapraszamy uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych Powiatu Kluczborskiego.

Szczegóły: https://biblioteka.kluczbork.pl/booktalking-zaproszenie-do-udzialu-w-przegladzie 

 • booktalking.plakat1

Kluczborscy seniorzy na rowerach już od 20 lat.

Kluczborscy seniorzy rozpoczęli jubileuszowy 20. sezon rowerowy. Zimno i deszcz nie straszne emerytom, którzy licznie wyruszyli na kluczborski szlak rowerowy do Bąkowa. Zanim wyruszyli w drogę, kilku praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa na drodze udzielili im kluczborscy policjanci. Swoje wsparcie i uznanie dla działań emerytów wyrazili starosta kluczborski Mirosław Birecki, wiceburmistrz Kluczborka Dariusz Morawiec oraz dyrektor OSiR Andrzej Olech. 
Wycieczki organizowane są od wiosny do jesieni. Seniorzy zwiedzają nie tylko najbliższą okolicę, ale też poznają sąsiednie powiaty. Na rowerowe wypady seniorzy zapraszają w każdą środę o godz. 10.00 przy wejściu do kluczborskiego parku.
 

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji to 32 000 zł brutto.

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat kluczborski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne.

Szczegóły: https://pupkluczbork.pl/wydarzenie/459/%E2%80%9Etwoj-biznes-w-powiecie-kluczborskim%E2%80%9D 

 • ogłoszenie o naborze wniosków Twój biznes w Powiecie...

„Zróbmy porządek dla Ukrainy” i realnie pomóżmy naszym dzielnym sąsiadom / Наведемо порядок для України» та допоможемо нашим відважним сусідам

22 kwietnia obchodzimy co roku Światowy Dzień Ziemi. Ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita, która jest też obecna w naszej miejscowości, postanowiła zorganizować akcję „Zróbmy porządek dla Ukrainy”. Z tej okazji my wszyscy, mieszkańcy, możemy razem zrobić coś dobrego, nie tylko dla naszej planety, lecz także dla naszych dzielnych sąsiadów – Ukraińców.

Celem akcji jest zachęcenie wszystkich chętnych z naszej miejscowości do posprzątania okolicznych parków, lasów, skwerów czy innych lokalnych publicznych terenów. Dobro okazane naszej planecie DaVita Polska zamieni na finansowe wsparcie – za każdy uzbierany worek śmieci DaVita przekaże Polskiej Akcji Humanitarnej równowartość 10 zł ze wskazaniem przekazania ich jako wsparcie dla Ukrainy.

Jak każdy z nas może pomóc? Wystarczą chęci i trochę czasu. W dowolny dzień, od 28 kwietnia do 15 maja, wystarczy dołączyć do zespołu z danej stacji dializ i zrobić razem porządek. Miejsce porządkowania możecie także ustalić z przedstawicielami naszej miejscowości.

Już teraz osoby, które chcą zaangażować się w akcję, mogą zgłaszać się do DaVita Polska – do 25 kwietnia – po specjalne koszulki ze słonecznikiem, w których możecie „zrobić porządek”. – Dla Ukraińców słonecznik jest symbolem wolnej ojczyzny. Przynosi ludziom siłę i dobre życie. Wszyscy tego potrzebujemy. Warto pamiętać, że nawet mały gest, jak założenie koszulki z motywem słonecznika, może być wyrazem ogromnego wsparcia dla naszych dzielnych sąsiadów – wyjaśnia Joanna Gajewska, Menedżer ds. Komunikacji i Marketingu.

 Jak dołączyć do akcji?

 1. Do 25 kwietnia na adres gajewska@davita.com zgłoś swój zespół i podaj liczbę osób, które zaangażują się w akcję. DaVita prześle Wam specjalne koszulki (zdjęcie poniżej), w których „zrobicie porządek”!
 2. Umówcie się z zespołem na konkretny dzień od 28 kwietnia do 15 maja, by wspólnie posprzątać okoliczne tereny.
 3. Zróbcie porządek (miejsca porządkowania możecie również ustalić z naszym urzędem).
 4. Zróbcie zdjęcia z Waszej akcji (pamiętajcie o dodaniu zgód na publikację wizerunku) i prześlijcie na adres: gajewska@davita.com.
 5. Pamiętajcie o podaniu liczby zebranych worków śmieci.
 6. W połowie maja DaVita Polska podsumuje nasze wspólne zaangażowanie.

Pozbierajmy śmieci: zróbmy porządek dla Ukrainy i dla Ziemi.

 

Щороку 22 квітня ми відзначаємо Всесвітній день Землі. Загальнонаціональна мережа діалізних центрів DaVita, яка присутня і в нашому місті, вирішила організувати акцію «Наведемо порядок для України». З цієї нагоди ми можемо разом зробити щось хороше не лише для нашої планети, а й також для наших відважних сусідів – українців.

Метою акції є заохотити всіх волонтерів нашого міста до прибирання місцевих парків, лісів, скверів та інших громадських зон. За кожен зібраний мішок сміття DaVita Poland передаватиме еквівалент 10 злотих Польській гуманітарній акції (ПГА), що будуть спрямовані на підтримку України.

Як кожен із нас може допомогти? Достатньо бажання й трохи часу. У будь-який день з 28 квітня по 15 травня приєднайтеся до команди зі своєї діалізної станції та приберіть разом. Ви також можете домовитися про місце прибирання з представниками вашого району.

Команда діалізного центру буде рада допомогти з прибиранням міста, а кожен, хто хоче долучитися, може звернутися до DaVita Poland – до 25 квітня – за спеціальними футболками із соняшником, у яких буде зручно «наводити порядок». Для українців соняшник є символом вільної батьківщини. Він приносить людям силу і гарне життя. Нам всім це потрібно. Варто пам’ятати, що навіть невеликий жест, як-от одягнути футболку з мотивом соняшника, може бути вираженням великої підтримки наших відважних сусідів, – коментує Джоанна Гаєвська, менеджер із комунікацій та маркетингу.

 Як допомогти?

 1. До 25 квітня зареєструйте свою команду та вкажіть кількість людей, що будуть залучені до акції у листі на пошту gajewska@davita.com. DaVita надішле вам спеціальні футболки (фото нижче), в яких ви зможете «навести порядок».
 2. Призначте зустріч зі своєю командою на певний день з 28 квітня по 15 травня, щоб прибрати околиці разом.
 3. Наведіть порядок (ви можете домовитися про місце прибирання з вашим офісом).
 4. Зробіть фото під час акції (не забудьте додати дозвіл на публікацію ваших зображень) і надішліть їх на: gajewska@davita.com
 5. Порахуйте й зазначте у листі кількість мішків зі сміттям, які вам вдалося зібрати.
 6. У середині травня DaVita Poland підіб‘є підсумки акції.

Прибираймо сміття: наведемо порядок для України й для Землі.

 • Zróbmy porządek dla Ukrainy
 • Zróbmy porządek dla Ukrainy

Obchody 3 maja w Kluczborku

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 3 maja w Kluczborku.

 • obchody 3 maja

Spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu.

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu w ramach organizowanego naboru nr 28/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się 05.05.2022r. o godz. 12:00.

Zorganizowane zostanie również szkolenie z pisania biznesplanu pn. „Biznesplan Krok po Kroku”, które odbędzie się 10.05.2022r. w godz. 9:00 -14:00. Szkolenia odbędą się w siedzibie stowarzyszenia (Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro).

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 16.05.2022r. do 30.05.2022r.

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym oraz szkoleniu z pisania biznesplanu należy zgłosić się telefonicznie 77 413 11 38 lub mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl podając imię i nazwisko uczestnika. Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać do dnia 04.05.2022 r., natomiast na szkolenie z pisania biznesplanu do 08.05.2022r.

Uczestnictwo w szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Celem projektu jest  zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Uwaga - w ramach projektów jest możliwość wsparcia działań na rzecz uchodźców wojennych.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie www.ocwip.pl

 • Projekt „Kierunek NOWE FIO 2022”

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK
 
Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 
1. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne określa Uchwała  Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019r. poz. 4215).

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 9 do 27 maja 2022r.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 zostaną odrzucone i odesłane wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

4. Wzory wniosków i formularzy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.
 
5. Wnioski należy składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. 

OTW Bąków pięknieje na sezon 2022

Dobiegły końca prace związane z remontem i przebudową Ośrodka Wypoczynkowo-Turystycznego w Bąkowie. Na obiekcie pojawiły się nowe urządzenie rekreacyjno-sportowe, tj. nowy piracki plac zabaw, piłkarzyki, boiska do siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne. Gmina zainwestowała również w działania proekologiczne, tj. wielofunkcyjne ławki solarne, stacja naprawcza do rowerów. Ponadto wzdłuż stawu pojawiła się ścieżka edukacyjna związana z bioróżnorodnością, a sam staw zyskał nowe funkcje, ponieważ wybudowane zostało molo, na którym osoby odwiedzające ośrodek i korzystające z jego atrakcji, będą mogły wypoczywać. Dodatkowo pojawił się nowy sprzęt do rekreacji wodnej, tj. kajaki i rowerki wodne. 

Na powyższe inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt inwestycji to ok. 2 830 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ok. 1 970 000,00 zł

 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022

Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

W gronie wspaniałych muzyków i przy dźwiękach zabytkowych organów kościoła ewangelickiego w Kluczborku i z długimi owacjami na stojąco na zakończenie - tak zainaugurowane zostały XXXVII Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej.
Wspaniałe miejsce… Niebywała atmosfera… Niesamowite muzyczne przeżycia… Tak podsumować można wczorajszy koncert podczas którego zaprezentowali się Tomasz Niestrój - organy, Chór Chłopięco-Męski ,,Pueri Claromontani" - dyrygent dr Jarosław Jasiura oraz Dawid Czerwiński.
Dodajmy, że kolejne wydarzenia w ramach XXVII Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Kultury będą się odbywać w kolejnych miesiącach. Najbliższe takie wydarzenie odbędzie się w dniu 12.06. o godz. 18.00 , również w kościele należącym do Parafii Ewangelicko - Augsburska w Kluczbork.
 
 
 • Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Senat wczoraj i dziś..."

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. w dniu 11 maja 2022r. o godz. 10.00 na rynku w Kluczborku. Podczas otwarcia odbędzie się konferencja prasowa z udziałem senatorów Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz władz samorządowych. Po otwarciu wystawy odbędzie się uroczyste posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP w Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. Tematem posiedzenie będzie sytuacja zakładów aktywności zawodowej w obecnym stanie prawnym. Wydarzenie odbywa się z inicjatywy Senatora RP Beniamina Godyli.

 • wystawa senat
 • wystawa Senat
 • Wystawa Senat

Stypendysta burmistrza Paweł Smoliński poprawił Rekord Polski

W dniach 30.04.-03.05. w Łodzi odbywały się zawody z okazji 100-lecia Polskiego Związku Pływackiego - POLISH OPEN.
W drugim dniu zawodów Paweł tryumfował w wyścigu na 50m stylem motylkowym. Swoim wynikiem poprawił rekord Polski Młodzieżowców i zapewnił sobie minimum na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, Mistrzostwa Europy w Rzymie i Uniwersjadzie w Chengdu.
 
Zobacz kolejny sukces stypendysty burmistrza Pawła Smolińskiego. Gratulujemy tak wspaniałego zwycięstwa.
 
 
 • Start Stypendysty Burmistrza

Program Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Opole realizuje XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (dot. segmentu IA).

Wystawa „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”

Wczoraj na kluczborskim Rynku miała miejsce konferencja prasowa przed wyjazdowym posiedzeniem komisji senackiej oraz otwarcie wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP” Uczestników wydarzenia po wystawie oprowadził Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. W wystawie także udział wzięli uczniowie z 3 klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. 

Posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku z udziałem przewodniczącego Komisji Jana Filipa Libickiego.
Temat spotkania: „Zakłady aktywności zawodowej w obecnym stanie prawnym – blaski i cienie”.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania Centrum Kluczborka Bajka oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Senatora RP - Beniamina Godyli.

 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...

Gmina Kluczbork ogłasza konkurs w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Konkurs skierowany jest do sołectw Gminy Kluczbork, w których działa Grupa Odnowy Wsi i które posiadają przyjęty przez zebranie wiejskie aktualny plan odnowy miejscowości lub strategię rozwoju sołectwa. W ramach konkursu Gmina Kluczbork przyznaje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 zł dla projektu jednorocznego oraz 30 000 zł dla projektu dwuletniego.

Więcej na: https://www.kluczbork.eu/1257,odnowa-wsi

Zapraszamy na Zlot Food Trucków 20-22 maja 2022

Zapraszamy już w ten weekend na kluczborski rynek, gdzie odbędzie się Zlot Foodtrucków. Start w piątek od 16-22, w sobotę 12-22
a w niedzielę 12-20. 

Czekają na Was:

CAŁKOWICIE NOWE FOODTRUCKI I KUCHNIE
Przepyszne jedzenie z różnych zakątków świata 
Konkursy z nagrodami
Wspaniała atmosfera i dobra muzyka 
Strefa dla najmłodszych brzdąców i młodzieży

Poniżej przedstawiamy trucki z pysznościami  które do was zawitają. 13 trucków z fenomenalnie pysznym jedzeniem, nie możecie tego przegapić.
 
 • zlot foodtrucków
 • zlot foodtrucków 2

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030"

Informujemy, że od dnia 17 maja 2022r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna dokumentacja do wglądu na oficjalnej stronie Subregionu Północnego Opolszczyzny: https://polnocnysubregion.pl/ oraz na BIP Gminy Kluczbork: https://www.bip.kluczbork.eu/756,konsultacje-spoleczne 

Dni Kluczborka 10-11 czerwca.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Dni Kluczborka wracają na stadion przy ul. Sportowej 1 w Kluczborku. Tegoroczne Dni Miasta odbędą się 10 - 11 czerwca 2022, podczas tych dwóch dni na kluczborskiej scenie zaprezentują się znakomite gwiazdy polskiej estrady muzycznej Daria Zawiałow, Anna Dąbrowska oraz Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka Zespół Gooroleska i Zespół Mayoroots a także „lokalsi” Soul Unity i Cold Fire 
W programie dodatkowo: kluczborska noc DJ, szereg atrakcji dla dzieci, karuzele, duchańce i pyszne jedzenie 😁
Bilety w cenie 7zł dostępne już na stronie: https://www.kupbilecik.pl/.../Kluczbork/Dni+Kluczborka+2022/
Przedstawiamy oficjalny plakat dni miasta i serdecznie zapraszamy.
Więcej w wydarzeniu na FB: Dni Kluczborka 2022 
 • Plakat Dni Kluczborka 2022

Majówkowy imprezowy weekend w Kluczborku 20-22 maja

Zapraszamy na liczne imprezy w nadchodzący weekend w Kluczborku. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W piątek, sobotę i niedzielę 20-22 maja Zlot Food Trucków w Kluczborku!! na rynku. Kuchnie z całego świata .🍔🍟🍨, atrakcje dla dzieci i młodzieży, dobra muzyka i konkursy
W sobotę 21 maja o g.16.00 Odjazdowy Bibliotekarz🚴‍♀️🚴 rusza w trasę. Startujemy z parkingu Biblioteki przy ul. Miarki 2 w Kluczborku. Meta naszej wycieczki to kluczborski zalew.
Strychowisko edycja wiosenna - wyprzedaż skarbów z domowych zakamarków czyli nie lada gradka dla amatorów kiermaszy staroci, pchlich targów, jednym słowem raj dla poszukiwaczy okazji i skarbów odbędzie w sobotę 21 maja od 9.00 do 13.00.
A w niedzielę 22 maja od godz. 14.00 do godz. 19.00 na Hali OSiR Kluczbork Slow-Jogg Team Wołczyn wraz z OSiR Kluczbork oraz Legiony Antosia serdecznie zapraszają na Piknik Rodzinny dla Antosia Dziaczuka - chorego na SMA 1 z Wołczyna.👨‍👩‍👦👩‍❤️‍👨
 • food trucki
 • strychowisko
 • odjazdowy bibliotekarz
 • piknik rodzinny

Nabór wniosków na TWÓJ BIZNES W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Szczegóły: https://pupkluczbork.pl/wydarzenie/469/%E2%80%9Etwoj-biznes-w-powiecie-kluczborskim%E2%80%9D 

 • nabór twój biznes w powiecei kluczborskim

Nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”
Celem konkursu Kierunek Nowe FIO 2022 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, tzn. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania.
Poprzez realizację programu i dofinansowanie (do 6000,00 zł!) ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców wokół działań o charakterze dobra wspólnego.
Wspieramy działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.
Chcemy, aby każdy obywatel czuł, że może zrobić coś dla siebie i ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego też formuła konkursu dopuszcza do realizacji zadań nie tylko podmioty prawne, ale również nieformalne grupy obywateli.
 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie https://ocwip.pl
 • nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

KONCERT CHARYTATYWNY KLUCZBORK DLA UKRAINY

 • KONCERT CHARYTATYWNY KLUCZBORK DLA UKRAINY

Zapraszamy fotografów do udziału w wystawie „Piękno natury Gminy Kluczbork”

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork we współpracy z Krzysztofem Adamskim - Radnym Miejskim w Kluczborku organizują wystawę plenerową poświęconą pięknu natury Gminy Kluczbork.
Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania flory i fauny Gminy Kluczbork do przesyłania wykonanych zdjęć natury Gminy Kluczbork.
Prosimy o przesłanie maksymalnie do 6 zdjęć na adres e-mailowy: grafik@kluczbork.pl w terminie do 31.05.2022 r.
Parametry zdjęć: rozdzielczości 300 dpi, wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (sugerowana rozdzielczość krótszego boku minimum 3000 pikseli)
Zebrane zdjęcia zostaną wykorzystane w wystawie plenerowej pn. „Piękno natury Gminy Kluczbork”, która będzie wystawiona w miesiącu czerwcu br. na kluczborskim rynku.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wystawie, zastrzega się, że w przypadku otrzymania bardzo dużej ilości zdjęć, na wystawie zostaną zaprezentowane jedynie najciekawsze prace poszczególnych autorów.
Autorzy zdjęć zostaną oznaczeni na wystawie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork tel. 774181477, e-mail: grafik@kluczbork.pl

 • Piękno natury Gminy Kluczbork

Zapraszamy na Wakacje z Przyszłością

Gmina Kluczbork oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku zapraszają dzieci i rodziców na Wakacje z Przyszłością, które są realizowane w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. Już 1 czerwca w Dzień Dziecka o g.16.00 startujemy z pierwszymi animacjami😁 NA KLUCZBORSKICH BŁONIACH!!! Ogrom zabawy i radości zapewni Akademia Twórczej Zabawy "A Kuku!"
Serdecznie Zapraszamy!!
 • Plakat wakacje z przyszłością 2022

Burmistrz Kluczborka porannym gościem Radia Doxa

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar był wczoraj porannym gościem w Radio Doxa. Opowiadał o drugim naborze na stypendia dla studentów medycyny, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego oraz o trudnej sytuacji rynkowej, która odbija się na samorządowych inwestycjach.
Zapraszamy do oglądania i wysłuchania wywiadu, który przeprowadziła redaktor Diana Bogacz-Kotulak.

https://doxa.fm/audycja/jaroslaw-kielar-o-programie-stypendialnym-dla-medykow-oraz-o-sytuacji-rynkowej-ktora-rzutuje-na-finanse-gmin/ 

 • Jarosław-Kielar

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Stobrawa.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Stobrawa.
Pierwsze efekty tych działań to wyburzone ściany frontowe na ostatnim piętrze. Zgodnie z pierwotnymi założeniami budynek zostanie rozebrany do samego szkieletu żelbetonowego. Budynek zmieni funkcję na wielolokalowy budynek mieszkalny.
Z wyjątkiem parteru na wszystkich kondygnacjach od drugiej do dziewiątej powstaną 53 mieszkania, które będą miały od 34m2 do 73m2. Ponadto dostępne będą komórki lokatorskie i garaż podziemny. Na terenie będzie rozmieszczone kilkadziesiąt miejsc parkingowych i 18 garaży.
Do dyspozycji mieszkańców bloku będą dwa tarasy na dachu z niepowtarzalną panoramą Kluczborka. 

