Druki do pobrania

Konkursy ofert - wzór oferty i sprawozdania

Oferty konkursowe należy przygotować za pomocą aplikacji Generator eNGO https://kluczbork.engo.org.pl/

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach posiadających jednakową sumę kontrolną:

  • wersja elektroniczna - przesłana za pomocą generatora eNGO
  • wersja papierowa - złożona w Biurze Podawczym UM Kluczbork.

Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę
sumy kontrolnej oferty, przez co niemożliwa jest ocena formalna oferty. 


 

Małe granty - tryb pozakonkurskowy (art. 19a)

Oferty składane w trybie pozakonkursowym powinny być przygotowane za pomocą aplikacji Generator eNGO https://kluczbork.engo.org.pl/male-granty

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach posiadających jednakową sumę kontrolną:

  • wersja elektroniczna - przesłana za pomoca generatora eNGO
  • wersja papierowa - złozona w Biurze Podawczym UM Kluczbork.

Oferta musi spełniać następujące warunki:

  1. zadania muszą mieć charakter lokalny lub regionalny,
  2. dotacja nie może przekraczać 10.000,-
  3. czas realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni

 

Kluby sportowe

Dotacje dla Klubów Sportowych mogą być udzielane na podstawie Uchwały nr XXXVIII/572/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz oferty określa Zarządzenie nr BR.120.55.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru oferty klubu sportowego realizacji zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.