Informacja dla mieszkańców w sprawie zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Informacja dla mieszkańców w sprawie zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021r. będą obowiązywały kolejne zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579 ze zm.) weszła w życie dnia 6 września 2019r. wprowadzając szereg niezwykle istotnych zmian mających wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2, gminy mają czas na wprowadzenie tych zmian w dotychczas obowiązujących uchwałach związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2020r. Najistotniejszymi zmianami dla właścicieli nieruchomości są:

  • bezwzględny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to znaczy, że wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani segregować odpady w podziale na frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, (bez możliwości zadeklarowania, że nie będą segregować odpadów);
  • naliczanie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawką określoną przez radę gminy w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  • zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory, zgodnie ze złożoną deklaracją, nie segregowali odpadów na nieruchomości, zostaną zawiadomieni o nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2021r. opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Właściciele przedmiotowych nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy brązowy pojemnik na bioodpady, natomiast worki na tworzywa sztuczne, papier i szkło zostaną dostarczone przez firmę wywozową. W przypadku gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zdecydują się na gromadzenie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, mogą uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem złożenia nowej deklaracji, wówczas wyposażenie nieruchomości w pojemnik na bioodpady nie jest wymagane.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory, zgodnie ze złożoną deklaracją, nie segregowali odpadów na nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określą ilość i pojemność pojemników na poszczególne frakcje odpadów oraz częstotliwość ich odbioru. Ponadto, zgodnie z danymi określonymi w nowej deklaracji, są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki w odpowiedniej kolorystyce (t.j. żółty- na tworzywa sztuczne, niebieski- na papier, zielony – na szkło, brązowy- na bioodpady).

Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły także inne niż dotychczas zasady związane z odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Podobnie jak dotychczas, gmina nadal może decydować o objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich, bądź niektórych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, natomiast zgodnie z nową regulacją, zgoda na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych będzie następowała dobrowolnie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Tak więc właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gminnym w chwili wejścia w życie nowych regulacji są obsługiwani przez Gminę na dotychczasowych zasadach. Z kolei, właściciele nieruchomości, którzy dopiero uruchamiają działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy, zdecydowani na przystąpienie do systemu zorganizowanego przez Gminę, wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami powinni złożyć również pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do systemu gminnego. Jeśli tej zgody nie złożą, pozostają poza systemem i będą zobowiązani do podpisania indywidualnej umowy na zasadach określonych w art.6 ust.1, pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast zgoda o której mowa powyżej nie będzie wymagana do właścicieli:

  • nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych),
  • nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Oznacza to, że ww. nieruchomości będą objęte zorganizowanym systemem na terenie Gminy obligatoryjnie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXVI/275/12 z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 1635).

WAŻNE

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork i przepisach wykonawczych do znowelizowanej ustawy, dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości i będzie OBOWIĄZKOWA również dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpią do systemu zorganizowanego przez Gminę.

  • autor: Bożena Stempel, data: 2020-11-26