Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a, 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469 t.j.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr Br.0050.150.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 września 2023r.w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 od miesiąca października 2023r. rozpocznie się  kontrola wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej www.kluczbork.eu w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Kontrola obejmować będzie:
1)    stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości, umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kluczborka,
2)    zgodność postanowień umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3)    udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci dowodów zapłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych wystawionych przez przedsiębiorę, z którym zawarta jest umowa na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Planowane kontrole przeprowadzane będą:

1)    bezpośrednio na nieruchomości, lub
2)    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, poprzez zobowiązanie właścicieli nieruchomości objętych kontrolą do okazania wymienionych wyżej dokumentów,
3)    w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wyłączeniem z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2021r. nieruchomości niezamieszkałych, właściciele tych nieruchomości nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, natomiast są obowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Przedmiotowa umowa winna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888 z poźn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r., poz. 2953).

Korzystanie z usług odbioru odpadów musi być udokumentowane przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że Straż Miejska będzie prowadziła kontrolę realizacji wyżej określonych obowiązków przez właścicieli nieruchomości

Burmistrz Miasta Kluczborka