Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Kluczborku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych grafik 433 pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego lub posiadają opis jednowyrazowy- pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • 3 podstrony nie posiadają treści.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Knapa, grafik@kluczbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 418 1477. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku 

Do budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrznej od strony ulicy Katowickiej, trzy wejścia od strony parkingu w tym jedno wejście z windą od strony parkingu. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez wejście z windą. Do wejścia z windą prowadzi podjazd. Jedno z wejść prowadzi przez pomieszczenie Straży Miejskiej, gdzie może być przywołana merytoryczna osoba do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na niskim parterze jest to Straż Miejska. Na wysokim parterze wydziały finansowe i podatkowe oraz kasa. Na I piętrze: Wydziały: spraw obywatelskich (załatwianie m.in. dowodów osobistych), funduszy europejskich, ochrony środowiska, gospodarki miejskiej, geodezji i planowania oraz Burmistrz. Na wysoki parter i na I piętro oprócz schodów prowadzi również winda. Na drugie piętro, gdzie znajduje się sala konferencyjna oraz ma siedzibę Starostwo Powiatowe w Kluczborku prowadzą schody z pochylniami oraz jedna winda osobowa z oddzielnego budynku Starostwa. W kabinach wind osobowych zamontowane są nakładki Braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windami. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy parkingu, na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wejście do toalety prowadzi przez pomieszczenie Straży Miejskiej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

W Urzędzie Miejskim w Kluczborku funkcjonuje pochylnia przed wejściem windowym.

Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

W Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna. Na obecną chwilę brak informacji głosowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona może skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online – poprzez usługę wideotłumacza. Skorzystanie z tej usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi – Biuro Obsługi Klienta UM.

Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna  jest w  Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na I piętrze w pok. 132.

Pracownicy Biura Obsługi Klienta  w parę minut zorganizują taką możliwość. Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Więcej o usłudze „Wideotłumacz” na oficjalnej stronie: http://wideotlumacz.pl/

Osobami powołanymi na stanowisko koordynatorów ds. dostępności w Urzędzie Miejskim są:

 • Joanna Rajska – Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy pok. 128, tel. kont. +48 77 447 20 88 lub +48 77 418 14 81 wew. 1044
 • Andrzej Arczyński – Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Miejskiej pok. 129, tel. kont. +48 77 418 14 81 wew. 1076

 

Postępowanie skargowe o zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późń. zm.) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miejski w Kluczborku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Urząd Miejski powinien zapewnić wskazaną dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, Urząd Miejski zawiadamia o tym wnioskodawcę i proponuje dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy Urząd Miejski nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1
 • drogą elektroniczną na adres: um@kluczbork.pl

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1
 • drogą elektroniczną na adres: um@kluczbork.pl