Druki do pobrania

Konkursy ofert - wzór oferty i sprawozdania

Wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert -  zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dani 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

 

 


 

Małe granty - tryb pozakonkurskowy (art. 19a)

Zgodnie z artykułem 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) samorząd może pod pewnym warunkami przyznawać dotacje w trybie pozakonkursowym, czyli tzw. "małe granty".

Zadania takie muszą mieć charakter lokalny lub regionalny, dotacja nie może przekraczać 10.000,- a czas realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.

poniżej druki do pobrania


 

Kluby sportowe

Dotacje dla Klubów Sportowych mogą być udzielane na podstawie Uchwały nr XXXVIII/572/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz oferty określa Zarządzenie nr BR.120.55.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru oferty klubu sportowego realizacji zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.