Informacja dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych

Informacja dot. utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych

                                                                                              Kluczbork, dnia 20 lipca 2022r.

OŚ.623.58.2022.EK                                                                                   

 

 

                                                                                                      Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                                      Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych

 

         W związku z notorycznie powtarzającą się sytuacją zalegających przy altanach śmietnikowych odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych niniejszym informujemy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz.1297 t.j.), do obowiązków właściciela nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 oraz ust.3  wyżej powołanej ustawy) należy między innymi utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

      Dlatego też przypominamy, że odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady są odbierane z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów. Natomiast w okresie między odbiorami bezpośrednio z nieruchomości należy tego rodzaju odpady dostarczać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gotartowie (na terenie Instalacji Komunalnej), który jest czynny codziennie w godzinach od 900 do 1700 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1300 . Ponadto przypominam, że przyjęcie odpadów w PSZOK jest bezpłatne – w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

        Informujemy również, że odpady budowlane i rozbiórkowe (m.in. okna, drzwi,  porcelana sanitarna, glazura oraz opony) nie podlegają odbiorowi bezpośrednio z nieruchomości, a mieszkańcy wykonujący remonty we własnym zakresie są zobowiązani do samodzielnego dostarczenia tych odpadów do PSZOK, przy czym w ramach ponoszonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, do Punktu można dostarczyć 3mgruzu z jednego mieszkania rocznie. Możliwe jest również skorzystanie z płatnej usługi dodatkowej i zamówienia specjalnego kontenera na tego typu odpady. W przypadku zlecenia przeprowadzenia remontu firmie świadczącej usługi remontowo-budowlane, obowiązek zagospodarowania wytworzonych odpadów w wyniku świadczonych usług, spoczywa na  firmie wykonującej remont.

     Mając powyższe na uwadze, prosimy o właściwe realizowanie powyższych obowiązków, gdyż w przypadku zalegania na nieruchomościach wymienionych wyżej odpadów zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 21 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021r. poz. 2008 z późn.zm.) Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”

         Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 5  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1350 t.j.) w sprawie wykroczeń, strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 

                                                                                                 Naczelnik

                                                                                                     Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

                                                                                                     Bożena Stempel