Inwestycję realizuje grupa kapitałowa DeSilva

 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa

Podsumowanie akcji Movello w Gminie Kluczbork.

W piątek 27 maja 2022r. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar podziękował Panu Dawidowi Pabiniakowi za liczne inicjatywy prozdrowotne w Gminie Kluczbork. Dzięki Panu Dawidowi, który jest inicjatorem i pomysłodawcą aplikacji Movello, udało się przeprowadzić na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy liczne akcje prozdrowotne dla mieszkańców. 1 marca 2021 roku wystartowała akcja "Czyste powietrze dla szkół - Kluczbork". Od 18 października 2021 do połowy marca 2022r. przedszkola Gminy Kluczbork wydreptywały oczyszczacze powietrza. Dzięki tym akcjom w Gminie Kluczbork wszystkie szkoły i przedszkola otrzymały oczyszczacz powietrza. Sponsorzy tych akcji to: Famel Serwis , #Elektrotek, Bank Spółdzielczy w Wołczynie , Administracja Oświaty w Kluczborku oraz #Kluczbork

Obecnie aplikacja Movello zamienia każdy krok realną pomoc. Każde 6 tyś. kroków, użytkownik aplikacji zamienia na 1zł wsparcia w ramach wybranej akcji charytatywnej. Aktualna akcja aplikacji Movello to "Wydreptaj posiłki dla uchodźców".

Sponsorzy akcji charytatywnych to:

Aspöck Systems

KKS Mickiewicz Kluczbork

Aikido Kluczbork

TYRON Sp z o.o.

Centrala Nasienna Kluczbork

Wiśniowe Osiedle

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku

Stihl Kluczbork / Ligota Górna

Katarzyna Marynowska Ubezpieczenia

Kluczborska Grupa Biegowa

Żądło Nordic Walking Kluczbork- sekcja Kluczborskiej Grupy Biegowej.

Moda męska - Firma Usługowo Handlowa

#Mirosław #Wilczyński

Zapraszamy wszystkich do zainstalowania aplikacji Movello, gdzie każdy Wasz krok zmienia świat na lepsze.

 

 

 

 • podziękowania burmistrza za Movello.
 • podziękowania burmistrza za Movello.
 • movello posiłki
 • IMG_20220222_135206

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022r.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XLIV/663/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 1 lipca 2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34zł od osoby.

Przedmiotowa podwyżka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów. Natomiast podwyżka ceny zagospodarowania odpadów uzasadniana jest wzrostem kosztów pracy, energii, paliw oraz wysoką inflacją.

Dzień Dziecka w Kluczborku.

Zapraszamy wszystkie dzieci małe i duże na liczne imprezy przygotowane specjalnie dla Was. Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na skwerek zielony przy. ul. Sybiraków, gdzie od 10.00 odbędzie się 12 Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej "WESOŁE NUTKI" a o 18.00 koncert gwiazdy "KOSMOKWAKI". Kino Bajka zaprasza o g.16.00 na spektakl Czerwony Kapturek. Spieszcie się z zakupem biletów bo zostały już ostatnie miejsca. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku zaprasza o g.16.00 na Błonia na animacje "Wakacje z Przyszłością 2022" przygotowane przez Akademia Twórczej Zabawy "A Kuku!". W tym roku dofinansowane i realizowane w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.
A w niedzielę 5 czerwca od 14.00 do 18.00 zapraszamy na Kluczbork Dzieciom na stadion miejski (w razie niepogody na halę OSiR Kluczbork). Dla wszystkich dzieci, wstęp darmowy, bez ograniczeń czasowych, dmuchane wesołe miasteczko, malowanie twarzy, klaun na szczudłach, stoiska z popcornem, lodami i watą cukrową. Ponadto występy artystyczne i pokazy.
Zapraszamy.
 • dzien dziecka w CKK
 • Czerwony-kapturek-plakat-ostateczny-1
 • Plakat wakacje z przyszłością 2022
 • PLAKAT KLUCZBORK DZIECIOM 2022

Kolejny wybieg dla psów w Kluczborku

W maju został otwarty trzeci wybieg dla psów w Kluczborku przy ul. Ossowskiego - Norwida. Wybieg ma 300m2, kosztował 22 877.99 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Kluczbork. Wybieg powstał z inicjatywy Krzysztof Adamski - Radny Miejski w Kluczborku Zapraszamy czworonogów wraz z swoimi właścicielami do korzystania z wybiegu.

 • wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów

UWAGA REMONT

W dniach od 02.06 do 06.06.2022 r. przeprowadzany będzie remont cząstkowy nawierzchni jezdni ulic Mickiewicza, Ściegiennego oraz Kościelnej w Kluczborku. Prace będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 17:00 z wyłączeniem niedzieli. W związku z powyższym informujemy o utrudnieniach w ruchu oraz prosimy o nieparkowanie pojazdów w podanych dniach w czasie prowadzenia robót wzdłuż wymienionych ulic. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Remont

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta Kluczborka głasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=20470

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=20472

 

Rekrutacja do Grupy Wychowawczej OHP w Kluczborku

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi rekrutację do nowej jednostki - Grupy Wychowawczej OHP przy Zespole Szkół nr 2 w Kluczborku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pod nr telefonu 77/418 20 50 lub bezpośrednio w jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery w Kluczborku- Rynek 1/10 (Ratusz I piętro). Zapraszamy do kontaktu.

 • Ulotka Grupa Wychowawcza Kluczbork

Informacja dotycząca składania deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1 lipca 2021r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Termin  złożenia deklaracji:
      Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
     Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia. Dokumentem umożliwiającym sprawdzenie szacunkowego terminu jego uruchomienia jest np.: zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Obowiązek złożenia deklaracji:
     Każdy właściciel/zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:
     w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
     w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Sposób składania deklaracji:
     Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem - mieszkańcy Gminy Kluczbork mogą składać deklaracje w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 133, I piętro lub przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
     Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej. Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Miasta Kluczborka przygotował wydrukowane formularze (A i B ) deklaracji, które można pobrać w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 1, pokój 108 lub 133,  I piętro. 
     Składanie deklaracji przez Internet na stronie: https://ceeb.gov.pl/
     Aby złożyć deklarację przez Internet trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.
Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

UWAGA: Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Druki do pobrania:

Formularz-A budynki mieszkalne

Formularz-B budynki niemieszkalne

Powitanie lata na Kempingu w Bąkowie

Zapraszamy na PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY, który odbędzie się 18-19 czerwca na Kempingu w Bąkowie! Wspólnie powitamy lato !
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. W programie m.in. :
- Występy Artystyczne
- Turnieje siatkówki plażowej
- Warsztaty Nordic Walking
- Pokazy kulinarne
- Dmuchańce
- Wodny tor przeszkód
- Rowerki wodne i Kajaki
- Ognisko, grill
I wiele, wiele innych
Nie może Was zabraknąć !!!
WSTĘP WOLNY

 

 • Plakat Powitanie lata na Kempingu w Bąkowie

Wakacje w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w Gminie Kluczbork. Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić.

 • Wakacje w Kinie Bajka
 • Wakacje w CKK
 • Wakacje w Muzeum
 • Wakacje w Bibliotece
 • polkolonia 2022
 • komunikacja gminna 3
 • osir wakacje

Pokazowy mecz piłkarski o puchar Fair Play

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy na mecz o puchar Fair Play. Już w najbliższy piątek 17 czerwca na Stadionie Miejskim.

 • Plakat mecz piłkarski

UWAGA REMONT

W dniach od 20.06 do 22.06.2022 r. przeprowadzany będzie remont cząstkowy nawierzchni jezdni w rejonie ulicy Zamkowej, Grunwaldzkiej, pl. Niepodległości w Kluczborku. Prace będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 17:00. W związku z powyższym informujemy o utrudnieniach w ruchu. Prosimy o nieparkowanie pojazdów w podanych dniach w czasie prowadzenia robót wzdłuż ulicy Zamkowej. We wskazanych dniach będą występowały również utrudnienia w dojeździe do posesji zlokalizowanych w pobliżu ulicy Zamkowej. Prosimy o wyrozumiałość.

 • uwaga remont

Plenerowe studio Radia Opole nadaje w czwartek z kluczborskiego rynku.

Zapraszamy w czwartek 23 czerwca br. w godz. 9.00-15.00 na kluczborski rynek, gdzie stanie plenerowe studio Radia Opole i NTO. Jeżeli nie możesz przyjść, słuchaj Radio Opole.  

Radio Opole wyrusza w wyjątkową trasę „70 gmin na 70-lecie Radia Opole”. Jubileusz będzie świętowany  nie tylko na antenie, ale w jeszcze bardziej bezpośredni sposób – w 70 gminach w województwie.

Medialnym partnerem letniej trasy jubileuszowej jest Nowa Trybuna Opolska, największy dziennik regionalny Opolszczyzny, który w bieżącym roku również świętuje jubileusz 70-lecia istnienia.

Podczas dziennikarskiej wizyty zostaną zaprezentowane ciekawostki Gminy Kluczbork oraz przedstawione wyjątkowe osoby, których aktywność znacząco wpływa na lokalne społeczności.

Nie zabraknie też gry terenowej z nagrodami. O szczegółach terenowej gry z nagrodami przeczytacie na stronie internetowej  https://radio.opole.pl/592,8,nasza-gra-terenowa oraz w specjalnym bezpłatnym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, które będzie kolportowane w Kluczborku.

Wsiądź na rower i wspomóż akcję OdLOTTOwa Jazda

Koło Gospodyń Wiejskich " Czerwone Jabłuszko" w Gotartowie potrzebuje Waszej pomocy przy wyjeżdżeniu ponad 100 tysięcy kilometrów w programie odLOTTOwa jazda prowadzonym przez Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej na całą Polskę. Koło zakwalifikowało się do 2-giego etapu. Mamy czas do 31 sierpnia. Wygrana to 25 tysięcy za które chcą kupić 10 rowerów trójkołowych. Wystarczy ściągnąć aplikację Activy i wybrać Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwone Jabłuszko" i wyjeżdżać dla koła kilometry.
 
Link do pobrania aplikacji: https://activy.app/pl/app
 • lotto jazda
 • wyzwania-odlotowa-jazda

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar gościem porannej rozmowy Radia Opole

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar był dzisiaj gościem porannej rozmowy Radia Opole.
 
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy, w której burmistrz opowiada o raporcie o stanie gminy, podwyżkach opłat za wywóz śmieci oraz wakacjach na ziemi kluczborskiej.
 
 
 • Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar gościem porannej...

Noc Świętojańska - spektakl przy Stawie Kościuszki

Centrum Aktywności Lokalnej - Kino Bajka zaprasza w piatek 24 czerwca o g.22.00 przy Stawie Kościuszki na Noc Świętojańską. Jest to pełnospektaklowe widowisko obrzędowe, przygotowane przez Jarosława Świątka – kierownika baletu zespołu „Śląsk” oraz choreografa i kierownika artystycznego  „Częstochowy”. Natomiast tancerzami  występującego na całym świecie zespołu, są uczniowie i studenci częstochowskich szkół posiadający wieloletnie doświadczenie.
Wstęp wolny , czas trwania: ok.50 min.

 • noc-plakat-druga-wersja

UWAGA! Do 30.06 trzeba złożyć deklarację o źródle ciepła

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin składania deklaracji o źródle ciepła. Urząd Miejski będzie przyjmował deklaracje w dniach 29-30 czerwca do g.17.00. (pok.138)

Zalecamy składanie deklaracji przez Internet na stronie: https://ceeb.gov.pl/ Aby złożyć deklarację przez Internet trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.

Druki do pobrania:

Formularz-A budynki mieszkalne

Formularz-B budynki niemieszkalne

Wsparcie dla Hospicjum z biletów wstępu na Dni Kluczborka

Dziś Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku Jarosław Paluch przekazali na ręce prezesa Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Pana Sławomira Kołeckiego czek na kwotę 23 481, 32 zł, zebraną podczas tegorocznych dni miasta.
Ktoś mądry powiedział, nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Drodzy mieszkańcy Kluczborka oraz wszyscy uczestnicy Dni Miasta Kluczborka 2022, to dzięki Wam udało się zebrać tak wspaniałą kwotę, która zostanie przeznaczona na dokończenie remontu.
1 lipca, minie 13 lat od pierwszych działań podjętych na rzecz Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca. To właśnie 2009 roku Burmistrz Miasta Kluczborka przekazał Stowarzyszeniu akt notarialny budynku po byłej szkole podstawowej w Smardach, w którym powstaje hospicjum. 13 lat ciężkiej i wytrwałej pracy, włożonego serca oraz  datków ludzi dobrej woli…
Pamiętajmy, ze pomagając innym pomagamy sobie…

 • Czek dla Hospicjum

BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej

Informujemy że wzorem lat ubiegłych uruchamiamy w okresie wakacyjnym BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej. Przewozy będą realizowane dzięki uprzejmości Administracji Oświaty w Kluczborku. Zasady takie jak w zeszłym roku. Kursy w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do korzystania z przejazdów i uroków naszych ośrodków.
 • komunikacja gminna 1
 • komunikacja gminna 3

Wypełnij ankietę dot. ekologii do programu współpracy samorządu województwa opolskiego z NGO i innymi podmiotami

Zapraszamy d o wypełnienia ankiety internetowej (zakres: ekologia, ochrona roślin i ochrona środowiska przyrodniczego) do programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Urząd Marszałkowski przygotowuje się do podjęcia prac nad opracowywaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

W pracach wykorzystana będzie m.in. ankieta internetowa, która ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego i dostosowanie ewentualnego zakresu zadań do ich potrzeb.

Możliwość wypełnienia ankiety trwa do 17 lipca pod poniższym adresem: https://tiny.pl/93h1d

Zamknięcie od 11.07-15.07 drogi gminnej przy ul. Kantora i Podkowińskiego

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z realizacją zadania pn.: „Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku” w okresie od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.,  wystąpią zamknięcia w/w drogi.  W tym czasie będzie układana ostatnia warstwa masy asfaltowej oraz prowadzone prace wykończeniowe i porządkowe.

Wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi prosi się  o skorzystanie w tym czasie z miejsc parkingowych znajdujących się przy ul. Cybisa.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o cierpliwość i wyrozumiałość dla wykonawcy robót.

 

 

 • zamknięcie drogi gminnej przy ul. Podkowińskiego i Kantora

UWAGA! Zbiornik Kluczbork częściowo zamknięty 8-10 lipca w związku z Mistrzostwami Polski

Informujemy, że w związku z bezpieczeństwem podczas Indywidualnych Spławikowych Mistrzostw Polski Seniorów w dniach 8-10 lipca 2022r., zbiornik Kluczbork będzie częściowo zamknięty dla rowerzystów oraz dla jednostek pływających w następujących godzinach:

Piątek 8 lipca – 8.00-13.00

Sobota 9 lipca – 6.00-16.00

Niedziela 10 lipca – 6.00-16.00

Zakaz jazdy rowerem jest związany z faktem, że podczas zawodów długie 13-15 metrowe wędki są szybko wyciągane przez wędkarzy i wchodzą na ścieżkę rowerową. Jest to bardzo niebezpieczne dla jadących rowerzystów. Zawodnik koncentruje się na wodzie i nie ma czasu za każdym razem odwracać się i sprawdzać, czy ktoś jedzie ścieżką rowerową. Informujemy, że w razie wypadku rowerzysta ponosi koszty związane z uszkodzeniem takiego potężnego wędziska.

Zamknięcie trasy rowerowej wokół zbiornika na odcinku od wjazdu przy byłej strzelnicy (ul. Strzelecka) aż do małego jazu od strony północnej.

Obszar zamknięty dla pływania i jednostek pływających to strefa od głównej tamy aż do linii łączącej dwie wyspy.

Ruch pieszy będzie odbywał się normalnie. Prosimy zachować ostrożność.

Przepraszamy bardzo za utrudnienia. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zaleceń w trosce o nasze bezpieczeństwo oraz 98 wędkarzy startujących w Mistrzostwach Polski.

 • zalew mapka

Wydarzenia wakacyjne w Kinie Bajka

Kino Bajka zaprasza na wydarzenia wakacyjne. Każdy znajdzie coś dla siebie.
 
- Kino Plenerowe – „Biały potok” – WSTĘP WOLNY 09.07.2022r. godz. 21.15: https://www.facebook.com/events/607170927343743
 
- Kino Konesera – „Księgarnia w Paryżu” 11.07.2022 godz. 19.00: https://www.facebook.com/events/528668129051617
 
- „Złota rybka” - spektakl dla dzieci 23.07.2022r. godz. 13.00: https://www.facebook.com/events/599898454856250
 
- „Lato z Komedią” – spektakle dla dorosłych: https://www.facebook.com/events/760824548389597/760824561722929
 
- „Niech znowu nastaną szczęśliwe dni” - retransmisja najnowszego koncertu Andre Rieu 21.08.2022r. godz. 16.30: https://www.facebook.com/events/818768679094810
 • lato w Bajce
 • biały Potok
 • Księgarnia w Paryżu
 • Złota Rybka
 • „Lato z Komedią” – spektakle dla dorosłych
 • plakat retransmisja najnowszego koncertu Andre Rieu

NADCIĄGA POZYTYWNE GRANIE W STOLICY POLSKIEGO REGGAE!!! 12.08.2022

"Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae" to nawiązanie do tradycji naszego regionu związanej z zamiłowaniem, słuchaniem i wykonywaniem muzyki serca. Wyjątkowa muzyczna inicjatywa łącząca dobrą muzykę z szeroko pojęta kulturą reggae. "Pozytywne granie..." to impreza posiadająca ponadpokoleniowy charakter, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Jednodniowe święto muzyki odbędzie w dniu 12.08.2022 w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie.
 
Zaproponowanie wydarzenia muzycznego na wysokim poziomie z udziałem gwiazd i topowych zespołów reggae przyczyni się do licznego udziału publiczności, co z pewnością wpłynie na popularyzację tego gatunku muzyki. Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy zespoły: "Maleo Reggae Rockers”, "The Djangos", Zespół "Negril", 7 Rivers, Soundsystem F16.
 
Bilety online:
Bilety można również nabyć w sekretariacie Centrum Kultury w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 5, (w cenie 30 zł) lub bezpośrednio przed koncertem w cenie 40 zł.
 
 • stolica reggae

Wystawa „Piękno natury Gminy Kluczbork”

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej „Piękno natury Gminy Kluczbork”, które odbędzie się 14 lipca 2022r. o godzinie 18.00 na kluczborskim rynku. Wystawa będzie trwała do końca wakacji.

 • Wystawa Piękno natury Gminy Kluczbork

Piękne, kolorowe skwery w Kluczborku

Przedstawiamy galerię zdjęc pięknych, kwietnych skwerów jakie ozdabiają Kluczbork. Te urocze miejsca zachęcają do relaksu i odpoczynku. Zapraszamy do ich odwiedzenia :)

 

 

 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku
 • Piękne, kwietne skwery w Kluczborku

Ankieta dotycząca opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla gmin: Kluczbork (obszar wiejski), Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna, Olesno i Pokój.

