Zachęty dla inwestorów

Zachęty dla inwestorów:

  • Pomoc publiczna na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji (duże przedsiębiorstwa). 45 % MŚP, 55 % małe firmy Pomoc dotyczy wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych.
  • Uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przez gminę Kluczbork za stworzenie nowych miejsc pracy

za utworzenie od 1 do 3 włącznie nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za 40 m2 powierzchni za każde nowo utworzone miejsce pracy

za utworzenie od 4 do 5 włącznie nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za 75 m2 powierzchni za każde nowo utworzone miejsce pracy powyżej 3 etatów

za utworzenie od 6 do 15 włącznie nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za 115 m2 powierzchni za każde nowo utworzone miejsce pracy powyżej 5 etatów

za każde następne miejsce pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za 150 m2

Okres zwolnienia wynosi 3 lata, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy.

Kwota zwolnienia nie może przekroczyć 70% rocznego podatku objętego zwolnieniem.