Pojemniki

INFORMACJA DOT. KOLORYSTYKI POJEMNIKÓW NA ODPADY

Informujemy Mieszkańców Gminy Kluczbork, że w związku z wciąż pojawiającymi się przypadkami nie dostosowania kolorystyki pojemników do gromadzenia odpadów wynikającej z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r., firma FBSerwis S.A. obsługująca Gminę Kluczbork będzie prowadzić w miesiącach  maj - czerwiec 2024r. kontrole przedmiotowych pojemników.

Nawiązując do § 2 wyżej powołanego Rozporządzenia oraz zgodnie z Rozdziałem
3 §7 pkt. 2  Uchwały nr LXVIII/936/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2024r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych oznaczeniach kolorem, a mianowicie:

1)      żółtym, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady
z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

2)      niebieskim, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury;

3)      brązowym, z napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady;

4)      zielonym, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego i kolorowego;

5)      czarnym, grafitowym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami, o których mowa odpowiednio  tylko
w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

WYJĄTEK !  W zabudowie jednorodzinnej  zgodnie z Rozdziałem 3 §7 pkt. 3  wyżej powołanej uchwały odpady  z metali i tworzyw sztucznych , odpady wielomateriałowe, odpady ze szkła oraz z papieru i tektury należy zbierać w szczelnych workach z tworzywa wyłącznie do tego celu przeznczonych dostarczanych przez firmę wywozową.

Firma FBSerwis S.A. podczas odbioru  odpadów w miesiącach maj oraz czerwiec 2024r. będzie pozostawiać informacje na nieruchomościach, na których właściciele nie dostosowali pojemników na odpady do obowiązujących, wyżej wymienionych,  przepisów prawa. Właściciele tych nieruchomości będą musieli dostosować swoje pojemniki, w przeciwnym razie od 1 lipca 2024r. odbiór odpadów z pojemników nie spełniających wymagań nie będzie realizowany.

  • pojemniki na odpady