Ankieta jest anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Badanie ankietowe przeprowadzamy w terminie od 06 lipca do 30 września 2022 roku.
Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut.
Dziękujemy za poświęcony czas.


Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRNjfgaJjJGRSWhmow8H3XnPg34PmIDKRk8yCpz_gTOAQTXA/viewform 

Kluczborski Niedzielny Bazar

Serdecznie zapraszamy na Kluczborski Niedzielny Bazar, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 17 lipca przy ulicy Moniuszki.

 • Kluczborski Niedzielny Bazar

PIKNIK RODZINNY „Wystarczy Iskra By Spełnić Marzenie” w kinie Bajka

Kino Bajka, OSP Kuniów, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zapraszają w niedzielę 24 lipca na PIKNIK RODZINNY „Wystarczy iskra by spełnić marzenie”.

 • Piknik Rodzinny „Wystarczy iskra by spełnić marzenie”...

1 sierpnia zawyją syreny dla upamiętnienia godziny "W"

W związku z przypadającą 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dla upamiętnienia godziny „W”, w poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie 17:00 w całej Polsce, w tym także w Kluczborku zawyją syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny informuję, że w dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu.

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Szczegóły: https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-15-29-07-2022,440,1.html

 • Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R) 1

Nocne granie i nie tylko na kempingu w Bąkowie.

OSiR Kluczbork Camping Bąków oraz Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley zapraszają w sobotę 23 lipca na nocne granie. Kolejne siatkarskie emocje i nie tylko na Campingu w Bąkowie. Nocne granie, biesiadne kibicowanie przy góralskiej muzyce i w blasku ogniska. Bardzo mocna obsada siatkarskich mikstów.

 • nocne granie na kempingu w Bąkowie

Informacja dot. składania wniosków o dodatek węglowy 3000 zł

Informujemy, że obecnie niestety nie przyjmujemy wniosków o dodatek węglowy, gdyż nie znamy szczegółów planowanego programu dopłat do węgla. W piątek 22 lipca 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla. Ustawa trafi teraz do Senatu. Obecnie trudno przewidzieć kiedy wejdzie w życie. Dopiero wtedy będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami proponowanego programu. Jak tylko odpowiednia ustawa wejdzie w życie, wówczas konkretne informacje pojawią się na naszej stronie internetowej. 

Konkurs plastyczny – Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat).

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającą wieś.

Konkurs trwa od 27 lipca 2022 r. do 14 września 2022 r. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/ii-edycja-konkursu-plastycznego 

 • konkurs plastyczny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku informuje

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku informuje wszystkich mieszkańców posiadających działki/nieruchomości zlokalizowane w obrębie odcinków rzek przeznaczonych do konserwacji, że prace zostaną wykonane  z użyciem ciężkiego sprzętu jeżdżącego.

Wykaz rzek zaplanowanych do utrzymania w roku 2022 oraz terminy rozpoczęcia prac przedstawiają się następująco:

- rz. Stobrawa w km 58+200 - 61+380 w m. Kluczbork - 15.09.2022,

- rz. Stara Stobrawa w km 1+464 – 5+974 w m. Kluczbork, gm. Kluczbork i rz. Miejski w km 0+000 – 0+240, 1+330 – 1+760, 2+550 – 2+580 w m. Kluczbork - 15.08.2022

- rz. Struga w km 0+000 – 7+240 wraz z uzupełnieniem obustronnego ubezpieczenia brzegów na odcinku 70 mb w m. Smardy Górne - 15.08.2022

- rz. Baryczka w km 0+000 - 5+300 w m. Smardy Górne – Czaple Stare - 15.08.2022

- rz. Stobrawa w km 49+500 – 55+050 w m. Krężel -Krasków - 15.09.2022

- rz. Młynówka Chocianowicka  w km 0+000 – 2+874 w m. Ligota Górna – Ligota Zamecka - 15.09.2022

Szczegółowych informacji udziela PGW WP  Nadzór Wodny w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. 693 221 697.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE

Starosta Kluczborski, Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Sołtys i Rada Sołecka Bogacicy serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Plonów, które odbędą się 3-4 września 2022 r. w Bogacicy.

W programie:

Sobota 3 września
19.00-2.00 Zabawa taneczna z zespołem OMEGA (przy restauracji „Nad Stawem” w Bogacicy)

Niedziela 4 września
10.30 Msza Św. (Kościół Trójcy Świętej w Bogacicy)
12.00 Przemarsz dożynkowy
13.00 Część oficjalna dożynek (przy restauracji „Nad Stawem” w Bogacicy)
13.30 Koncert Orkiestry Dętej z Bażan
14.30 Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą koronę dożynkową
15.00 Występ Kingi Pietruchy z Bogacicy
15.30 Koncert zespołu wokalnego „Powróćmy jak za dawnych lat”
16.00 Program artystyczny przygotowany przez Centrum Kultury w Kluczborku (Anna Madziała, Ilona Iwaniszyna, Julia Sobota, Martyna Kos, Sara Fuks, Sofia Abdalla)
16.30 Koncert kapeli góralskiej BESKIDZCY ZBÓJE
17.30 Występy wokalistek z Centrum Kultury w Kluczborku (Kamila Patyk, Marysia Fojtar, Aleksandra Bielska, Zuzanna Baczyńska, Hania Kołosowska)
18.00 Występ KRZYSZTOFA RESPONDKA z kabaretu RAK
20.00-22.00 Wieczór przy muzyce

miejsce: przy restauracji „Nad Stawem” w Bogacicy

 • Dożynki Gminno-Powiatowe

„Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku”

Zakończyła się długo wyczekiwana inwestycja budowy drogi ul. Podkowińskiego, ul. Kantora wraz z łącznikiem w Kluczborku. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową, ciągi pieszo-rowerowe a także nowe zjazdy indywidualne. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków finansowych z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi 2 482 620,18 zł. Wartość całkowita zadania to 3 573 507,75 zł. Wykonawcą inwestycji była firma REMOST sp. z o.o.

 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku
 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku
 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku
 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku
 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku
 • Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku

OFERTA DLA CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2022r. rozpocznie się nabór dokumentów rekrutacyjnych w projekcie „Opolskie dotacje z PO WERem”, który potrwa do 30 sierpnia 2022r. organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Cel: wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2100 zł brutto (wypłacane w kwotach netto) na miesiąc. 

Projekt adresowany jest do:
•    mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat,
•    osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
•    osób odchodzących z rolnictwa,
•    osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:
•    realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
•    zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
•    wsparcie w pisaniu biznesplanu,
•    realizowane w formie zdalnej.

Formularze rekrutacyjne z załącznikami można składać:
•    osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
•    za pośrednictwem poczty lub kuriera; 
•    w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów. 

Kontakt: 
Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00
tel.: 77 44 17 090 
e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl. 
więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie...
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie...
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie...

Rowerem po zdrowie z OLIMPIJCZYKAMI!

Zapraszamy serdecznie na Kluczborski Rynek wszystkich miłośników rowerów.
Ciekawie zapowiada się spotkanie z Olimpijczykami - Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem Nowickim, którzy z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania. 
Dowiecie się m.in. jak wybrać odpowiedni rower, jak aktywność rowerowa wpływa na nasze zdrowie oraz jakie prawa i obowiązki spoczywają na rowerzyście w ruchu drogowym. W planie jest również przejazd rowerami do Campingu w Bąkowie, a tam dalsza część atrakcji.

 • Rowerem po zdrowie
 • Rowerem po zdrowie - mapa i trasa przejazdu
  Rowerem po zdrowie - mapa i trasa przejazdu

JUŻ DZIŚ POZYTYWNE GRANIE W STOLICY POLSKIEGO REGGAE!!!

Już dziś w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie “Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae”

Wyjątkowa muzyczna inicjatywa łącząca dobrą muzykę z szeroko pojętą kulturą reggae. “Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae” to impreza posiadająca ponadpokoleniowy charakter nawiązując do tradycji naszego regionu związanej z zamiłowaniem, słuchaniem i wykonywaniem muzyki reggae.

W tegorocznej edycji zagrają: “Maleo Reggae Rockers”, “The Djangos”, Zespół “Negril”, 7 Rivers, Soundsystem F16.

 • Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae

Dodatek węglowy

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
Realizatorem zadania w Gminie Kluczbork będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Kluczborka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie:

Komu będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego .

Warunek konieczny:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku:
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Ważne
Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku.

 • Dodatek węglowy

Dodatek węglowy - przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że wnioski o dodatek węglowy można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej na: https://kluczbork.opsinfo.pl/

 • Dodatek węglowy

Rowerem po zdrowie z olimpijczykami

W dniu 17 sierpnia w Kluczborku odbyło się spotkanie w ramach projektu ROWEREM PO ZDROWIE. 

Mieliśmy przyjemność gościć w na naszym mieście wspaniałe osobowości Olimpijskie -Tadeusza Mytnika i Mieczysława Nowickiego. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Zatrzymać Czas, OSiR Kluczbork, Urząd Miejski w Kluczborku.
Wszystkich uczestników wydarzenia powitali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Olech.

Rajd rowerowy zorganizowany pod hasłem ROWEREM PO ZDROWIE obejmował odcinek z kluczborskiego Rynku przez Park Miejski, zalew KLUCZBORK do Campingu w Bąkowie gdzie zaplanowano półmetek rowerowej eskapady oraz poczęstunek. Był czas na pogawędki, wspólne zdjęcia i autografy. Dla uczestników rajdu było wielkim przeżyciem spotkanie i rozmowa z osobowościami olimpijskimi. Bardzo serdecznie podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w naszym rajdzie propagującym zdrowie, ruch i sport. 

Projekt koordynowała Agencja Reklamowo Eventowa Pani-KA Agata Kwiatkowska.

Projekt był realizowany dzięki Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej i dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób starszych AKTYWNI + na lata 2001 - 2023.

 

 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE
 • ROWEREM PO ZDROWIE

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kluczborku

Parafia NSPJ w Kluczborku zaprasza na Tydzień Kultury Chrześcijańskiej "Odkryj życie z pasją", który odbędzie się w dniach 5-11.09.2022r.

 • Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kluczborku
 • Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kluczborku

XVIII Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka

Zapraszamy na XVIII Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka.

 • XVIII Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej o Puchar Burmistrza...

Informacja odnośnie ciężkiej sytuacji energetycznej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczbork.
Od dłuższego już czasu napotykamy coraz większe problemy wynikające z galopującej inflacji. Podobnie jak ma to miejsce w naszych gospodarstwach domowych, sen z powiek spędzają przede wszystkim rosnące koszty energii, z tą różnicą, że proponowane ceny energii dla jednostek samorządu terytorialnego są znacząco wyższe niż te, z którymi mamy do czynienia w naszych domach. Od wielu lat nasza Gmina uczestniczy w Grupie Zakupowej organizowanej wraz z Związkiem Gmin Śląska Opolskiego, której celem są wspólne zakupy energii, a co za tym idzie, optymalizacja kosztów zakupu tej energii. Jednak sytuacja z jaką mamy do czynienia w tym roku jest po prostu szokująca. O ile cena za 1 MWH w roku 2021 wynosiła 342,06 zł brutto a w roku bieżącym (2022) płacimy już 508,11 zł, to ceny oferowane w przetargach na rok 2023 są trudne do zaakceptowania. Po pierwszym przetargu (w czerwcu) odrzucono wszystkie oferty ze względu na szokująco wysoką cenę. Kolejny przetarg (z sierpnia) również nie przyniósł dobrych wiadomości. Najniższa oferta opiewała na 2275,50 zł brutto! Jest to podwyżka aż o 448% w stosunku do roku bieżącego! Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Gminy Kluczbork (w tym przedszkoli, szkół, wszystkich gminnych budynków i oświetlenie ulic) oraz spółki Hydrokom, na którą przypada niecałe 50% zapotrzebowania na prąd, z gminnego budżetu w roku 2023 musielibyśmy wydać ponad 15,6 mln zł. Już w tym roku, 2022, rachunki za prąd wyniosą w sumie ponad 3,5 mln zł, co stanowi ogromną część naszych wydatków bieżących. Jednak to co nas czeka w przyszłym roku, z całą pewnością odbije się niekorzystnie na naszym codziennym funkcjonowaniu. Skąd wziąć dodatkowe 12 mln zł? Na pewno czekają nas cięcia i oszczędności takie jak wygaszanie oświetlenia ulicznego itd. Tak wysokie ceny prądu będą musiały przełożyć się na podwyżki cen wielu usług. Koszty energii są jednym z najważniejszych czynników wpływających na cenę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dlatego musimy mieć świadomość, że w przyszłym roku znaczące podwyżki cen za wodę będą nieuniknione.
Dodatkowo trzeba zauważyć, że dochody bieżące samorządów są systematycznie ograniczane. Gospodarowanie środkami publicznymi w tak niepewnej sytuacji, gdzie z jednej strony dochody bieżące są coraz niższe, a wydatki bieżące galopują w górę, jest zadaniem wymagającym podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji. Są przecież jeszcze rosnące wydatki na węgiel, gaz czy inne koszty. Ze swej strony mogę zapewnić, że Gmina Kluczbork będzie podejmować wszelkie możliwe kroki zmierzające do ograniczenia samych wydatków, jak również ich wpływu na nasze codzienne życie. Wspomniany powyżej przetarg na dostawę energii elektrycznej został unieważniony z powodu wysokich cen i będziemy podejmować dalszą walkę o jak najkorzystniejsze stawki.
Czuję się w obowiązku aby przekazać Państwu te informacje, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z faktu, że trudno jest nam prowadzić jakąkolwiek rozsądną i przewidywalną gospodarkę w obecnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości szukają wolontariuszy w województwie opolskim

Aby kolejne edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mogły się odbyć, potrzeba wolontariuszy. To dzięki nim pomoc dociera do rodzin z Paczki, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz do dzieci z Akademii, którym brakuje pewności siebie. Już dziś możesz dołączyć do społeczności wolontariuszy obu programów, by zmieniać życie potrzebujących z województwa opolskiego i czerpać radość z pomagania! Chcesz się zgłosić? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz.

– Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mają realny wpływ na życie konkretnych osób w potrzebie, uruchamiając tym samym zmianę w swojej lokalnej społeczności. Nasz wolontariat to propozycja dla osób, które wierzą, że każdemu człowiekowi, bez względu na okoliczności, należy się szacunek i zaufanie. Dla osób, które nie potrafią przejść obojętnie obok trudnych historii rodzin czy dzieci i chcą pomagać mądrze – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA organizującego Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. 

 • Szlachetna Paczka
 • Akademia Przyszłości

Dzień Niepodległości Ukrainy

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Niepodległości Ukrainy, Burmistrz Jarosław Kielar przesłał życzenia do władz i mieszkańców Brzeżan, naszego miasta partnerskiego. Życzenia te dedykujemy też wszystkim obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy. Życzymy przede wszystkim pokoju i jak najszybszego zakończenia wojny.

 • Dzień Niepodległości Ukrainy

Imprezy na zakończenie wakacji w Kinie Bajka

Kino Bajka serdecznie zaprasza w tę sobotę 27 sierpnia na spektakl dla dorosłych "Seks dla opornych". Bilety w cenie 45 zł są jeszcze dostępne na https://cal.kluczbork.pl/. A w środę 31 sierpnia na scenie plenerowej ALE JAZZ - Popek Band and Friends - koncert na zakończenie wakacji.WSTĘP WOLNY!
 • popek koncert 31.08.2022
 • SEKS DLAOPORNYCH-1

Zapraszamy na IX Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ”

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Olech serdecznie zapraszają wszystkich miłośników biegania i Nordic Walking na IX Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ” oraz III Marsz Nordic Walking, które odbędą się w niedzielę 25 września 2022r.
ZAPISY na bieg i marsz:  https://www.zmierzymyczas.pl/1516/ix-kluczborski-bieg-przelajowy-o-zlota-barc.html 
Start Nordic walking na dystansie 5km o godz.11.30 a start biegu na 5 lub 10km o godz. 13.00 z stadionu miejskiego w Kluczborku.
Biegi dzieci i młodzieży z Gminy Kluczbork w godzinach 9.00-11.00
Trasa to malownicza sceneria zabytkowego Parku Miejskiego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i rzeki Stobrawy oraz zbiornika wodnego "Kluczbork".

Po dekoracji biegu głównego na 5km i 10km, odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking. Wśród wielu ciekawych upominków znajduje się nagroda główna zegarek sportowy ufundowany przez kluczborską firmę SIEGENIA-Group Polska. Nagrody trafiają wyłącznie do obecnych podczas losowania. Warto pozostać do końca.

 • Plakat

Najbliższe imprezy na zakończenie wakacji i początek roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na liczne imprezy, które odbędą się w najbliższym czasie w Gminie Kluczbork. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

 • wielkie grilowanie
 • piknik parafialny
 • SEKS DLAOPORNYCH-1
 • koncert Popek Band Ale jazz
 • narodowe czytanie
 • piłka ręczna
 • dożynki
 • dzien kupca

UWAGA! Woda w Bąkowie niezdatna do spożycia.

UWAGA MIESZKAŃCY BĄKOWA!
Woda w kranach NIEZDATNA DO SPOŻYCIA! Hydrokom podstawi zbiorniki z czystą wodą. Szczegóły u Pani Sołtys oraz w Komunikacie kluczborskiego Sanepidu.
 • komunikat woda niezdatna do spożycia w Bąkowie

Zapraszamy fotografów do udziału w wystawie „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork we współpracy z Krzysztofem Adamskim - Radnym Miejskim w Kluczborku organizują wystawę plenerową na kluczborskim rynku pt. „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”.
Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania Gminy Kluczbork do przesyłania wykonanych zdjęć Gminy Kluczbork wykonanych „z lotu ptaka”.
Prosimy o przesłanie maksymalnie do 6 zdjęć na adres e-mailowy: grafik@kluczbork.pl w terminie do 8.09.2022 r.
Parametry zdjęć: rozdzielczości 300 dpi, wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę.
Zebrane zdjęcia zostaną wykorzystane w wystawie plenerowej pn. „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”, która będzie wystawiona w miesiącach wrzesień - listopad br. na kluczborskim rynku. 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wystawie, zastrzega się, że w przypadku otrzymania bardzo dużej ilości zdjęć, na wystawie zostaną zaprezentowane jedynie najciekawsze prace poszczególnych autorów.
Autorzy zdjęć zostaną oznaczeni na wystawie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork tel. 774181477, e-mail: grafik@kluczbork.pl

 • Gmina Kluczbork z lotu ptaka

Debata "30 lat Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022)"

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza na debatę pt.: 30 lat Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022).

Szczegóły na: https://skgd.pl

 • Plakat debata

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

STYPENDIA SPECJALNE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA w roku szkolnym 2021-2022

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zostały uroczyście wręczone STYPENDIA SPECJALNE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA w roku szkolnym 2021-2022.
Stypendia są przyznawane od 2021 roku. Otrzymują je absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem) i uzyskali na egzaminie ósmoklasisty średnią minimum 90% z trzech egzaminów.

