Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

KARTY USŁUG - Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

1. Udostępnianie informacji publicznej

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2018-04-30

Wnioski do CEIDG (publikowana na stronie Ministerstwa Gospodarki)

https://www.biznes.gov.pl/ 

Wniosek o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz CEIDG-1
 • Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał dokumentu potwierdzający status pobytu na terytorium RP do wglądu.

Opłaty: Brak.

Miejsce złożenia i odbioru: Urząd Miejski w Kluczborku Wydział Gospodarki Miejskiej pok. 128

Jednostka odpowiedzialna: Minister właściwy ds. Gospodarki.

Tryb odwoławczy: Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister właściwy ds.Gospodarki).

Uwagi: Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 • w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
 • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
 • pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioski do CEIDG (publikowana na stronie Ministerstwa Gospodarki)

https://www.biznes.gov.pl/