KBO na 2022

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące VII edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

  • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 2 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej.
  • Zgłaszane projekty mogą dotyczyć dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”. Pod pojęciem zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Zadanie ”miękkie” to projekt o charakterze nie inwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia
  • Kwota z budżetu Gminy Kluczbork, której dotyczy KBO wynosi nie więcej niż 400 000,00 zł w roku budżetowym, po 185.000,00zł na realizację zadań twardych w obszarze nr I i nr II, oraz 30.000,00 zł. na realizację niematerialnych zadań społecznych z obszaru całego miasta Kluczbork (zadania miękkie).
  • Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów    w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 185 000 zł lub 30 000 zł (zadania miękkie).
  • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego)  
  • Głosowanie odbywa się w następujący sposób: na stronie internetowej www.kluczbork.eu, lub w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka,  poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
  • Na karcie do głosowania należy  podać imię, nazwisko, adres zameldowania i  nr PESEL  oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
  • Głosujący może zagłosować tylko jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Można zagłosować tylko na jedno zadanie twarde i/lub jedno zadanie miękkie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos.
  • mapa kbo 2022 copy

Wstecz