Do egzaminów w tym roku przystąpiło 400 absolwentów, a oto lista 18 którzy otrzymali stypendium Burmistrza:  

Cebula Szymon - PSP nr 1 w Kluczborku                                                                            
Cirko Jolanta - PSP nr 1 w Kluczborku
Kiedrzyn Justyna - PSP nr 1 w Kluczborku
Marko Emilia - PSP nr 1 w Kluczborku
Soboń Julia - PSP nr 1 w Kluczborku
Tarnowski Michał - PSP nr 1 w Kluczborku
Firszt Filip - PSP nr 2 w Kluczborku
Janik Zuzanna - PSP nr 5 z OI w Kluczborku
Krawczyk-Migulska Hanna - PSP nr 5 z OI w Kluczborku
Niewolińska Maja - PSP nr 5 zOI w Kluczborku
Wruszczak Jakub - PSP nr 5 z OI w Kluczborku
Wójcik Dawid  - PSP z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu
Janas Igor - PSP w Bogacicy
Smyrek Samanta - PSP w Bogacicy
Kalus Dominika - PSP z OP w Kujakowicach Dolnych
Bugajak Barbara - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku
Grabas Michał - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku
Kosarewicz Filip - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku

Gratulujemy!

 • STYPENDIA SPECJALNE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA w roku...

 Szczepienia przeciwko meningokokom

5 września rozpoczyna się powiatowo - gminna akcja bezpłatnych szczepień 6-latków (rocznik 2016) przeciw meningokokom typu C wywołującym m.in. groźną dla zdrowia i życia sepsę.

Burmistrzowie i wójt gmin powiatu kluczborskiego wspólnie ze starostą kluczborskim kontynuują akcję profilaktycznych szczepień rozpoczętą w maju 2007 r.

Dzieci będą szczepione bezpłatnie w terminie od 5 września do 18 listopada 2022 roku. Przypominamy, że rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się z dzieckiem na szczepienie do Poradni Dzieci Zdrowych w przychodni, w której dziecko jest zapisane.

Ponadto należy pamiętać, że dziecko zgłaszające się do szczepienia musi posiadać książeczkę szczepień. Dzieci, które były już wcześniej szczepione przeciw meningokokom typu C nie podlegają powtórnemu szczepieniu.

Należy zaznaczyć, że „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego” będącego programem wieloletnim, uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. 

 • Szczepienia

LGD „Dolina Stobrawy” informuje

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych. 

 • LGD „Dolina Stobrawy”

VI urodziny kina Bajka - zapraszamy na niezapomniany koncert

Kino Bajka z okazji VI urodzin zaprasza Państwa na niezapomniany koncert, który odbędzie się 01.10.2022 godz. 18.00. Jest to jedyne w swoim rodzaju hybrydowe połączenie tradycyjnego klasycznego koncertu z … koncertem życzeń.
Bilety w cenie 55 zł do nabycia w kasie kina lub poprzez stronę internetową: https://bit.ly/3eGCs38
Kino Bajka na ten jeden wieczór stanie się miejscem, gdzie to właśnie publiczność zgromadzona na koncercie podzielona na obóz klasyczny i rozrywkowy zadecyduje o tym, w jakim kształcie i brzmieniu odbędzie się koncert i co wykonywać będą Artyści.
Do wzięcia udziału zaproszeni zostali artyści związani lokalnie z naszym regionem – Opolszczyzną:
Natalia Świerc – mezzosopran
Tomasz Tracz – tenor
Piotr Lempa – bas
Larisa Czaban – fortepian
Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu
Więcej o artystach i koncercie na oficjalnej stronie: https://cal.kluczbork.pl/01-10-2022r-1900-vi-urodziny.../
 • koncert VI urodziny kina Bajka

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 15.09.2022r (Kluczbork, ul. Ks. Skorupki, lokale mieszkalne: ul. Damrota, ul. Zamkowa)

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=20837

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujących: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Kluczbork po raz szósty wzięła udział w konkursie i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork w 2022 roku”. Dnia 23 czerwca 2022r. podpisano umowę dotacji 
Nr 187/2022/G-24/OZ-ZOA/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Kluczbork. 

Całkowity koszt zadania netto wyniósł 41.790,40zł, z czego:
- 14.626,64zł – pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- 14.626,64zł – pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 12.537,12zł – pochodzi ze środków własnych beneficjentów końcowych.

Wymienione wyżej zadanie, w imieniu Gminy Kluczbork, zrealizowane zostało przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Prace polegały na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Odpady niebezpieczne usunięto z terenu 25 nieruchomości, na których znajdowało się 57,07Mg (ton) odpadów zawierających azbest. 

drukuj (Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu)

 • logotypy
 • logotypy

IX Kluczborski Bieg Przełajowy „O Złotą Barć” oraz III Marsz Nordic Walking przeszły już do historii

IX Kluczborski Bieg Przełajowy „O Złotą Barć” oraz III Marsz Nordic Walking przeszły już do historii. Dopisała pogoda i frekwencja (blisko 300 zawodników), a w istotę zawodów idealnie wpisała się impreza towarzysząca „Dbaj o serce do kochania”. Było po prostu pięknie, kolorowo i wesoło. Trasy przygotowane bardzo bobrze, sprawnie przebiegające ceremonie wręczania nagród, atrakcyjne upominki od sponsorów, piękne występy przedszkolaków i tancerzy z CKK, dmuchańce, pyszne zupy, możliwość rozmowy z kardiologiem, a przede wszystkim uśmiechy na twarzach wszystkich zawodników kończących swój wyścig. Tak, to były bardzo udane zawody. Może nie wszyscy osiągnęli wymarzone wyniki, ale rywalizacja w duchu „fair play” i pokonywanie własnych słabości to najważniejsze elementy tych amatorskich zmagań. Dzięki obecności profesjonalnych sędziów na trasie marszu Nordic Walking oraz biegu mogliśmy być pewni, że wyniki będą sprawiedliwe, co bardzo podnosi prestiż takich zawodów. Oficjalne wyniki na stronie https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html
Wszystkim zawodnikom, bez wyjątku, bardzo dziękujemy za obecność i gratulujemy ukończenia zawodów. Wszystkim organizatorom i sponsorom dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Zapraszamy do obejrzenia materiałów foto i wideo od: 

Foto-Luk https://www.facebook.com/media/set?vanity=Foto.Luk.Kluczbork&set=a.2378781548967470
Foto Chudy https://www.facebook.com/profile.php?id=100063605742414
https://www.youtube.com/watch?v=Zh2LnQFqFvk
Zmierzymy Czas https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

 

Eko- piknik i Dzień Pieczonego Ziemniaka w CKK.

Serdecznie zapraszamy na Eko- piknik i Dzień Pieczonego Ziemniaka, które odbędą się w sobotę 1.10.2022 na skwerku za budynkiem Centrum Kultury w Kluczborku.

"Eko-Piknik" -  to szczególne połączenie dobrej zabawy, edukacji i ochrony środowiska. Udział w wydarzeniu przybliży wszystkim uczestnikom zadania jak ważna jest świadomość proekologiczna oraz pozwoli zrozumieć jak żyć w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”. W trakcie wydarzenia odbędą się edukacyjne warsztaty, które zapoznają najmłodszych z zasadami segregacji śmieci oraz przekażemy podstawowe informacje z zakresu dbania o środowisko. Nie zabraknie również atrakcji na czterech kołach, czyli "mini śmieciarki". 

Odbędą się również warsztaty w myśl zasady "ze starego coś nowego" czyli Warsztaty Zero Waste, które zakładają że każdy z nas może ograniczyć lub wręcz całkowicie zrezygnować z produkowania odpadów. 

W trakcie trwania imprezy można będzie podziewać prace z konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach projektu Eko-Inspiracje pn. "Nowe życie śmieci". 

"Dzień pieczonego ziemniaka"- wydarzenie charytatywne, które powoli staje się tradycją. To czas bardzo sympatycznego spotkania z ludźmi przy ognisku podczas pieczenia ziemniaków i kiełbasek. Event charytatywny połączony z koncertami Mariusza Buczka - naszego lokalnego artysty, którego chyba już nikomu nie trzeba przedstawiać oraz zespołu Maryleen - to trio z Kędzierzyna-Koźla istniejące od 2017 roku. Grupa wykonuje swoje utwory z kręgu szeroko pojętej krainy łagodności z domieszką bluesa.

 

 • EKO-INSPIRACJE PLAKAT
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka 2022 plakat

Informacja dot. nowego wzoru deklaracji do bazy CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), informujemy, że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku – zawierającym klauzulę o treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia."

 

Aktualne wzory deklaracji CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

PROJEKT DLA NAJMŁODSZYCH „WIELKA SCENA MAŁEGO AKTORA”

Projekt skierowany jest do 48 dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie powiatu kluczborskiego, w tym dzieci uchodźców wojennych.

Celem projektu jest propagowanie wśród najmłodszych dzieci zamiłowania do sztuki teatralnej oraz wdrażanie edukacji wielokulturowej. 
Projekt będzie trwał od 01.09.2022r. do 04.11.2022r. i zostaną zrealizowane następujące działania:
- WARSZTATY TANECZNE
- WARSZTATY TEATRALNE
- WYJAZD DO TEATRU LALKI I AKTORA W OPOLU
- I POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
  „Wielka scena małego aktora” pod hasłem „EMOCJE” 

Przegląd odbędzie się w formie konkursowej, zostanie przyznana nagroda Grand Prix oraz Puchar Burmistrza Kluczborka oraz Puchar Starosty Powiatu Kluczborskiego.
Grupa nieformalna – koordynator: Marzena Świerczek – tel:  502053582

 • plakat

Zaduszki Jazzowez WALK AWAY

Kolejne piękne i ambitne wydarzenie w naszym mieście to Zaduszki Jazzowe, które powoli stają się tradycją. Walk Away to zespół legenda, jedyna polska formacja jazzu nowoczesnego, która przez ponad trzy dekady obecna jest na muzycznym. Szybko zdobyli ogromną popularność, objechali pół świata, współpracowali z najlepszymi – od Urszuli Dudziak po Mike'a Sterna i Billa Evansa, nagrali kilkanaście albumów a w ankiecie Jazz Top 2015 Walk Away został uznany za najlepszy w Polsce zespół elektryczny. 

Bilety w cenie 100 zł dostępne w sekretariacie CKK lub na stronie kupbilecik: https://bkb.pl/80798-87aa5

 • Plakat

Zapraszamy na ostatni koncert organowy w tym roku.

Serdecznie zapraszamy na ostatni już koncert w ramach XXXVII Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. 9 października o godz. 18.00 w  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku. Tym razem przed Państwem Krakowskie Trio Stroikowe oraz Maciej Zakościelny znany szerokiej publiczności przede wszystkim z filmów i seriali. Będzie to niezwykły koncert muzyki kameralnej połączony z recytacją „Bajki księdza Malińskiego”. 

Wstęp Wolny!!!

 • 9.10.2022 - Koncert Organowy

KOMUNIKAT nr 1 w sprawie jakości wody we wsi Bażany oraz przysiółku Wawrzyńcowski

KOMUNIKAT nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 07 października 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w badaniach jakości wody we wsi Bażany (gmina Kluczbork) oraz przysiółku Wawrzyńcowski (gmina Lasowice Wielkie) zaopatrywanych w wodę z wodociągu Kluczbork, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości nie przekraczających 10jtk/100ml. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Ruszyło głosowanie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2022.

Drodzy Mieszkańcy do 17 października możemy zagłosować na gminną inwestycję, zgłoszoną do konkursu w kategorii przestrzeń publiczna, a jest to projekt pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork”, który dotyczy modernizacji Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Bąkowie.
Wystarczy wejść na stronę: https://przestrzen.opolskie.pl/glosowanie/
Maksymalnie można oddać jeden głos. Autorzy najciekawszych uzasadnień otrzymają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do udziału!

 • OTW Bąków
 • OTW Bąków
 • OTW Bąków
 • OTW Bąków
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna
 • OTW Bąków
 • OTW Bąków
 • OTW Bąków
 • OTW Bąków

Kalendarium imprez kulturalno-sportowych 2023 w Gminie Kluczbork

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kluczborku zwraca się z prośbą do instytucji, stowarzyszeń, klubów oraz wszystkich osób organizujących imprezy o przekazanie informacji (tj. termin, nazwa, miejsce, organizator) dotyczących planowanych imprez dla społeczności Kluczborka i okolic w 2023 r.
Powyższe informacje będą niezbędne, aby przygotować „Kalendarium imprez kulturalno-sportowych w 2023 roku” – wydawnictwo będące swoistym kompendium wiedzy o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w naszej gminie.
Informacje prosimy przesyłać najpóźniej do 18 listopada 2022 r. drogą elektroniczną na e-mail: grafik@kluczbork.pl
Przygotowane i wydrukowane kalendarium będzie można pobrać od 15 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy (pok. 124). Będzie również dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.kluczbork.pl.
 • Kalendarium imprez

Spotkanie dla ojców i dzieci w ramach akcji #TeamRodzina

Liczba miejsc jest ograniczona - zapraszamy do zapisów telefonicznych pod nr (77) 418 26 12.

W programie:
📌"Razem, TATO!" - warsztaty plastyczne, w czasie których stworzycie niespodzianki dla całej rodziny. Poprowadzi je wspaniała ekipa z Akademii Twórczej Zabawy "A Kuku!", która jest współorganizatorem spotkania.
📌Być TATĄ i nie zwariować - rozmowa w gronie ojców.


W spotkaniu wezmą udział znani i zaangażowani ojcowie:
📌Mateusz Dybka, animator, społecznik, konferansjer, wodzirej, a od niedawna dziennikarz TVP 3 Opole, współprowadzący program "Opolskie o poranku"
📌Rafał Lasek, kluczborski radny, społecznik, działacz inicjatywy dla ojców Tato.Net, która prowadzi Ojcowskie Kluby w całej Polsce.


Akcję #TeamRodzina współorganizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Share The Care.

#TeamRodzina zwraca uwagę na temat partnerstwa w rodzicielstwie i na planowane zmiany w prawie, związane z wdrożeniem dyrektywy unijnej work-life balance. Zmiany te zakładają 9 tygodni dodatkowego, nieprzechodniego urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców.

 • plakat.team

KOMUNIKAT nr 2 w sprawie jakości wody we wsi Bażany oraz przysiółku Wawrzyńcowski

KOMUNIKAT nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 11 października 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w badaniach kontrolnych jakości wody z wodociągu KLUCZBORK,
zaopatrującego wsie na odcinku Bażany - przysiółek Wawrzyńcowski) nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

Woda jest przydatna do spożycia

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekujący, tj. podchloryn sodu, w ilości gwarantującej utrzymanie w sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, co nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

UWAGA! Nowe ogniska HPAI (podtyp: H5N1)

W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022. na terenie kraju 35 ogniska HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń HPAI u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przypomina o przestrzeganiu obowiązujących zasad utrzymywania drobiu. Informuje również, że w przypadku wystąpienia w gospodarstwie grypy ptaków przy braku zachowania bioasekuracji, właścicielowi stada ptaków nie przysługuje odszkodowanie.
 • hpai_ulotka

Informacja KRUS dotycząca ubezpieczenia i prewencji wypadkowej

Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku przedstawia informacje dotyczące ubezpieczenia i prewencji wypadkowej rolników

 

Kolejne zabytkowe budynki w Kluczborku wyremontowane

W bieżącym roku Gmina Kluczbork dofinansowała remont kolejnych obiektów zabytkowych. Dotacja udzielona była na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Przedstawiamy Państwu najnowsze realizacje.

 • ul. Byczyńska 5
 • ul. Byczyńska 21
 • ul. Byczyńska 12
 • ul. Grunwaldzka 12
 • ul. Kochanowskiego 6
 • ul. Mickiewicza 12
 • ul. Pułaskiego 23
 • ul. Sybiraków 8
 • ul. Wołczyńska 50a

Plan dystrybucji preparatu jodowego w Gminie Kluczbork - punkty dystrybucji

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że jak do tej pory nie ma zagrożenia promieniowaniem jądrowym, a w Gminie Kluczbork od wielu już lat funkcjonuje plan dystrybucji preparatu jodowego. Przygotowanie dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, „na wszelki wypadek”.

Co bardzo ważne: obecnie zagrożenie nie występuje, ale chcemy i musimy być przygotowani na każdą ewentualność. We wszystkich gminach są wyznaczone punkty dystrybucji. Jednak należy pamiętać, że  jodek potasu powinno się stosować tylko w przypadku realnego zagrożenia.  Nie ma potrzeby i nie powinno się go brać na własną rękę i bez wskazań medycznych.

Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Według informacji Państwowej Agencji Atomistyki rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski, dlatego preparat jodowy, jak na razie, NIE JEST DYSTRYBUOWANY DO MIESZKAŃCÓW. Jeśli zajdzie taka konieczność, wówczas mieszkańcy zostaną o tym poinformowani. Jednak musimy być cały czas w gotowości, toteż przekazujemy Państwu listę 26 punktów dystrybucji preparatu jodowego, aby każdy miał świadomość dokąd może się udać w razie konieczności. Co do zasady punkty te są zlokalizowane w tych samych obiektach co lokale wyborcze a różnice pojawiają się tylko na terenach sołectw naszej gminy. 

