Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Adres siedziby

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

Dane kontaktowe

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

 • Piotr Grabuś - Przewodniczący Zarządu
 • Marek Wiecha - V-ce Prezes Zarządu
 • Bogusław Racławski - Sekretarz
 • Krzysztof Brzoska - Członek Zarządu
 • Tadeusz Doliński - Członek Zarządu
 • Józef Patrzek - Członek Zarządu
 • Ireneusz Wenerski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Spółki Wodnej 

 • Urszula Ziora - Przewodniczący Komisji
 • Wiesław Gandża - Członek Komisji
 • Rudolf Bursy  - Członek Komisji

Działalność i finansowanie Spółki Wodnej

Spółka wodna jest niepubliczną formą organizacyjną, nie działa w celu osiągnięcia zysków, zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności. Działa na podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach i urządzeniach objętych działalnością Spółki, zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork.

Na swoją działalność spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Gminy Kluczbork oraz z innych środków zewnętrznych.

Składka na rzecz Spółki Wodnej

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki, świadczeń na rzecz Spółki oraz terminu płatności składek na rok 2019, w bieżącym roku obowiązuje składka w wysokości:

 • 20 zł - dla gruntów rolnych za każdy 1 ha gruntu fizycznego
 • 20 zł - dla działek poniżej 1 ha fizycznego

Ponadto, w myśl art. 454 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) jeżeli podmioty niebędące członkami spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń będących w zarządzie spółki wodnej, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki, a wysokość i rodzaj tych świadczeń ustala, w drodze decyzji, starosta.

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział Kluczbork
Nr rachunku: 25 88760009 0034 5619 1000 0001

Nabór wniosków do programu "Moja Woda"