Rewitalizacja

Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kluczbork do roku 2030 przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Program będzie stanowił podstawę do prowadzenia w Gminie Kluczbork procesu rewitalizacji poprzez działania polegające na tym, aby obszary, gdzie kumulują się problemy – przede wszystkim społeczne – doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Proces rewitalizacji będzie realizowany poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, poprawy stanu przestrzeni publicznych i stanu infrastruktury. Ponadto proces ten będzie prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Są nimi władze miasta i inne instytucje publiczne oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Kluczbork, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty z terenu Gminy Kluczbork.


W związku powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kluczbork do roku 2030. Propozycje te można składać za pomocą formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępnego poniżej.
Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 12.01.2024 r. mailowo na adres: rewitalizacja@kluczbork.pl  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok.132 (biuro podawcze) w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 12.01.2024 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.