Nr punktu

Punkt wydawania

Obejmuje mieszkańców ulic

 

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących,        ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork

Aleja Czerwonego Krzyża, Aleja Kolejowa, Aleja Pokoju, Aleja Wodna, Dworcowa, Generała Pułaskiego, Graniczna, Miarki, Młyńska, Powstańców Śląskich, Robotnicza, Różana, Towarowa, Wołczyńska, Żeromskiego

 
 

2

Ratusz, Rynek 1, 46-200 Kluczbork

Armii Krajowej, Bankowa, Damrota, Drukarska, Gazowa, Katowicka, Kopernika, Kościelna, Krakowska, Krakusa, Krótka, Krzywa, Kujakowicka, Moniuszki, Paderewskiego, Piekarska, Plac Floriana, Plac Matejki, Plac Niepodległości, Plac Targowy, Podwale, Rynek, Szewska, Zamkowa

 

3

Zespół Szkół Licealno-Technicznych, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork

Jaronia, Kołłątaja, Norwida, Sienkiewicza

 

4

Centrum Kultury w Kluczborku (dawny KDK), ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork

Księdza Ściegiennego, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Piastowska, Plac Gdacjusza, Sybiraków, Waryńskiego

 

5

Zespół Szkół Nr 2 CKU, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork

Byczyńska, Konopnickiej

 

6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Konopnickiej 17, 46-200 Kluczbork

Ossowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Polna

 

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO, ul. Ligonia 12, 46-200 Kluczbork

Broniewskiego, Chopina, Jana Brzechwy, Ligonia, Prusa

 

8

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wolności 17, 46-200 Kluczbork

Jana Pawła II, Kardynała Sapiehy, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Curzydły, Księdza Drendy, Księdza Popiełuszki, Księdza Skargi, Księdza Skorupki, Księdza Tischnera, Morcinka, Tuwima

 

9

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wolności 19, 46-200 Kluczbork

Boznańskiej, Chełmońskiego, Cybisa, Fałata, Gałczyńskiego, Gersona, Gierymskiego, Gniazdowskiego, Grottgera, Jagiellońska, Kantora, Klasztorna, Kossaka, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Podkowińskiego, Reymonta, Rodakowskiego, Słowackiego Styki, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

 

10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wolności 18  46-200 Kluczbork

Grunwaldzka, Kochanowskiego, Plebiscytowa, Wolności

 

11

Zespół Szkół Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork

Aleja Parkowa, Aleja Spacerowa, Bora Komorowskiego, Drzymały, Generała Andersa, Generała Hallera, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Generała Sikorskiego, Grota Roweckiego, Jana III Sobieskiego, Korfantego, Księcia Poniatowskiego, Kwiatowa, Leśna, Mieszka I, Ogrodowa, Opolska, Parkowa, Plater, Skłodowskiej -Curie, Słoneczna, Sportowa, Stefana Batorego, Strzelecka, Szpitalna, Wąska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego

 

12

Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Dąbrowskiego 10, 46-200 Kluczbork

Bolesława Chrobrego, Bożka, Fabryczna, Ficka, Generała Bema, Generała Dąbrowskiego, Kani, Kilińskiego, Kościuszki, Księdza Dzierżona, Lompy, Nowodworska, Staszica, Witosa

 

13

Świetlica Wiejska, ul. Braci Bassy 16, 46-200 Bąków

Sołectwo: Bąków

 

14

Remiza OSP 46-233 Biadacz ul. Kluczborska 15

Sołectwo Biadacz

 

15

Sala Wiejska Ligota Górna ul. Gorzowska

Sołectwa : Bogdańczowice, Ligota Górna z przysiółkiem Ligota Zamecka

 

16

Sala Wiejska w Łowkowicach ul. Dzierżona 39

Sołectwa: Łowkowice, Maciejów

 

17

Sala Wiejska w Krzywiźnie ul. Kluczborska 2

Sołectwo: Krzywizna

 

18

Sala Wiejska w Kujakowicach Górnych ul. Klonowa 1A

Sołectwa: Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne

 

19

Remiza OSP 46-200 Kuniów 58A

Sołectwo: Kuniów

 

20

Sala Wiejska w Bogacicy ul. Nowa 1

Sołectwa : Bogacica, Bogacka Szklarnia, Nowa Bogacica, Żabiniec, Krężel

 

21

Świetlica Wiejska w Borkowicach ul. Wiejska 48

Sołectwo: Borkowice

 

22

Publiczne Przedszkole, ul. Wiejska 19, Bażany

Sołectwo : Bażany

 

23

Sala Wiejska w Kraskowie 45

Sołectwo: Krasków

 

24

Świetlica Wiejska, ul. Wołczyńska 73 Ligota Dolna

Sołectwo: Ligota Dolna

 

25

Świetlica Wiejska w Smardach Górnych ul. Kościelna 2

Sołectwa :Czaple Stare z przysiółkiem Czaple Wolne, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów

 

26

Świetlica Wiejska, Gotartów 67 C , Gotartów

Sołectwo: Gotartów

 

ULOTKA MSWiA + KARTA CHARAKTERYSTYKI

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisjND6_dz6AhUk_SoKHevLDUYQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F91cf9f23-40f0-4cfa-b0c0-142083cffbfa&usg=AOvVaw2jmJr1F9aKBA8J3uXgHOvd

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN3bKn_9z6AhVSmYsKHRg3BGIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F28768%2Fleaflet&usg=AOvVaw1X_HofJnHj_dQGe0kUzbfi

 • Broszura_informacyjna_jodek potasu-1
 • Broszura_informacyjna_jodek potasu-2
 • Broszura_informacyjna_jodek potasu-3
 • Broszura_informacyjna_jodek potasu-4

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy wszystkim pracownikom instytucji oświatowych na terenie gminy Kluczbork, najserdeczniejsze podziękowania za trud wkładany w wychowywanie i edukację dzieci i młodzieży.
Państwa praca, tak ważna dla naszej wspólnej przyszłości, wymaga codziennego zaangażowania i samodoskonalenia. W tych trudnych i niepewnych czasach jest to szczególnie trudnym wyzwaniem, dlatego życzymy Państwu wiele wytrwałości, wszelkiej pomyślności, sukcesów w wykonywanej pracy i satysfakcji z podejmowanych wyzwań, ale przede wszystkim dużo zdrowia.
Życzymy też, aby Wasza praca była doceniana przez Waszych uczniów, ale też całe społeczeństwo.
Niech nie zabraknie też zawodowego i osobistego spełnienia i choćby odrobiny dobrego humoru.
Z wyrazami szacunku:
Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka
Janusz Kędzia – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku
Roman Kamiński – Zastępca Burmistrza
Dariusz Morawiec – Zastępca Burmistrza
 • Dzień Edukacji Narodowej

Zapraszamy do głosowania na Szlak Kulinarny Opolski Bifyj!!!

Od dzisiaj można głosować w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Internautów 2022. Kapituła regionalna zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu nasz Szlak Kulinarny #Opolski #Bifyj!
To nasz wspólny sukces! Jednak, aby mieć szansę na wygraną potrzebujemy mnóstwa głosów.
 
Głosować można codziennie (liczy się adres IP) aż do 31 października 2022 r.
 
Bardzo prosimy o udostępnianie i zachęcanie do codziennego głosowanie na SZLAK KULINARNY OPOLSKI BIFYJ.
 • Szlak Kulinarny Opolski Bifyj

Zapraszamy do głosowania na projekty MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozpoczęło się głosowanie w ramach 5 edycji MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. 
Już od dziś do 10 listopada można oddawać głosy na zadania dopuszczone do głosowania. Sprawdź jakie inicjatywy mogą być realizowane w Naszym regionie i oddaj głos: https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie

Więcej na: www.budzet.opolskie.pl

 • 5 edycja MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 • 5 edycja MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”

Wczoraj na kluczborskim rynku została oficjalnie otwarta wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”. Dziękujemy bardzo wszystkim pasjonatom fotografii naszej Gminy, którzy udostępnili swoje wyjątkowe zdjęcia. Pomysłodawcą kolejnej wystawy plenerowej na kluczborskim rynku jest Krzysztof Adamski - Radny Miejski w Kluczborku. Mamy nadzieję, że obecna wystawa cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem, podobnie jak poprzednia, której tematyką było "Piękno natury Gminy Kluczbork". Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia - dostępna będzie do końca listopada.

 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”
 • Wystawa fotograficzna „Gmina Kluczbork z lotu ptaka”

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w dniach 31.10.2022 r. oraz 02.11.2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października (poniedziałek) Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynny od godz. 7.00 do 14.00. W dniu 2 listopada (środa) Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynne od godz. 8.00 do 15.00

Godziny otwarcia biura cmentarza komunalnego w dniach 29-30 października

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych informuje, że biuro cmentarza komunalnego będzie czynne w najbliższą sobotę (29.10) i niedzielę (30.10) w godzinach 8:00-13:00

"Wodny mural" w Kluczborku jak oceanarium

Zanurz się w głębi oceanu na Alei Wodnej w Kluczborku i spotkaj się tam z sympatycznym żółwiem, ośmiornicą, albo popływaj z nurkiem. Tak wspaniały podwodny świat przedstawia najnowszy 50 metrowy ”Wodny Mural”, który powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku. Autorami muralu są znani graficiarze:  „PETION”  oraz „KUPSOK”.

W projekt zaangażowane było Centrum Kultury w Kluczborku, Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, MZOK Kluczbork oraz właściciele garaży przy Alei Wodnej. Mural został sfinansowany z budżetu Gminy Kluczbork.

Zapraszamy na Aleję Wodną. Zobaczcie jaką transformację przeszedł ten teren.

 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • garaże przed muralem
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • Mural przy Alei Wodnej
 • garaże przed muralem

Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona

26 października 2022r. przypada 116. rocznica śmierci pochodzącego z Łowkowic ks. dr Jana Dzierżona, ojca nowoczesnego pszczelarstwa, odkrywcy dzieworództwa pszczół. Z tej okazji włodarze powiatu kluczborskiego, gminy Kluczbork oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach oddali cześć najsławniejszemu pszczelarzowi składając kwiaty pod jego pomnikiem przy ulicy Byczyńskiej. W uroczystości uczestniczyli: starosta kluczborski Mirosław Birecki, wicestarosta Lesław Czernik, członek Zarządu Powiatu Artur Nowak, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, wiceburmistrz Dariusz Morawiec, prezes "Dolina Stobrawy" Sp. z o. o. Pasieka w Maciejowie Tomasz Paluch, dyrektor ZSCKR w Bogdańczowicach Mirosław Krzyształowicz, poczet sztandarowy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kluczborku.

O godz. 17.00 w kościele parafialnym w Łowkowicach odbyła się uroczysta Msza Św. upamiętniająca 116 rocznicę śmierci wielkiego pszczelarza, ks. dr Jana Dzierżona. Liturgii przewodniczył Arcybiskup Adrian Galbas z Archidiecezji Katowickiej, który wygłosił Słowo Boże. We  mszy uczestniczyli m.in.: Starosta Kluczborski Mirosław Birecki, Burmistrzowie Kluczborka Jarosław Kielar i Dariusz Morawiec, Radni Gminy Kluczbork z Przewodniczącym Januszem Kędzią, a także delegacja z miasta partnerskiego Dzierżoniów na czele z Wiceburmistrzem Dorotą Pieszczuch. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Karłowic,  oraz liczne związki pszczelarskie wraz z pocztami sztandarowymi. Wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości stworzyła orkiestra dęta z Łowkowic pod batutą Wiktora Poloczka.

Po liturgii uroczysta procesja udała się na grób ks. Dzierżona, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze przez władze samorządowe, pszczelarzy, delegację miasta partnerskiego oraz osoby i instytucje związane z postacią wielkiego syna Ziemi Kluczborskiej.

Obszerna galeria zdjęć: Album Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona   

 

 

 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona
 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona
 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona
 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona
 • DSC_1263
 • DSC_1283
 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona
 • Obchody 116 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona

Wyjątkowy weekend w Kluczborku

Zapraszamy na wydarzenia muzyczne, sportowe i kulturalne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zebraliśmy dla Was wszystko w jednym miejscu.
W sobotę także mecz  MKS Kluczbork vs Chrobry II Głogów na stadionie miejskim.
A w niedzielę 30. października OSiR Kluczbork zaprasza do parku miejskiego na II MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM IMIENIEM MIECZYSŁAWA GODZWONA.
Serdecznie zapraszamy😍
 • zaduszki jazzowe
 • zumba maraton charytatywny
 • spektakl bezpieczne miejsce
 • mecz MKS Kluczbork
 • przełajowy wyścig kolarski

Odsłonięcie masztu postawionego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”

11 listopada 2022r. o godzinie 9:00 rozpoczną się pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na cmentarzu w Kluczborku uroczystości związane z obchodami rocznicowymi odzyskania przez Polskę niepodległości. W ich trakcie odbędzie się pierwsze wciągnięcie flagi narodowej na maszt postawiony w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Na uroczystości  rocznicowe serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczbork.

Projekt „Pod biało-czerwoną” jest realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i ma na celu godne upamiętnienie zwycięstwa Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką z Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.

Koszty zakupu oraz instalacji masztu wraz z tablicą informacyjną wyniosły 9100 złotych, z czego7995 złotych zostało sfinansowane z budżetu państwa.

 • pod biało czerwoną

"WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH" - PARKINGI i ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Okres Wszystkich Świętych dla mundurowych to czas wzmożonych działań. Policjanci przypominają, że w rejonie cmentarzy w tym czasie będzie nasilenie ruchu. Warto więc patrzeć na znaki i nie jechać „na pamięć”. W Kluczborku w dniach 30 października oraz 1 listopada zostanie uruchomiony bezpłatny parking przy szpitalu Vital Medic oraz będzie można parkować pojazdami częściowo na chodniku po prawej stronie przy ul. Strzeleckiej. 

Przypominamy, że bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych w dużej mierze zależeć będzie także od nas samych. Przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego ale przede wszystkim zdrowy rozsądek powinny uchronić nas przed niebezpiecznymi sytuacjami, a w konsekwencji sprawić, że ten wyjątkowy dzień upłynie dla nas w spokoju i zadumie nad grobami naszych najbliższych.

W dniach 30 października oraz w dzień Wszystkich Świętych, chcąc ułatwić mieszkańcom odwiedzenie kluczborskiego cmentarza, bramki parkingu szpitala VITAL MEDIC będą otwarte i nie będzie pobierana opłata parkingowa. Jednocześnie informujemy, że pojazdy muszą zostać usunięte do godziny 22:00. Wtedy szlabany zostaną opuszczone, a właściciele samochodów chcąc wyjechać z parkingu będą musieli dokonać opłaty w wysokości 5,00 zł.

Parkowac również będzie można w Kluczborku przy ul. Strzeleckiej częściowo na chodniku lecz tylko po prawej stronie patrząc w kierunku Chocianowic - kierujący powinni pamiętać aby parkując samochód pozostawic na chodniku tyle miejsca aby pieszy mógł swobodnie się po nim poruszać.

 • parking wszystkich świętych

Komunikacja Gminna w okresie święta Wszystkich Świętych

UWAGA! Komunikacja Gminna będzie kursować w okresie święta Wszystkich Świętych. W najbliższą SOBOTĘ (29.10.), NIEDZIELĘ (30.10.) i WTOREK (1.11.) Komunikacja Gminna kursować będzie BEZPŁATNIE według rozkładu zamieszczonego poniżej. Zapraszamy do skorzystania z tej wygodnej formy dotarcia na kluczborski cmentarz. W NIEDZIELĘ (30.10.) i WTOREK (1.11.) udostępniony również będzie nieodpłatnie parking przy szpitalu VITAL MEDIC.

 • Rozkład jazdy komunikacji gminnej

KRUS zaprasza rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI"

Więcej na: krus.gov.pl

 • Plakat konkursowy

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork.

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości*), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o udzielenie dotacji na ich demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.
Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 2 listopada 2022r. do dnia 22 listopada 2022r. wyłącznie w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1224,unieszkodliwianie-azbestu

Dotacja może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. 

Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. 
Zadanie realizowane będzie w 2023 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluczbork o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany 
do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. 
Do czasu zawarcia umów o udzielenie dotacji, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urządzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125, tel. 77/418-14-81 wew. 228
                                                                                                    

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem Mieczysława Godzwona

W niedzielę 30 października na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA oraz parku miejskiego w Kluczborku odbył się II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem Mieczysława Godzwona. W wyścigu wystartowało blisko 300 kolarzy z kraju i zagranicy. Organizatorem wyścigu byli Burmistrz Miasta Kluczborka, „UKS STOBRAWA” Kluczbork oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku. W kategorii SENIOR – ELITE na pierwszym miejscu uplasował się stypendysta Burmistrza Miasta Kluczborka Patryk Stosz.

Wyniki: https://akces-sport.pl/wp-content/uploads/2022/10/20221030w-1.pdf

 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...
 • II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem...

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/Kluczbork

Dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Chcesz uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z funduszy europejskich (m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, podnoszenie kwalifikacji czy realizację projektów przez społeczności lokalne)? Zapraszamy na dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Sprawdź swoje możliwości!

 • Dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o realizowanym projekcie pn. „Wdrożenie systemu zarzązania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Gmina Kluczbork przystępuje do systemu preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

Gmina Kluczbork w roku 2023 kontynuuje nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych.

Ogłoszona już została ustawa umożliwiająca gminom zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych. W związku z tym informujemy, że Gmina Kluczbork, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przystępuje do zakupu tego węgla i będzie go dystrybuować dla gospodarstw domowych. Ustawa ta mówi o tym, że uprawnioną do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (nie więcej niż 2000 zł) jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego. Pod tym kątem będą więc rozpatrywane wnioski mieszkańców o preferencyjny zakup węgla.

Jak dokonać zakupu węgla po preferencyjnej cenie? 
1.    Wnioski o preferencyjny zakup węgla należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku (MZOK Kluczbork, ul. Wolności 1a), w budynku A, pokój nr 5, w godzinach pracy MZOK-u, lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP.
2.    Formularze wniosków są dostępne w MZOK-u, Urzędzie Miejskim w Kluczborku lub na stronie internetowej www.kluczbork.eu lub www.mzokkluczbork.pl
3.    Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, biorąc pod uwagę wymagania takie jak dla „dodatku węglowego”.
4.    Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, mieszkaniec otrzymuje odpowiednią informację i może dokonać płatności za węgiel. Formy płatności: gotówka / karta płatnicza w kasie MZOK Kluczbork (w godzinach 8:00 – 14:00) lub przelewem na konto nr 41 1240 1662 1111 0000 2656 2960
5.    Po dokonaniu płatności MZOK wystawia kwit, z którym należy zgłosić się na wyznaczony skład opału. Informacje o adresie składu będą znajdowały się na kwicie.
6.    Transport zakupionego węgla ze składu opału do gospodarstwa domowego:
a.    w ilości 1 tona lub więcej: bezpłatnie
b.    w ilości poniżej 1 tony oraz ewentualne workowanie: cena do ustalenia ze składem opału.
c.    Dostawca nie wnosi węgla do domu / piwnicy.
7.    Cena węgla: 2000,- zł brutto / tona. 
8.    Dostępne rodzaje węgla: orzech i eko groszek.
9.    Limity sprzedaży węgla:
a.    Do 31.12.2022r. – max. 1,5 tony / gospodarstwo domowe
b.    Od 01.01.2023r. do 15.04.2023r. – max. 1,5 tony / gospodarstwo domowe

 • Plakat preferencyjny zakup węgla

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku

Zapraszamy do udziału w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku. O godz. 9.00 uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na cmentarzu katolickim. O godz.10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborsku, po której zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem św. Jana Pawła II.
Po południu o godz.16.30 zapraszamy na halę OSiR na uroczystą galę podczas której zostaną wręczone medale Zasłużony dla Kluczborka, Kluczborskie Baszty, stypendia dla uczniów i sportowców oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork.
O godz.18.00 koncert gwiazdy wieczoru: Alicji Majewskiej wraz z Włodzimierzem Korczem oraz Warsaw String Quartet.
WSTĘP WOLNY.
Mecenat główny gali FBSerwis SA

 • 11 listopada
 • 11 listopada

Gmina Kluczbork wśród samorządów najaktywniej pozyskujących inwestorów! 

Podczas gali podsumowującej Opolski Kongres Gospodarczy, Gmina Kluczbork została wyróżniona przez Marszałka Andrzeja Bułę oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasza Hanzela i znalazła się wśród 7 samorządów, które najaktywniej pozyskują inwestorów. Jest to docenienie wysiłków Gminy i Burmistrza Jarosława Kielara na rzecz powstania i rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej. Warto przypomnieć, że nasza strefa w Ligocie Dolnej jest już od dawna zapełniona, a strefa na dawnym tartaku jest już praktycznie wyprzedana (została ostatnia działka). W sumie, w kluczborskiej podstrefie ulokowało się 11 firm, w których zatrudnienie znalazło około 800 osób.

 • Gmina Kluczbork wśród samorządów najaktywniej...
 • Gmina Kluczbork wśród samorządów najaktywniej...

Camping Bąków po raz kolejny najlepszym kempingiem w swojej kategorii w Polsce!

Podczas gali Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu w COS OPO Cetniewo OTW Bąków został uhonorowany prestiżowym tytułem "Mister Camping 2022" oraz zaprezentowany na mapie naszego kraju jako jeden z 25 najpiękniejszych kempingów, dzięki czemu będzie intensywnie promowany wśród turystów zagranicznych. Nasz ośrodek od lat znajduje się w czołówce tego typu kempingów w Polsce, z czego możemy być bardzo dumni. W ostatnich latach przeprowadziliśmy szereg inwestycji, dzięki którym zyskał on na atrakcyjności, ale przed nami jeszcze wiele prac i mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli możliwości inwestowania w naszą perełkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom i kierownictwu OTW Bąków oraz OSiR Kluczbork za wspaniałą pracę. GRATULUJEMY!

 • Camping Bąków po raz kolejny najlepszym kempingiem w...
 • Camping Bąków po raz kolejny najlepszym kempingiem w...

Program Ciepłe Mieszkanie - prosimy o wypełnienie ankiety

W związku z planami pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina Kluczbork chce oszacować zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem do wymiany pieca.  

