Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

adres siedziby: Spółka Wodna Gminy Kluczbork
                         Rynek 1, 46-200 Kluczbork
                         tel. 602 684 117
                         e-mail: spolkawodna@kluczbork.pl


Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork
•    Piotr Grabuś                 - Przewodniczący Zarządu
•    Marek Wiecha              - V-ce Prezes Zarządu
•    Bogusław Racławski    - Sekretarz 
•    Krzysztof Brzoska        - Członek Zarządu
•    Tadeusz Doliński         - Członek Zarządu
•    Józef Patrzek               - Członek Zarządu
•    Ireneusz Wenerski       - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Spółki Wodnej 
•    Urszula Ziora                 - Przewodniczący Komisji
•    Wiesław Gandża            - Członek Komisji
•    Rudolf Bursy                  - Członek Komisji

 

Działalność i finansowanie Spółki Wodnej
Spółka wodna jest niepubliczną formą organizacyjną, nie działa w celu osiągnięcia zysków, zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności.  Działa  na   podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.
Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach i urządzeniach objętych działalnością Spółki, zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork.
Na swoją działalność spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Gminy Kluczbork oraz z innych środków zewnętrznych.  

Składka na rzecz Spółki Wodnej
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki, świadczeń na rzecz Spółki oraz terminu płatności składek na rok 2019, w bieżącym roku obowiązuje składka w wysokości:
•    20 zł  - dla gruntów rolnych za każdy 1 ha gruntu fizycznego
•    20 zł  - dla działek poniżej 1 ha fizycznego

Ponadto, w myśl art. 454 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) jeżeli podmioty niebędące członkami spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń będących w zarządzie spółki wodnej, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki, a wysokość i rodzaj tych  świadczeń ustala, w drodze decyzji, starosta.
 

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział Kluczbork
Nr rachunku :  25 88760009 0034 5619 1000 0001

 

Nabór wniosków do programu "Moja Woda"