Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wyłączeniem z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2021r. nieruchomości niezamieszkałych, właściciele tych nieruchomości nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, natomiast są obowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Przedmiotowa umowa winna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888 z poźn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r., poz. 2953).

Korzystanie z usług odbioru odpadów musi być udokumentowane przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska będzie prowadziła kontrolę realizacji wyżej określonych obowiązków przez właścicieli nieruchomości

Burmistrz Miasta Kluczborka