Stąd prośba  do mieszkańców gminy, będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, które ogrzewane są za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe o wypełnienie ankiety. Celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców naszej gminy. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Kluczbork.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Do kogo skierowany jest Program „Ciepłe Mieszkanie”?

Beneficjenci programu:

 • beneficjent pośredni: Gminy
  • beneficjent końcowy: osoba fizyczna o rocznym dochodzie ≤ 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, która ogrzewa lokal mieszkalny za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • podwyższonym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
   1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  •    2342 w gospodarstwie jednoosobowym
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • najwyższym: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
   900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  •    1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  •    Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowanie nie może być udzielone, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub wspólnot mieszkaniowych.

Poniesienie pierwszego kosztu, wynika z daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy osobą fizyczną a Gminą, która przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione przez:

 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

 • wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wymiany okien i drzwi,
 • wykonania wentylacji mechanicznej,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej.

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie  ANKIETY

 Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@kluczbork.pl lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1. Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork.

UWAGA!

Termin składania ankiet upływa dnia 30.11.2022 r.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000zł.

Niniejszy dokument nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po ewentualnym otrzymaniu przez Gminę Kluczbork środków finansowych z WFOŚiGW w Opolu.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty: 31.12.2025r.

Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach.

Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronach internetowych:

https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 • ciepłe mieszkanie

Zasłużeni dla Kluczborka 2022

Podczas uroczystej gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości już po raz 22 przyznano medale Zasłużony dla Kluczborka. Od 1999 roku otrzymało to zaszczytne odznaczenie 56 osób, do tego grona dołączyły kolejne dwie Maria Lepsy oraz Ryszard Błaszków. Medale Zasłużony dla Kluczborka wręczyli Janusz Kędzia - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Jarosław Kielar - Burmistrza Kluczborka.

Maria Lepsy
Maria Lepsy jest związana z Bażanami, w których mieszka i gdzie sprawuje funkcję sołtysa od 1998, a więc ponad 20 lat.  W pracy ze społecznością wiejską wykazuje się dużym zaangażowaniem i efektywnym działaniem. Współorganizator dożynek wiejskich i gminnych, propagator ekologii i rozwoju wsi. Pracę w „Małej Ojczyźnie” – Bażanach przeniosła na teren Gminy Kluczbork, zostając radną miejską kolejno w latach 2002, 2006, 2014. Przez trzy kadencje Pani Maria wyróżniała się inicjatywą poprawiającą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ekologiczną terenów wiejskich propagując przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ostatnim czasie mocno wspomaga rzeczowo i materialnie uchodźców z Ukrainy, organizując im miejsce pobytu.

Ryszard Błaszków
Ryszard Błaszków urodzony w Kluczborku, jest Doktorem Nauk Technicznych w zakresie inżynierii środowiska oraz magistrem ekonomii w zakresie polityki i ekonomiki. W zakładzie produkcyjnym dawnej Śląskiej Fabryki Drożdży i Wódek, a obecnie Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie pracował od 1977 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 2018. Od 1992 roku jest Przewodniczącym Krajowej Rady Drożdżownictwa w Polsce. Za swoją działalność i zaangażowanie społeczne otrzymał liczne odznaczenia, a do najważniejszych należą: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Choć pan Ryszard Błaszków swoją karierę zawodową związał z zakładem ulokowanym w Wołczynie, to jednak jego osoba jest nierozerwalnie związana z Kluczborkiem, w którym mieszka. Jego działalność społeczna i charytatywna przyniosła nieocenione wsparcie mieszkańcom Kluczborka i wielu kluczborskim organizacjom. Kluby sportowe zawsze mogły liczyć na pomoc ze strony kierowanej przez pana Ryszarda Błaszkowa firmy. 

 • Zasłużeni dla Kluczborka 2022
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2022
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2022
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2022

Więcej zdjęć z gali na: www.facebook.com/Kluczbork

KLUCZBORSKIE BASZTY 2022

Kluczborska Baszta - jest  nagrodą przyznawaną przez Burmistrza Miasta Kluczborka zarówno osobom indywidualnym, jak i stowarzyszeniom czy instytucjom biznesu, a stanowiącą wyraz najwyższego uznania za godną podziwu pracę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. 

Tegoroczne Kluczborskie Baszty wręczyli Burmistrz Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia 

 W tym roku Burmistrz Miasta Kluczborka przyznał 10 statuetek „Kluczborska Baszta 2022” 

Stowarzyszenia Klucz do Rozwoju 

Stowarzyszenie działa krótko, bo zaledwie dwa i pół roku, ale za to bardzo intensywnie. Dzięki ich inicjatywie funkcjonuje ,,Jadłodzielnia i Książkodzielnia” w Kluczborku, która powstała przy współpracy z Gminą i otrzymała nagrodę Super Samorząd w akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Kolejny projekt to "Ławeczki dobrych spotkań" przy Różowej Alei. Stowarzyszenie przygotowało i pozyskało fundusze na projekt remontu oraz konserwację zabytkowego pomnika nagrobnego kluczborskiego kupca znajdującego się obok kościoła ewangelickiego. Uczestniczą w Szlachetnej Paczce. Obecnie Stowarzyszenie przy współpracy wolontariuszy i Gminy Kluczbork prowadzi punkt wydawania rzeczy osobom potrzebującym ,,Kluczbork dzieli się dobrem”, w budynku dawnej poczty przy ul. Ligonia.
Statuetkę odebrały: Iwona Solisz – prezes stowarzyszenia oraz Izabela Gomułkiewicz – członek zarządu 

Sekcja Emerytów i Rencistów przy ZNP w Kluczborku

Sekcja od 28 lat działa na terenie miasta i powiatu kluczborskiego. Promuje społeczną aktywność, dba o kondycję psychiczną i fizyczną swoich członków. Organizuje wycieczki promujące zdrowy styl życia. Członkowie sekcji włączają się w promocję wolontariatu. Sekcja współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kluczbork m.in. Stowarzyszeniem Wolontariatu 50+ Senior dla Seniora, hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio oraz Związkiem Emerytów i Rencistów.  Członkowie sekcji zasilają i aktywnie pracują w szeregach Kluczborskiej Rady Seniorów.
Basztę odebrali Pani Przewodnicząca Irena Kielar, Zastępca Maria Dyba oraz pani  sekretarz Władysława Czarna – Drwal

Rada Sołecka w Kraskowie wraz z sołtysem Krzysztofem Rojowskim

Kluczborczanie mają wielkie serca, o tym wiedzieliśmy od dawna, ale odpowiedź na potrzeby walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy była tak duża, że bardzo szybko zaczęło brakować nam miejsca. Wtedy, w pamiętny sobotni wieczór, wystarczył jeden telefon do Pana Sołtysa i już w niedzielę mogliśmy przenosić nasz punkt zbiórki darów do Sali Wiejskiej w Kraskowie. Tak, sali która dopiero została gruntownie wyremontowana, sali, na którą kraskowianie długo czekali, ale taka była właśnie potrzeba chwili. Za tę pozytywną odpowiedź na owe potrzeby, która wiązała się z tym, że sala wiejska na wiele miesięcy przekształcona została w magazyn wszelkich darów, za wsparcie okazane przez Sołtysa, pana Krzysztofa Rojowskiego oraz członków Rady Sołeckiej Kraskowa, za dyspozycyjność i pełne zaangażowanie – bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY. 
Basztę odebrał sołtys Kraskowa Krzysztof Rojowski oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Szkoła rozpoczęła edukację uczniów o specjalnych potrzebach dokładnie 20 lat temu we wrześniu 2002 roku. Wówczas były to 3 osoby niepełnosprawne i powstał jeden oddział integracyjny. Obecnie po 20 latach szkoła liczy aż 12 oddziałów integracyjnych i uczęszczają do niej 63 osoby o specjalnych potrzebach. Wzrosła świadomość i chęć posyłania dzieci przez rodziców do tego typu szkoły.  Przyczyniła się do tego profesjonalnie wykształcona kadra, pod kątem każdej niepełnosprawności.  Infrastruktura szkoły jest w 100 % przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu przez samorząd, PFRON oraz sponsorów powstały podjazdy, winda, oraz profesjonalnie wyposażona sala do rehabilitacji.
Basztę odebrali dyrektor Marek Tobiasz wraz z uczniem klasy 1 Igorem Świątkiem z oddziału integracyjnego. 

Marcin Gorzelak

Akcje propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Warsztaty i szkolenia dla strażaków? A może zbiórka darów dla Domu Dziecka, albo zbiórka funduszy na chore dzieci? Jeśli trzeba połączyć ze sobą różne instytucje żeby osiągnąć dobry efekt charytatywny lub szkoleniowy, to z całą pewnością jest w to zamieszany Marcin Gorzelak. W ciągu ostatnich kilku lat, właśnie z jego inspiracji, w Kluczborku zrealizowano wiele wydarzeń, z których najciekawszym było przekazanie dziewięcio-osobowego samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Bogacicy. Podczas innego wydarzenia setka strażaków mogła się przeszkolić na okoliczność wypadku z udziałem samochodu ciężarowego, a na początku września tego roku każdy mieszkaniec Kluczborka mógł się przekonać jak niewiele widać z miejsca pracy kierowcy ciężarówki. Innymi słowy, już nie możemy się doczekać kolejnych pomysłów Pana Marcina…

Joachim Lutzner

Pan Joachim jest miłośnikiem tańca i od kilku lat zaraża tym tańcem emerytów prowadząc naukę tańca. Jego kursy cieszą się ogromną popularnością -  grupa tancerzy liczy 30 osób a nabór trwał zaledwie jeden dzień. Od dwóch lat organizuje całkowicie społecznie zabawy taneczne dla mieszkańców w Centrum Kluczborska Bajka. Jest inicjatorem miejsca rekreacji i kultury na działce emeryckiej. Pan Joachim wszystkie rzeczy robi społecznie. Prawdziwy człowiek orkiestra, pełen energii i entuzjazmu. 

Karol Bortnik

Karol  jest założycielem Akademii Piłkarskiej  MKS Funball Kluczbork, która działa od 2015 roku. Jest trenerem UEFA B. W lutym 2022r podjął  kolejne sportowe wyzwanie. Jako trener przygotowania motorycznego dołączył do sztabu szkoleniowego Czesława Michniewicza w pierwszej reprezentacji Polski w piłce nożnej! Jego zadaniem jest optymalne przygotowanie fizyczne kadry. Jako trener dysponuje nie tylko dużą wiedzą czysto piłkarską, ale jest także bardzo ambitny i zawsze wspiera zawodników nie tylko na boisku ale i poza nim. W przeszłości grał jako środkowy pomocnik m in. w MKS Kluczbork. Był też kapitanem reprezentacji Opolszczyzny oraz młodzieżowym reprezentantem Polski. Karol działa również w biznesie, jest menadżerem australijsko amerykańskiej firmy Catapult, światowego lidera w technologii GPS, LPS i wideo w sporcie.

Ryszard i Mateusz Feldman

Pan Ryszard założyciel Feldman Restaurants działalność gastronomiczną prowadzi od 30 lat  - w tym czasie prowadził wiele restauracji i hoteli, rozpoczynając w 1992 roku od Kawiarni Starówka w Byczynie,  Hotel-Restaurację "Grodzka" w Byczynie, Restaurację "Pod Arkadami" w Kluczborku Hotel-Restauracja "Nad Stawem" w Bogacicy,  Restaurację "Radiowa" w Opolu a na Restauracji "Ratuszowa" w Kluczborku kończąc. Pan Ryszard jest też sędzią kulinarnym w ogólnopolskich konkursach.
Jego syn Mateusz 16 lat temu przejął od taty Hotel Restaurację "Nad Stawem" w Bogacicy,  później prowadził Piwiarnię Warki i Cafe Pod Kasztanem w Kluczborku, a aktualnie Restaurację Pod Arkadami w Kluczborku. 
Razem z żoną Agnieszką zbudowali markę Fit Catering w 2016 i Fit Juice w 2021.
Kilka ciekawostek: Gotowali u Feldmanów m.in. Maciej Kuroń, Karol Okrasa, Jakub Kuroń. Przez wspólne 30 lat funkcjonowania nakarmili ponad 3 miliony osób, dla których przygotowali ponad 5 milionów porcji!
Ile się przewinęło pracowników przez ten czas? Trudno określić dokładną liczbę, ale oceniają , że  ponad  600.

Bartosz Sztajglik

Bartosz Sztajglik – optometrysta dyplomowany. Zajmuje się profesjonalnym badaniem układu wzrokowego. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności optometria oraz Salus University Pennsylvania College of Optometry (USA) gdzie ukończył optometrię kliniczną. Mistrz Optyk oprócz wzorowo prowadzonego biznesu „Diamentowy Optyk” angażuje się w wiele akcji społecznych i charytatywnych. Mocno zaangażowany w akcję Serce dla Iwony Glazer. Jest jednym z inicjatorów Pasażu Piłsudskiego, który powstał w 2020 roku i skupia przedsiębiorców z ul. Piłsudskiego. Wspiera finansowo utalentowanych kluczborskich wokalistów z Fundacji Durecka Art, którzy występowali m in. w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Golden Palm w Dubaju, zdobywając tam liczne Grand Prix.

Szymon Barabach

Kardiolog z Kluczborskiego Centrum Kardiologii był pierwszą osobą zakażoną koronawirusem, z którym walczył przez 47 dni. Od samego początku choroby od 7 kwietnia 2020 roku  dzielił się swoimi doświadczeniami i szczerze informował o swoim stanie zdrowotnym. Wszystko po to aby przeciwdziałać pandemii i przekonać wszystkich tych, którzy nie wierzyli w Covida. Stał się ambasadorem szczepień. Propaguje na swoim fanpage „Szymon Barabach kardiolog”  zdrowy tryb życia. Angażuje się w wiele akcji dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, m.in. ostatnia akcja „Dbaj o Serce do Kochania”, która odbyła się w ramach Biegu O Złotą Barć w Kluczborku. 

 • Kluczborska Baszta 2022

Więcej zdjęć z gali na: www.facebook.com/Kluczbork

STYPENDIA DLA UCZNIÓW oraz STYPENDIA SPORTOWE

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne przyznawane są już po raz 12. Tegoroczne stypendium miesięczne jest wręczane na rok szkolny 2022/2023. 
W tym roku, spośród utalentowanych, ambitnych i niezwykle pracowitych uczniów naszej gminy, na miano stypendysty Burmistrza Miasta Kluczbork zasłużyło 5 osób. Wręczenia tegorocznych stypendiów dokonali  Burmistrz Jarosław Kielar oraz wiceburmistrz Roman Kamiński.

Barbara Bugajak, w VI 2022 ukończyła  Szkołę Podstawową STO a w tym roku rozpoczęła edukację w I LO w Kluczborku. Basia to utalentowana lingwistka, plastyczka, polonistka i szachistka. Niezależnie w jakiej dziedzinie startuje zajmuje tam czołowe miejsca. Jest laureatką m. in. Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego przeprowadzonego na Uniwersytecie Opolskim. 

Szymon Cebula ( VIII kl. PSP nr 1 w Kluczborku, od tego roku szkolnego jest uczniem  I  LO w Kluczborku) 
Zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych (39 pkt/40 możliwych)
Zajął  I m. w eliminacjach gminnych Woj.Konkursu J.Niemieckiego dla szkół podstawowych.
Wykazuje szczególne uzdolnienia w przedmiotach przyrodniczych

Jakub Wruszczak (ur. 2008r., w VI 2021r. kl. VIII w PSP nr 5 w Kluczborku, rozpoczął edukację w Technikum nr 2 w Kluczborku)
- finalista Woj.Konkursu Matematycznego, Fizycznego i Biologicznego

Mateusz Jagoda (ur. 2008r., w VI 2021r. w VII kl. w PSP w Bogacicy)
- tytuł finalisty w Woj.Konkursie Matematycznym
- tytuł laureata w Woj.Konkursie Biologicznym

Maciej Wójcik (ur. 2008r., w VI 2021r. w VII kl. w PSP w Kujakowicach D.)
- tytuł laureata w Woj.Konkursie Geograficznym, Historycznym oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, gdzie zdobył 12 m. w kraju)
- III m. w XIII Mistrzostwach Woj.Opolskiego Wiejskich Szkół Podst. w Szachach
- wygrał Puchar Adama Sokołowskiego z wiedzy o sporcie i zajął 20 m. w MP Kibiców Sportowych w Dzierżoniowie (gdzie był najmłodszym zawodnikiem)

 

STYPENDIA SPORTOWE

Roczne stypendia sportowe przyznawane są przez Gminę Kluczbork od 2007 r. W tym roku przypada jubileusz 15 lecia. Przez te 15 lat przyznano prawie 200 stypendiów.  Ta prestiżowa nagroda jest przeznaczona wyłącznie dla tych sportowców, którzy osiągają najlepsze wyniki w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. 
Szanowni Państwo osoby, które za chwilę Państwu przedstawimy, to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie świata i Europy, członkowie kadry narodowej. Tegoroczne stypendia sportowe wręczyli  Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrz Roman Kamiński. 

PŁYWANIE

Paweł Smoliński
Był zawodnikiem UKS Junior Kluczbork, teraz w AZS AWF Katowice trenuje pływanie. Jest członkiem kadry narodowej seniorów. Paweł reprezentował Polskę na MŚwiata Seniorów w Budapeszcie (VI 2022r.) i Rzymie (VIII 2022r.)
Ustanowił rekord Polski młodzieżowców 50m stylem motylkowym oraz 4x100m stylem dowolnym. Podczas Zimowych MP Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów zdobył 10 medali w tym pięć złotych Zimowe MP Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów (Bydgoszcz, XII 2021r.). Na  MP Seniorów i Młodzieżowców (Lublin, V-VI 2022r.) kolejne trzy medale w tym dwa złote.
Pawła marzeniem jest start w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024. 

Jessika Wnuk
Trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. Jest w kadrze wojewódzkiej juniorów młodszych. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  zdobyła brązowy medal na dystansie  200 m stylem dowolnym.

KOLARSTWO

Patryk Stosz
Patryk jest w kadrze Polski Seniorów. Jego spektakularne sukcesy to m.in:
najaktywniejszy kolarz 79 Tour de Pologne
II m. – Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym
I m. – Tour of Małopolska
Na Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków zdobył złoto i srebro.
- I m. – GP Gorenjska w Słowenii
 II m. – kryterium o Złoty Pierścień Krakowa
W Kluczborku przed 2 tygodniami wygrał II Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Imieniem Mieczysława Godzwona w kategorii elita.

Dominik Krzyśków
Trenuje kolarstwo przełajowe. Został powołany przez Polski Związek Kolarski na akcję szkoleniową kadry narodowej w czeskim Taborze. Dominik startował w wielu wyścigach kolarskich osiągając wysokie lokaty. Został vicemistrzem Dolnego Śląska w Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym. 

KARATE

Karolina Gajewska
Zdobyła srebrny medal w fuku-go kobiet (kat. senior) podczas XXXIII MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym  oraz brązowy medal w kumite indywidualnym kobiet. 

Dawid Rojowski 
Trenuje karate i bierze czynny udział w zawodach. Zdobył złoty medal w kumite indywidualnie na XXXIII MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym  (Zielona Góra, VI 2022):

LEKKOATLETYKA

Maja Ziółkowska 
Trenuje lekkoatletykę. Jest licencjonowaną zawodniczką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski – 4x400 m w Sztafetach Mieszanych Zajęła 8 m. w Polsce i zwycięstwo w finale B – 400 m przez płotki. Zdobyła złoty medal na dystansie 1500 m w  Akademickich Mistrzostwach Opola w biegach przełajowych oraz srebrny medal na dystansie  400m przez płotki w Mistrzostwach Województwa Opolskiego. Zdobywa czołowe lokaty w Biegach Przełajowych w regionie. 

