O Gminie

Charakterystyka gminy

Gmina Kluczbork jest gminą miejsko-wiejską, usytuowaną w północnej części Województwa Opolskiego. Obejmuje ona miasto Kluczbork oraz 23 sołectwa i łącznie zajmuje obszar 217 km2, co stanowi 25,48% powierzchni Powiatu Kluczborskiego, oraz 2% powierzchni Województwa Opolskiego.

Dane statystyczne

Ludność wg zameldowania na pobyt stały na dzień 31.12. każdego roku

Rok

Miasto

Wioski

Razem

2019

22114

12057

34171

2020

21622

11943

33565

2021

21366

11993

33359

 

Potencjał ludzi, rynek pracy,

Potencjał ludzki

Edukację młodzieży zapewniają placówki prowadzone przez powiat kluczborski: 

  • Zespół Szkół nr 1 (kierunki ekonomiczne, handlowe, gastronomiczne, hotelarskie i reklamy), 
  • Zespół Szkół nr 2 (kierunki mechaniczne, elektryczne, budowlane, technik pojazdów samochodowych, transportu kolejowego czy spawalnictwa), 
  • Zespół Szkół Licealno-Technicznych (kierunki związane z informatyką, logistyką, mechaniką czy ochroną środowiska oraz klasa mundurowa),
  • Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza, 
  • Liceum Społeczne STO 
  • Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach (kierunki rolnicze, marketingowe). 

Do kluczborskich szkół ponadpodstawowych uczęszcza młodzież z gminy Kluczbork i z większości miejscowości gmin ościennych (Byczyny, Lasowic Wielkich i Wołczyna).

Zatrudnienie, wynagrodzenia 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku na koniec 2021r. zarejestrowanych było w całym powiecie 1500 bezrobotnych (z czego: 916 kobiet, 750 osób mieszkało na terenach wiejskich), ofert pracy zgłoszono 86.

Rynek pracy w pigułce

Źródło: GUS, 31.XII.2020

Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/Kluczbork#rynek-pracy

W Kluczborku na 1000 mieszkańców pracuje 280 osób. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

Bezrobocie rejestrowane w Kluczborku wynosiło w 2020 roku 7,9% (9,9% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kluczborku wynosiło 4 777,86 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kluczborka 1 354 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 848 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 494.

24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kluczborka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

58,8% mieszkańców Kluczborka jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2021r. (dane za: PUP Kluczbork: https://pupkluczbork.pl/strona/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/316)

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka