KBO na 2019

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2019 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące IV edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 2 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej
 • Każdy obszar może realizować zadania za max. kwotę 125 000 zł brutto.
 • Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 125 000 zł
 • Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze  z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 • Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.
 • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego)  
 • Głosowanie odbywa się w następujący sposób: a) na stronie internetowej www.kluczbork.eu, b) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka,  poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
 • Na karcie do głosowania należy  podać imię, nazwisko, adres zameldowania i  nr PESEL  oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
 • Głosujący może zagłosować tylko na jedno zadanie, jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.
 • Obszary Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Kluczborski Budżet Obywatelski

Wykaz złożonych wniosków do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019

W dniu 15.10.2018 r.  Zespół Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał analizy złożonych wniosków  przez mieszkańców Kluczborka do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zostało złożonych w terminie do dnia 28.09.2018 r. 7 wniosków w 2 obszarach. Jeden wniosek został odrzucony ze względu na lokalizację poza Kluczborkiem.
W każdym z obszarów było złożonych więcej niż jeden wniosek, w związku z tym odbyło się komisyjne losowanie kolejności umieszczenia zadań na listach do poszczególnych obszarów. Komisja pozytywnie oceniła  6 wniosków, których listę prezentujemy poniżej.
Mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 6 wniosków w 2 obszarach. Głosowanie odbywać się będzie od 26 listopada do 10 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.kbo.kluczbork.pl  lub w formie papierowej w  siedzibie Urzędu Miejskiego, w Ratuszu Miejskim w  Kluczborku oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość.

 

WYKAZ POZYTYWNIE OCENIONYCH WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 r.

Lp.

Nr obszaru

Numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Wartość szacunkowa zadania brutto

WARTOŚĆ  WSZYSTKICH ZADAŃ                       490.000,00 zł

 

1.1

Obszar nr 1

GM.3020.1.5.2018.MS

Aqua edukacja – zabawa i nauka z wodą piaskiem

125.000,00 zł

1.2

Obszar nr 1

GM.3020.1.7.2018.MS

Cudze chwalicie swego nie znacie…Utworzenie szlaku miejskiego po najważniejszych zabytkach i atrakcjach turystycznych Kluczborka

10.000,00 zł

1.3

Obszar nr 1

GM.3020.1.6.2018.MS

Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne

125.000,00 zł

 

RAZEM:

 

 

260.000,00 zł

2.1

Obszar nr 2

GM.3020.1.3.2018.MS

Bezpieczne podwórko i aktywne boisko. Razem dla Kluczborka

125.000,00 zł

2.2

Obszar nr 2

GM.3020.1.1.2018.MS

Miejsca postojowe Byczyńska 11-17

48.000,00 zł

2.3

Obszar nr 2

GM.3020.1.4.2018.MS

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa

57.000,00 zł

 

RAZEM

 

 

230.000,00 zł

 

 

 

 

WYKAZ ODRZUCONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp. Obszar  i numer identyfikacyjny zadania Tytuł zadania Szacunkowa wartość zadania Uwagi
  Poza obszarem      
1. GM.3020.1.2.2018.MS Boisko do siatkówki plażowej 11.894,10 zł Lokalizacja zadania poza obszarem. Zadanie sprzeczne z regulaminem §2 ust. 2 pkt. 1

 

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Na 6 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 w przewidzianym prawem  terminie zagłosowało łącznie 1242 osoby. Z tego:
- papierowo   321. Karty ważne 231, karty nieważne 90
- internetowo 921. karty ważne 908, karty nieważne 13
Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Zespół Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego stwierdził, że na wszystkie projekty oddano łącznie 1139 głosów ważnych.

Najczęstsze powody kart nieważnych:
1. Głosujący nie podpisali kart papierowych
2. Głosujący nie zaznaczyli oświadczeń
3. Głosujący mieszkają poza miastem Kluczbork.
2. Czyste karty do głosowania
5. Głosujący nie wpisał numeru PESEL, adresu lub wszystkich danych osobowych
6. Głosujący zagłosowali podwójnie – internetowo i papierowo

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt, który wygrał  w swoim obszarze, zostanie wpisany do projektu budżetu Gminy Kluczbork i zostanie zrealizowany  w 2019 roku.

Nr projektu

tytuł projektu

wartość

głosów ważnych ogółem

1.1

Aqua edukacja - zabawa i nauka z wodą i piaskiem (OBSZAR 1)

125 000

130

1.2

Cudze chwalicie swego nie znacie…Utworzenie szlaku miejskiego po najważniejszych zabytkach i atrakcjach turystycznych Kluczborka (OBSZAR 1)

10 000

27

1.3

Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne (OBSZAR 1)

125 000

416

2.1

Bezpieczne podwórko i aktywne boisko. Razem dla Kluczborka (OBSZAR 2)

125 000

251

2.2

Miejsca postojowe Byczyńska 11-17 (OBSZAR 2)

48 000

25

2.3

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa (OBSZAR 2)

57 000

290

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w głosowaniu na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.