PIŁKA SIATKOWA

Justyna Łysiak 
Trenuje piłkę siatkową  w Grot Budowlani Łódź. Otrzymała powołanie do reprezentacji Polski Kobiet w Piłce Siatkowej. Zajęła- 4 m. w Tauron Lidze (2021/2022). Grała w Final Four Pucharu Polski. Uczestniczyła w meczach międzynarodowych z reprezentacją Niemiec (Nysa V 2022r., Gliwice V 2022r.)

PIŁKA RĘCZNA 

Paweł Stempin
Gra w klubie KPR Gwardia Opole i studiuje wychowanie fizyczne na Politechnice Opolskiej.  Został powołany do kadry młodzieżowej. Wraz z drużyną zdobył 3 m. w ćwierćfinale Mistrzostw Polski juniorów. W czerwcu tego roku dostał powołanie na akcje szkoleniowe przed meczami m.in. z Czechami, Rumunią, Węgrami.

STRZELECTWO

Wiktoria i Seweryn Włodarczyk trenują strzelectwo sportowe. Zdobywają czołowe miejsca na Mistrzostwach Europy, Afryki i Mistrzostwach Polski oraz w Pucharze Świata na Węgrzech, Łotwie i Litwie.

Wiktoria Włodarczyk
Trenuje strzelectwo sportowe. Oto jej niektóre osiągnięcia:
- zawodniczka kadry narodowej
- III m. – kat. junior, kombinacja kulowo-śrutowa – Mistrzostwa Europy (VII 2022r.)
- I m. kat.kobiet, dyscyplina Sporting – Mistrzostwa Afryki (III 2022r.)
-  Mistrzostwa Polski (VII 2022r.)
    I m. – kat.kobiet

Seweryn Włodarczyk
Trenuje strzelectwo sportowe. Oto jego niektóre osiągnięcia:
- 3 m. – kat. junior, dyscyplina Compak Sporting - Grand Prix de Crete 2021 (Grecja, Kreta)
- 4 m. – kat. junior, kombinacja kulowo-śrutowa – Mistrzostwa Europy (Włochy, VII 2022r.)
- III m. – kat. junior, dyscyplina Compak Sporting – Mistrz.Polski (VII 2022r.)

 • STYPENDIA SPORTOWE
 • STYPENDIA NAUKOWE

Więcej zdjęć z gali na: www.facebook.com/Kluczbork

NAGRODY dla PROMUJĄCYCH

Wśród nagrodzonych w tym roku znalazły się osoby w kategoriach: muzyka, nauka, pasja i sport. 
Tegoroczne nagrody promocyjne wręczyli Burmistrz Jarosław Kielar, Wiceburmistrz Dariusz Morawiec oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Piotr Sitnik.

Rozpoczynamy od nagrodzonych w dziedzinie MUZYKA, TANIEC i NAUKA oraz PASJA

Jagoda  Krzemińska-Chałupka – flet oraz Przemysław Chałupka – akordeon 

Przemek i Jagoda znają się właściwie od zawsze. Jagoda od lat gra na flecie a Przemek na akordeonie. Te dwa instrumenty świetnie brzmią na scenie i uzupełniają się w duecie.

Od momentu, kiedy nagrodzeni postanowili połączyć na scenie nie tylko instrumenty muzyczne ale i własne życia , wspólnie zdobywają laury i nagrody, a oto niektóre z nich:

- złoty medal – 6th International Manhattan Music Competition (Nowy Jork, USA) z żoną Jagodą
- I nagroda duet – The North International Music Competition (Sztokholm, Szwecja)
- wyróżnienie duet – 2. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2022
- II nagroda duet – VIII Międzynarodowy Turniej Kameralny (Bydgoszcz, IV 2022r.)
- II nagroda duet – VIII Międzynarodowy Turniej Kameralny (Bydgoszcz, V 2022r.)

Poza Festiwalami i Konkursami nasi nagrodzeni występują podczas licznych wydarzeń muzycznych i koncertów w kraju i poza jego granicami. Duet zagrał również podczas XXXVII-go Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej w naszym mieście.

Wojciech Chałupka
Od lat gra na saksofonie i ma na tym polu ma spore osiągnięcia. Ostatni rok to:
- I i II nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Patri Patrae” (Katowice, III 2022r.)
- II nagroda na 21. Internationalen Gustav Mahler Kompositionspreis der Stadt Klagenfurt (Klagenfurt, Niemcy, VII 2022r.)
- III nagroda na August Everding Musikwettbewerb w Monachium wraz z Kwartetem Saksofonowym NEMESIS (Monachium, Niemcy, X 2022r.)
Poza tym szereg koncertów na najważniejszych warszawskich scenach m. in.
- występ jako solista podczas koncertu inauguracyjnego festiwal „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu” (Warszawa, VI 2022r.)
No i zagranica:
- Wiedeń
- retransmisje wykonania autorskich utworów w austriackim radiu ORF O1 (V 2022r. i VIII 2022r.)
- koncert Wiener Jeunesse Orchester (Wiedeń, Austria, IV 2022r.)


Gabriela Hanisz
Gra na saksofonie i ma na tym polu znaczące osiągnięcia. Rozwija swoją wrażliwość muzyczną, czerpiąc wiedzę od wybitnych instrumentalistów i pedagogów z Polski i z  zagranicy.
–    występowała jako solistka z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Opolskiej
–    W konkursach instrumentalistów w Hiszpanii, Włoszech, Polsce zdobyła II lokaty.

Gabriela bierze udział w licznych koncertach z rodzimymi orkiestrami a w przyszłości zamierza  wstąpić w szeregi zawodowej orkiestry wojskowej.

Mateusz Maciołek  
Gra na fortepianie i studiuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień m. in.
- za najlepsze wykonanie koncertu z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej podczas XVII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”
- II nagroda wygrana w maju bieżącego roku w Wiedniu
- występy na antenie Polskiego Radia Gdańska

Nina Stasiak oraz Amelia Musiałek

Uczestniczą w zajęciach grupy tanecznej DEMI od 5 lat. Kochają taniec i realizują się w wielu stylach tanecznych począwszy od tańca klasycznego (balet) po taniec współczesny i jazzowy. 
Nina zdobyła:
- I m. w  Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym w  Gliwicach
- występ na antenie  TVP3 Opole „O!Polskie o poranku”
- czołowe lokaty w Wojewódzkim Festiwalu Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA 2022:
 
Amelia
Jej osiągnięcia to między innymi
- I m. w  Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym w Gliwicach j
- II m. –  w Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym w Sosnowcu
–    czołowe miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA

5-osobowa drużyna z LO STO uczestniczyła w turniejach historycznych debat oksfordzkich organizowanych przez instytucje publiczne na terenie Polski. Ta drużyna to: Justyna Tomys, Marta Klicińska, Adrian Sobania, Michał Topolski i Kamila Morawiec.  
Ich osiągnięcia to:

-  I miejsce na opolskim turnieju, podczas którego drużyna reprezentowała swoją szkołę i gminę Kluczbork rywalizując z innymi szkołami z naszego województwa.

- I miejsce w VII Dolnośląskim Turnieju Debat Historycznych  zorganizowanym przez IPN O/Wrocław

– udział w finałowym etapie VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN zorganizowanym  w Warszawie.

Filip Firszt uczeń  kl.VIII w PSP nr 2 w Kluczborku – rozpoczął edukację w III LO w Opolu). Jego osiągnięcia to:
- I m. w woj.opolskim i 16 m. w kraju – Międzynarodowy Konkurs Alfik Matematyczny
- wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
- tytuł laureata i III m. w województwie -  Woj.Konkurs Fizyczny

Kacper Sychla uczeń  I kl. w LO STO Kluczbork)
- I m. w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Einstein” organizowanym przez Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej

Filip Stasiak
Jego pasją jest latanie. Robi wszystko, by osiągnąć swój cel związany z lataniem samolotami pasażerskimi. A oto niektóre tylko osiągnięcia tego młodego człowieka:
- finalista i stypendysta „Rafał Brzoska Foundation” pod mentorstwem p. Macieja Kaweckiego
- lider i przedstawiciel Polski w Politycznym Projekcie „Dig IT’On” w Luksemburgu i Belgii
- przedstawiciel Polski na konferencji „Actual” w Niemczech
- reprezentant Polski na szczycie klimatycznym w Azerbejdżanie (Fundusz Wyszehradzki)
- reprezentant Polski w Projekcie Europejskim w Hiszpanii i Włoszech
- laureat konkursu licencji pilota dronów Fundacji Concept

SPORT

Ada Gałka
Trenuje biegi i w swojej kategorii wiekowej osiąga doskonałe wyniki m. in.

- 6 m. w sztafecie  4x400 m – w Mistrzostwach Polski U20 w Radomiu
- I m. – Mistrz.Województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych
–I m. w sztafecie 4x100 m i III m. w biegu na 100m – w Mistrzostwach Woj.Opolskiego w Opolu

PŁYWANIE

Kluczbork od lat słynie z utalentowanych pływaków i pływaczek, którzy doskonalą swoje umiejętności pływackie w UKS Junior Kluczbork, pod okiem Krzysztofa Kilińskiego – trenera i założyciela UKS Junior Kluczbork, który w tym roku świętuje Jubileusz 25-lecia. 

Weronika Fartuszyńska
Jędrzej Stelmach
Oliwia Janas 
Emilia Pianka 

Weronika Fartuszyńska sięga głównie po I i II nagrody w stylach
-dowolnym, klasycznym i zmiennym w takich turniejach jak
- Letnie Mistrz.Polski
- Mistrz. Okręgu Opolskiego
- Mistrzostwa Warszawy
- Koziołki Pływackie

Jędrzej Stelmach
W Wojewódzkiej Lidze Miast Opolszczyzny zajął 2 m-ce  – 50m stylem klasyczny i 2 m-ce - 100m stylem zmiennym
- Grand Prix Opolszczyzny 

Oliwia Janas 
W  Wojewódzkiej Lidze Miast Opolszczyzny zdobyła dwa srebrne medale na  100m stylem zmiennym i 50m klasycznym
Na Zimowe Mistrzostwa Okręgu Opolskiego 3 m. – 200m grzbietowy

Emilia Pianka
Trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. Niektóre jej osiągnięcia to:
- Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny (Opole, XI 2021r.)
3 m. – 100m zmienny

W kategorii SPORT znaleźli się także nasi wspaniali karatecy z Kluczborskiego Klubu Karate, trenowani przez Andrzeja Olecha i Rafała Panaszka.  
Wiktoria Gawlok 
Borys Blaszczok
Antoni Glinny
Nadia Krzysztowczyk 
Liliana Łobos
Martyna Mączka

Wiktoria Gawlok 
- 3 m. – kata indywidualnie – Ogólnopolski Puchar Dzieci (Łódź, VI 2022)
- 3 m. – kata indywidualnie – Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (XI 2021)

Borys Blaszczok
- 3 m. – kata indywidualnie – Ogólnopolski Puchar Dzieci (Łódź, VI 2022)
- 2 m. – kata indywidualnie – Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (XI 2021)

Antoni Glinny
- III m. kata indywidualnym – Ogólnopolski Puchar Dzieci w KT (Łódź, VI 2022)
- I m. kata indyw. i I m. w kata drużynowym – Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate (Kluczbork, XI 2021)

Nadia Krzysztowczyk , oprócz karate, biega i występuje również w Opolskiej Lidze Minisiatkówki zajmując na każdym z tych sportowych pół czołowe miejsca m.in.:

- 3 m. – kata indywidualnie – Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego
- 1 m. – Opolska Liga Minisiatkówki w kat. single dziewcząt (Olesno, III 2022)

Liliana Łobos
- 1 m. – kata indywidualnie – Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego  w Głuchołazach
- Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate w Kluczborku (XI 2021)
1 m. – kata drużynowe
2 m. – kata indywidualnie

Martyna Mączka
- II m. kata indywidualne – Mistrzostwa Woj.Opolskiego w KT (Głuchołazy, V 2022)
- II m. kata indywidualne – Międzynarodowy Finał Opolskiej Ligi Karate w Kluczborku (XI 2021)

Kolejna sportowa kategoria to  Kolarstwo i tu wyróżnia się szczególnie:
Tomasz Szulski, który zdobył m.in.

- 2 m. – w Pucharze Polski III seria eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie szosowym w kat. junior (Dobromierz, V 2022)

Michała Różański, uczeń kl. V w PSP nr 1 w Kluczborku, którego pasją są SZACHY
Michał jest zdobywcą szeregu nagród m. in. uzyskał :
- I m. – szkolna liga szachowa (najlepsza partia szachowa, I szachownica)
- II m. w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS – o Memoriał Antoniego Janika

Tomasza Pilak  ucznia  VII kl. w PSP w Kuniowie, który trenuje piłkę siatkową i od 2020r.  Osiągnięcia  młodego sportowca to m. in.

- III m. w Piłce Siatkowej Młodzików w Woj. Opolski
- w lipcu tego roku Tomasz został powołany na zgrupowanie Kadry woj. opolskiego w piłce siatkowej młodzików –  celem selekcji i przygotowania do występu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych.

 

 • NAGRODY dla PROMUJĄCYCH
 • NAGRODY dla PROMUJĄCYCH

Więcej zdjęć z gali na: www.facebook.com/Kluczbork

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku

Podczas uroczystości pod pomnikiem Żołnierza Polskiego spotkali się samorządowcy gminy i powiatu, przedstawiciel wojewody opolskiego, przedstawiciele instytucji, jednostek samorządowych, szkół i służb mundurowych, kombatanci, młodzież, harcerze, wojsko i wielu mieszkańców. Pod pomnikiem wybrzmiał hymn, została uroczyście wciągnięta flaga na maszt zrealizowanego z projektu "Pod biało czerwoną". Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową ku czci poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Kolejnym punktem obchodów była Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NSPJ. Po mszy delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. 
Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze jednostki wojskowej 2286 oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chocianowic i ZHR Kluczbork. Dziękujemy instytucjom, szkołom i organizacjom za wystawienie pocztów sztandarowych, a mieszkańcom za liczny udział.
Po południu odbyła się na hali OSiR uroczysta gala z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 roku. Uroczystego otwarcia gali dokonał Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie Święto Odzyskania Niepodległości ma dla Polaków. Następnie, wręczone zostały medale Zasłużony dla Kluczborka. Ten zaszczytny tytuł otrzymali: Maria Lepsy i Ryszard Błaszków. W dalszej części wręczono odznaczenia osobom zasłużonym dla środowisk kombatanckich. Następnie wręczono Kluczborskie Baszty 2022, stypendia dla uczniów i sportowców oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. 
Lista nagrodzonych wraz z ich osiągnięciami w poprzednich aktualnościach. 
Oprawę artystyczną gali przygotowało Kluczborskie Centrum Kultury, a zwieńczył ją recital Alicji Majewskiej wraz z Włodzimierzem Korczem oraz Warsaw String Quartet. Mecenat główny gali objęła firma FB Serwis S.A.

 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada
 • 11 listopada

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/Kluczbork

Wciąż czekamy na węgiel

Gmina Kluczbork wciąż jeszcze nie otrzymała węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Wszystkich, którzy złożyli już wnioski prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na stosowne wiadomości na naszej stronie. Podpisaliśmy już umowę z wyznaczoną spółką importującą węgiel - naszej gminie przydzielono spółkę PGE Paliwa Sp. z o.o. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru węgla. Wiele wskazuje na to, że na kluczborskie składy trafi węgiel z Tanzanii.

Premiera klipu "Klucztown"

Zapraszamy do obejrzenia klipu Rebel Idrens featuring Brinsley Forde Aswad's founder - "Klucztown", który dzisiaj ma swoją premierę.
Kluczbork-Klucztown jest kolebką polskiego Reggae 💚💛❤️ To właśnie tu na początku lat 80' powstały pierwsze w Polsce zespoły Reggae, które do dziś stanowią klasykę tego gatunku.
Kluczbork ukształtował też gusta wielu Reggae fanów w Polsce oraz wychował wielu artystów Reggae. I właśnie o tym śpiewa Brinsley Forde w piosence otwierającej album.
Klip został dofinansowany przez Gminę Kluczbork.

 • Klucztown

Gmina Kluczbork laureatem konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2022

Gmina Kluczbork otrzymała wyróżnienie w kategorii „przestrzeń publiczna” za zagospodarowanie terenu stawu hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie.
Zagospodarowanie terenu  wykonano w ramach projektu pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork”, który otrzymał dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej.
Projekt zakładał utworzenie plenerowego Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie położonym przy OTW Bąków. W ramach działań projektowych zrewitalizowano staw o pow. około 2,70 ha i zagospodarowano teren wokół niego, tworząc ścieżkę edukacyjną. W sąsiedztwie zbiornika wybudowany został  budynek stanowiący zaplecze wystawienniczo - magazynowe. Ponadto wokół stawu utworzono stanowiska obserwacyjne – luneta obserwacyjna, pomost oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Natomiast, na całym terenie OTW Bąków urządzono ciąg ścieżek edukacyjnych, na bazie obecnych naturalnych ciągów komunikacyjnych, poprzez ich remont, oznaczenie i opisanie unikalnych okazów roślin i zwierząt występujących na danym obszarze. W ramach zadania zostało również zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji zadania, z którego bezpłatnie mogą korzystać osoby odwiedzające ośrodek.  Gmina Kluczbork zrealizowała ten projekt w formule partnerskiej wraz ze Stowarzyszeniem Wsi Bogacica "Bogatalanta" oraz Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. 
CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 972 879,49 zł
KWOTA WSPARCIA z RPOWO  1 676 947,55 zł

 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego

Ważna informacja dot. wydawania laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Uprzejmie informujemy, że wydawanie w/w laptopów odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pon.8.00-16 wt-pt 7.00-15.00 od 21 do 29 listopada 2022r. w pomieszczeniu archiwum - wejście przez dyżurkę Straży Miejskiej na parterze.

Laptop odbiera się po podpisaniu umowy darowizny. Dlatego też warto mieć przy sobie dowód osobisty celem weryfikacji oraz dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i adres email) i obdarowanego dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).

 • Plakat granty PGR

Zaproś Mikołaja do siebie i pomóż Julianowi z Kluczborka

🎅🎅 Ruszyły zapisy na wizyty domowe świetnego Mikołaja - I Ty możesz zostać świętym Mikołajem 2022 - edycja VII. 

⭐W tym roku wszyscy pomagamy dzielnemu i uśmiechniętemu Julianowi z Kluczborka⭐

Akcja skierowana do mieszkańców naszej gminy - ale przelew może zrobić każdy i w ten sposób poczuć się jak MIKOŁAJ 🎅 :)🎅

Zaproś Mikołaja do siebie w dniu 6 grudnia. Zamawiając wizytę Mikołaja do domu należy:
⭐ Wykonać telefon do jego Elfa pod numerem 503 055 499 w celu ustalenia godziny i miejsca wizyty.

⭐ Dokonać wpłaty w wysokości 100 zł na konto Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Słoneczko" KRS 0000186434, 77-400 Złotów, Stawnica 33A: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem: darowizna Julian Komorowski 1261/K Przesłać potwierdzenie wpłaty do Mikołaja na adres: biuro(małpeczka)atzakuku.pl

⭐ Zwartym i gotowym w umówionym czasie oczekiwać na Mikołaja (ciasteczko i mleczko i te sprawy 😎 Zaprosić dzieci sąsiadki, dzieci kuzynki, będzie wesoło!

