Informacja dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych

Informacja dot. utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych

Kluczbork, dnia 6 października 2020r.

OŚ.623.99.2020.BS        

                                                                                

 

                                                                                        Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych

 

Dotyczy: utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych.

 

W zawiązku z notorycznie powtarzającą się sytuacją zalegania odpadów wielkogabarytowych w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych niniejszym informujemy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art.5 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r.,poz.1439t.j.), do obowiązków właściciela nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 oraz ust.3  wyżej powołanej ustawy) należy między innymi utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Dlatego też przypominamy, że odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady są odbierane z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów. Natomiast w okresie między odbiorami bezpośrednio z nieruchomości należy tego rodzaju odpady dostarczać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gotartowie (na terenie Instalacji Komunalnej), który jest czynny codziennie w godzinach od 900 do 1700 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1300 . Ponadto przypominam, że przyjęcie odpadów w PSZOK jest bezpłatne – w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi..

Informujemy również, że odpady budowlane i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi bezpośrednio z nieruchomości, a mieszkańcy wykonujący remonty we własnym zakresie są zobowiązani do samodzielnego dostarczenia tych odpadów do PSZOK, przy czym w ramach ponoszonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, do Punktu można dostarczyć 3m3 z jednego mieszkania rocznie. Możliwe jest również skorzystanie z płatnej usługi dodatkowej i zamówienia specjalnego kontenera na tego typu odpady. W przypadku zlecenia przeprowadzenia remontu firmie świadczącej usługi remontowo-budowlane, obowiązek zagospodarowania wytworzonych odpadów w wyniku świadczonych usług, spoczywa na  firmie wykonującej remont.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o właściwe realizowanie powyższych obowiązków, gdyż w przypadku zalegania na nieruchomościach wymienionych wyżej odpadów Straż Miejska, na podstawie art.117 § 1 ustawy z dnia 21 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019r. poz. 821 z późn.zm.), będzie nakładała mandaty karne.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie zmian dokonanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 4 września 2020r. Strażnicy mogą również nakładać mandaty na właściciela nieruchomości, który wbrew obowiązkowi  nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jeżeli nie zbiera w sposób selektywny odpadów komunalnych.

  

                                                                                                         Naczelnik

                                                                             Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

                                                                                                     Bożena Stempel