⭐Elf Edek udzieli wszelkich informacji⭐

Julian urodził się 04.10.2015 jako wcześniak z 29tc z wagą 990g. W wyniku przedwczesnego porodu choruje na dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę. Spastyczny paraliż 4 kończyn i obniżone napięcie mięśniowe w osi nie pozwalają mu samodzielnie siedzieć , chodzić oraz powoduje duże problemy z jedzeniem. Od pierwszych dni życia poddawany jest intensywnej rehabilitacji, uczęszcza na terapię ręki, terapię SI, hipoterapię, dogoterapię, do logopedy. Jest pod stałą kontrolą specjalistów. Wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne, by tam jeszcze intensywniej usprawniać swoje ciało. Niestety specjalistyczny sprzęt i rehabilitacja to ogromne koszty, bardzo prosimy o wsparcie.

 • zaproś mikołaja

Lepsza jakość powietrza w Gminie Kluczbork

Gmina Kluczbork kończy realizację projektu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Kluczbork” którego celem jest wymiana wysokoemisyjnych pieców w mieszkaniach należących do zasobów komunalnych gminy. Zaplanowano likwidację takich źródeł w  42 mieszkaniach oraz w budynku wielorodzinnym przy ul. Kujakowickiej 1, w którym znajduje się 20 lokali, następnie przyłączenie wszystkich nieruchomości do sieci gazowej.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Kluczbork. Jest to szczególnie ważne zadanie z uwagi na wieloletnie problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w gminie oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców narażonych na odziaływanie substancji emitowanych przez tzw. kopciuchy. Kotły i piece o przestarzałej konstrukcji umożliwiającej spalanie niedopuszczalnych substancji, takich jak odpady z gospodarstw domowych stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Podejmowane działania mają umożliwić osiągnięcie poziomów stężeń substancji w powietrzu określonych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej.

Wykonawcą inwestycji była firma Gierczyk Stanisław INST-PLAST Zakład Instalacyjny.

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2021r do 30 listopada 2022r. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 2 067 700,00 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 302 651,00PLN co stanowi 63 % wsparcia, natomiast wkład własny Gminy to kwota 765 049,00 PLN co stanowi  37% wartości projektu.

 

 • tablica o dofinansowaniu
 • wymieniony piec

Pokaz specjalny filmu Broad Peak - spotkanie z Leszkiem Dawidem

Serdecznie zapraszamy 1 grudnia do Kina Bajka na pokaz specjalny filmu Broad Peak, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem z Kluczborka Leszkiem Dawidem

Zarezerwuj miesjce jeszcze dzisiaj: http://kino.kluczbork.pl/MSI/mvc/pl 

 • broad peak

Zapraszamy na finał Opolskiej Ligi Karate

Już w najbliższą sobotę, 26.11.2022r. od godz. 10.00 Kluczborski Klub Karate zaprasza na finał Opolskiej Ligi Karate na halę OSiR - ul. Mickiewicza 10.
Opolska Liga Karate jest pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara.
 • Opolska liga Karate

Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
•ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
•posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
•nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/  
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

 • A4 Dostępne mieszkanie

Szlachetna Paczka w Kluczborku - zostań darczyńcą.

Chcieliśmy poinformować że  w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w Kluczborku kilka rodzin nie ma jeszcze darczyńców. Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Działamy od 2001 r. i wbrew pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami. Podarowane paczki są rozwożone do rodzin w weekend cudów 9,10,11 grudnia.  W tym roku bardzo dużo rodzin nadal czeka na swojego darczyńcę. Zastanawiasz się od czego zacząć ? Po pierwsze od wyboru rodziny z naszej bazy https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor.../lista-rodzin/155  Jako darczyńcy macie mnóstwo możliwości aby zorganizować takową paczkę np. prywatnie, jako firma, wspólnie ze znajomymi.  Zachęcamy do pomocy bardziej potrzebującym bo jak wiadomo dobro zatacza koło i zawsze prędzej czy później do nas wraca. Na stronie znajduje się poradnik dla darczyńcy z którego można korzystać przy tworzeniu paczki https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/.  Jeżeli znalazła by się osoba o złotym sercu, która chciałaby pomóc prosimy o bezpośredni kontakt z Beatą Kaczmarek liderem rejonu betti0983@o2.pl albo z Sabiną Kokot liderem zespołu sabcia562@gmail.com Czekają na wiadomości od was mają nadzieję że każda z potrzebujących rodzin znajdzie darczyńcę. Pamiętajcie że warto pomagać ❤️

 • szlachetna paczka

Aromatyczne spotkanie przy książce w bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka  zaprasza 8 grudnia o g.17.30 na wyjątkowe spotkanie z kawą i herbatą przy książce.
Poznaj tajniki parzenia kawy i herbaty, posmakuj aromatycznych naparów!
Swoja wiedzą podzieli się z nami Pani Ewa Gadziecka, właścicielka znanego mieszkańcom Kluczborka sklepu Thea-Kluczborski Kantor Herbaciany 1999r.
 
Dzień Herbaty przypada 15 grudnia - świętuj go w bibliotece 😍☕️
 • kawa.plakat1

Mikołajki w Gminie Kluczbork - oj będzie się działo.

Ho ho ho! Mikołaje przyjeżdżają do Kluczborka.

3 grudnia Mikołajki Zapominajki pojawią się w Kinie Bajka.

6 grudnia Centrum Kultury w Kluczborku oraz OSiR Kluczbork zapraszają na Spotkanie z Mikołajem do hali OSiR.

6 grudnia Kluczborska Grupa Biegowa zaprasza na BIeg Szlachetnych Mikołajów

11 grudnia na kluczborski rynek zjadą Motomikołaje

Zaproś Św. Mikołaja do domu i pomóż Julianowi Komorowskiemu z Kluczborka

 • Mikołajki Zapominajki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • bieg szlachetnych Mikołajów
 • motomikołaje 2022
 • zaproś mikołaja

Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 28 listopada 2022r. obyła się uroczysta sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej,  w której uczestniczyli  nowo wybrani radni wybrani w wyborach uzupełniających. W sesji uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Z-ca Burmistrza Roman Kamiński, Z-ca Burmistrza Dariusz Morawiec  oraz Opiekun Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej  Tomasz Michalak. Następujący radni złożyli ślubowanie  i otrzymali akty potwierdzające złożenie ślubowania: Amelia Paluchowska, Hanna Gnosowska, Dominika Hertman, Emilia Walczak, Dawid Worobij, Julia Dziub, Wiktoria Miska, Bartosz Moś, Igor Świerczyński, Marzena Liśkiewicz. Maciej Oparski był nieobecny i złoży ślubowanie na następnej sesji.

Młodzieżowi radni w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu wybrali w głosowaniu tajnym Kacpra Sychlę na Wiceprzewodniczącego Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecny skład  Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

Amelia Paluchowska

Maciej Oparski

Hanna Gnosowska

Dominika Hertman

Emilia Walczak

Maciej Wójcik

Dawid Worobij

Zuzanna Dziuba

Hanna Konwińska

Julia Dziub

Kacper Sychla

Wiktoria Miska

Bartosz Moś

Miłosz Kwiatkowski

Mateusz Heik

Miłosz Kawałkowski

Katarzyna Kupzok

Igor Świerczyński

Marzena Liśkiewicz

Laura Apostel

 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...

Rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Dzisiaj, tj.  w dniu 30.11.2022 r. do Gminy Kluczbork przyjechały od dawna wyczekiwane  dostawy węgla w ramach rządowego programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku będą telefonicznie informować o możliwości dokonania wpłaty (gotówka / karta / przelew) za wnioskowany opał, zgodnie z datą złożenia i rozpatrzenia wniosków.

Przypominany, że transport zakupionego węgla od 1 tony i powyżej jest bezpłatny, natomiast koszty transportu poniżej 1 tony lub workowania węgla ponosi kupujący na wskazanym powyżej składzie opału. Dostawca nie wnosi towaru.

Prosimy o składanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego na rok bieżący do dnia 19.12.2022 r. (poniedziałek).

 

 

 

Wspomóż akcję CIEPŁY KUBEK dla Ukrainy

Akcja CIEPŁY KUBEK dla Ukrainy - cała kwota zostanie przeznaczona na wsparcie ciepłego posiłku dla Ukraińców przebywających w Ukrainie i walczących w obronie swojego kraju. Nadchodzi ciężki zimowy czas a tym bardziej trudny dla Ukraińców, którzy zmagają się z nieustannymi nieusprawiedliwionymi atakami Rosji na ludność oraz infrastrukturę krytyczną kraju. Wesprzyj finansowo ciepły posiłek dla Ukrainy a my zakupimy i dostarczymy go fizycznie.Planujemy zakupić kilka tysięcy zupek ekspresowych tzw "Zupek Chińskich" do łatwego i szybkiego przygotowania. 

Wpłaty można wnosić na konto Banku Spółdzielczego w Wołczynie: Kościół Zielonoświątkowy w Kluczborku Nr Konta 90 8876 0009 0034 4351 2000 0001 W tytule przelewu proszę wpisać:  Darowizna na cele kultu religijnego CIEPŁY KUBEK dla Ukrainy.

 • CIEPŁY KUBEK

Akcja wyłączania latarni na terenie Gminy Kluczbork

Od  05.12.2022 r. rozpoczęło się wyłączanie latarni na terenie Gminy Kluczbork w związku z wdrożeniem programu oszczędności energii elektrycznej.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023 w Gminie Kluczbork dostępny tutaj:

https://www.kluczbork.eu/1082,harmonogramy

 

Koncert Charytatywny "Z Ukrainą w sercu" - Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy

Zapraszamy na niesamowity Koncert Charytatywny "Z Ukrainą w sercu" - Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy już w najbliższy wtorek 13 grudnia o g.18.00 do Kino Bajka.
Jak mówi dyrektor Zespołu "W tym trudnym czasie chcemy opowiedzieć więcej o duchu narodowym Ukraińców, a także wesprzeć nasze wojsko walczące o wolność naszego kraju".
Koncert odbywa się pod hasłem: „Z Ukrainą w sercu". Jest to seria koncertów charytatywnych w Europie, połączona ze zbiórką funduszy na potrzeby ofiar rosyjskiej agresji i kultury ukraińskiej.
Na wyjazd z Ukrainy i występy w Polsce, Kapela ma pozwolenie od swoich władz, w tym Ministerstwa Obrony.
Zespół liczy 50 mężczyzn, którzy śpiewają i grają na bandurach – instrumentach strunowych, wyrosłych z dawnej kobzy i liry.
 
Cegiełki wstępu dostępne przed koncertem. Otwórzmy nasze serca i wesprzyjmy to wspaniałe wydarzenie muzyczne.
 • Koncert Charytatywny Z Ukrainą w sercu Narodowa Kapela...

Gmina Kluczbork zrealizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Kluczbork zrealizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Gminie Kluczbork przyznano grant w wysokości 533 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach projektu przekaznano ostatecznym odbiorcom 211 laptopów oraz 6 tabletów.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” umowa o powierzenie grantu nr 2746/2022 z dnia 04.04.2022r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • logotypy
 • plakat
 • komputer

Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!

Serdeczne gratulacje dla Pana Adama Sokołowskiego, który po raz piąty z rzędu wygrał w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Omnibus Sportowy” i tym samym wywalczył tytuł Omnibusa Sportowego.

W dniach 9-11 grudnia w Darłówku nad Bałtykiem odbył się konkurs wiedzy o sporcie. Tradycyjnie Pan Adam Sokołowski nie miał sobie równych w rywalizacji i zdominował cykl konkursów wiedzy sportowej w takich kategoriach jak: OMNIBUS SPORTOWY (Polski sport w okresie od 1989 do 2022), PUCHAR POLSKI KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ, HEROSI POLSKIEGO SPORTU (osiągnięcia wielkich trenerów i sportowców: Kazimierza Górskiego, Feliksa Stamma, Janusza Kusocińskiego, Marii Kwaśniewskiej- Maleszewskiej oraz Jadwigi Wajs- Marcinkiewicz), wiedza z szermierki czy pływania.

Nasz Mistrz Polski kibiców niepokonany jest w takich konkursach od wielu lat. Jesteśmy pełni podziwu pasji Pana Adama, który jak podkreśla jest dumnym mieszkańcem Gminy Kluczbork. Wśród uczestników konkursu znalazł się również kluczborczanin Pan Tadeusz Tymrakiewicz. 

Fot: UM Kluczbork oraz darlowo.pl

 • Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!
 • Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!
 • Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!
 • Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!
 • Adam Sokołowski Omnibusem Sportowym 2022!

Kluczborski Jarmark Bożonarodzeniowy 16-18.12.2022

Pyszne jedzenie, świąteczne dekoracje i magiczna atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekać na Was będą na Kluczborskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 16-18 grudnia na parkingu przy hali OSiR Kluczbork
Jarmark odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara.
Pośród pachnących choinek, aromatu grzanego wina i magii świąt na odwiedzających czekają na Was liczne występy… 
Na jarmarkowych stoiskach zagoszczą unikatowe wyroby i najróżniejsze pyszności, sporo nowości, ale również pozycje obowiązkowe na przedświątecznej liście zakupów.
 
W tym roku znajdziecie przede wszystkim wyroby artystyczne i rękodzielnicze, które doskonale sprawdzą się jako świąteczne podarunki dla najbliższych jak również dekoracja domu i wigilijnego stołu.
Pojawią się m.in.:
– stroiki świąteczne, wieńce, ozdoby choinkowe, bombki, świece sojowe,
– ręcznie robione dekoracje do domu
– rękodzieło – wyroby ceramiczne, biżuteria miedziana, wyroby z filcu
– rękodzieło z drewna i zasobów naturalnych
– wianki i dekoracje robione na drutach lub tworzone z naturalnych produktów
– naturalne mydła glicerynowe, balsamy i olejki naturalne
– lawendowe kosmetyki ręcznie robione, syropy ziołowe, suszona lawenda i lawendowe rękodzieła
– zabawki, balony, opaski, czapki i pluszaki
 
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym nie obejdzie się bez świątecznych pyszności m.in.:
– herbaty z różnych stron świata
– ręcznie wyrabiane krówki
– wyroby góralskie – sery z Podhala, soki naturalne
– wyroby piekarnicze
– włoskie sery
– różne gatunki wina: białe, różowe, czerwone oraz musujące w typie Pet Net
– grzane wino
– tradycyjny grill oraz pajda chleba ze aromatycznym smalcem
Centrum Kultury w Kluczborku serdecznie zaprasza ❤️
 • Kluczborski Jarmark Bożonarodzeniowy

Kluczborski Klub Karate z medalami Mistrzostw Świata

W dniach 8-11 grudnia 2022r. w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym WTKU. W Hali Globus zameldowało się i rywalizowało 1500 karateków z 28 krajów.

W kadrze reprezentacji Polski znaleźli się między innymi zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate. Dawid Rojowski został mistrzem świata w kumite indywidualnym. Utytułowany karateka i zarazem obrońca tytułu, założył także złoty medal w kategorii kumite drużynowe, w której biało-czerwoni spisali się znakomicie.

Karolina Gajewska z KKK stanęła na drugim stopniu podium i została wicemistrzynią świata w kumite indywidualnym. Oprócz zmagań seniorów imprezie towarzyszyła rywalizacja wśród dzieci w ramach Pucharu Świata. Tutaj kluczborczanie również zaznaczyli swoją obecność. W kategorii kumite srebro wywalczyła Wiktoria Gawlok, a brąz Borys Blaszczok oraz Kacper Dawicki. W konkurencji kata brąz zdobył Antoni Glinny. Pozostali zawodnicy wpisali się również bardzo dobrze: Liliana Łobos oraz Amelia Blaszczok uplasowały się zaraz za podium. Wysokie pozycje wywalczyli również: Martyna Mączka oraz Jakub Rojowski mierząc swoje siły w ok. 50-60 osobowych grupach rywali.

Trener naszych uzdolnionych karateków: sensei Andrzej Olech miał na tych Mistrzostwach Świata ogromną, wyróżniającą rolę: został wybrany na Supervisora kierującego pracą sędziów oraz Sędziego Głównego Pucharu Świata. Sensei Rafał Panaszek pełnił rolę coacha.

Kluczborska ekipa karateków w minionym roku wzięła udział z kilkunastu turniejach rangi krajowej i międzynarodowej zawsze zaznaczając swoją obecność na podium. Był to ciężko przepracowany okres. Cieszymy się, że wysiłek jaki został poniesiony przez zawodników i szkoleniowców w trakcie przygotowań przyniósł wspaniałe efekty.

 

 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
 • Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w okresie świątecznym

Informujemy, że w piątek 23 grudnia 2022 r. Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 12.00, natomiast 27 grudnia 2022 r. (wtorek) - od. godz. 8.00 do godz. 15.00.

Wesołych Świąt!

 • zyczenia swiateczne 2022

Podsumowanie sesji budżetowej

Zapraszamy na film podsumowujący sesję budżetową Rady Miejskiej. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar opowiada o uchwalonym budżecie Gminy Kluczbork na 2023 rok wynoszącym 175 mln zł. Omawia największe wydatki budżetowe, oraz najważniejsze planowane inwestycje.
 • film sesja budżetowa

Informacja w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiat kluczborski uznany został za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Na terenie powiatu kluczborskiego nakazuje się utrzymanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie oraz karmienie i pojenie drobiu ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. Pełny teks rozporządzenia oraz pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku znajdują się w załącznikach.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządcy/Parafie/Właściciele obiektów wpisanych do rejestru lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków na terenie gminy Kluczbork.

Gmina Kluczbork, informuje że w dniu 24 listopada 2022r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania na potrzeby udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Wysokość dotacji określona jest ustawą o ochronie zabytków. Zgodnie z art.81 Ustawy o Ochronie Zabytków
1.    W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
2.    Dotacja, w zakresie określonym w art.77 może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Opis nakładów koniecznych określa art.77 Ustawy o Ochronie Zabytków  – załącznik nr 1


W związku z powyższym proszę o przedłożenie, zgodnie z załącznikiem nr 2, wykazu planowanych prac wraz z oszacowaniem ich wartości do dnia 05.01.2023r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na adres email: edyta.stabrawa@kluczbork.pl

Jednocześnie informujemy, że:
1.    W przypadku gdy wniosek złożony przez Gminę otrzyma dofinansowanie Wnioskodawca w ciągu 7 miesięcy zobowiązany będzie do przekazania kompletnej dokumentacji, zgodnie z zasadami udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork.
2.    W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego wzrośnie po przeprowadzeniu postępowania zakupowego, wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy.
3.    Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostaną określone uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku w późniejszym terminie.

Stacja meteorologiczna - instrument wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Miło nam poinformować, że na terenie gminy Byczyna w miejscowości Biskupice, powstała stacja meteorologiczna będąca instrumentem wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Gmina Kluczbork partycypowała w 50% kosztów całej inwestycji co stanowiło kwotę 33 400,00 zł (wartość zadania wyniosła  66 800,00 zł).

Stacja umożliwiają zbieranie pomiarów:

 • usłonecznienia,
 • temperatury przygruntowej na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu,
 • temperatury gruntu na głębokości -10 cm,
 • temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 2 m,
 • sum opadu atmosferycznego,
 • prędkości i kierunków wiatru.

Stacja

Aktualny stan pogody według wskazań stacji meteorologicznej w Biskupicach można sprawdzić na stronie internetowej:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biskupice

 

 • Stacja meteorologiczna