Aktualności 2021

Nowe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informacja dla mieszkańców Gminy Kluczbork

Niniejszym informujemy mieszkańców Gminy Kluczbork, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021r. zwiększają się opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Nowe stawki opłaty będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021r. i będą wynosiły 30zł za osobę, a jeżeli właściciele nieruchomości nie będą wypełniali obowiązku selektywnego zbierania odpadów podwyższona stawka będzie wynosiła 60zł za osobę. Natomiast ulga dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali, że  kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, pozostają bez zmian.

Przedmiotowa podwyżka opłat jest podyktowana kolejnym wzrostem cen zagospodarowania odpadów, które stanowią najdroższy element całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ciągle rosną. Dotychczasowa cena za przyjęcie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w Gotartowie wynosiła 568,08zł, natomiast zgodnie z cenami podanymi przez Spółkę Eko-Region od 1 kwietnia 2021r. ta cena wynosi 626,40zł. Kolejny wzrost ceny za przyjęcie do Instalacji Komunalnej dotyczy odpadów biodegradowalnych, jeszcze w styczniu cena ta wynosiła 399,60zł za 1Mg, a od 1 lutego 2021r. wynosi 486,00zł. Wzrost cen w Instalacji Komunalnej powoduje wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, określonych w umowie z firmą odbierającą odpady.  Od 1 kwietnia 2021r. cena za odbiór i zagospodarowanie 1Mg zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 962,30zł, natomiast 1Mg odpadów biodegradowalnych 775,18zł, odpowiednio dotychczasowe ceny wynosiły 903,91zł i 688,78zł. 
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma być samofinansujący, co oznacza, że gminy nie mogą do niego dopłacać z innych dochodów, ale też nie mogą dochodów pochodzących z opłaty ponoszonej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczać na inne niż wymienione w ustawie zadania związane z obsługą systemu. 
Podsumowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami za rok 2020 wykazało, że niestety Gmina dopłaciła z budżetu około 700.000zł., a w już w pierwszym kwartale tego roku około 120.000zł. 
Warto również wskazać, że porównywanie stawek opłat w innych, okolicznych gminach nie może polegać jedynie na porównaniu samej kwoty. Porównanie musi dotyczyć również tego co za konkretną stawkę otrzymuje mieszkaniec, a więc przede wszystkim częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji z nieruchomości gdyż każdy odbiór, dojazd do nieruchomości to wymierne koszty, to również możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w naszej Gminie w każdy dzień roboczy i dwie soboty w miesiącu. Są gminy w naszym sąsiedztwie jak i na terenie naszego województwa które np. odpady wielkogabarytowe odbierają 1 lub 2 razy w roku lub nie odbierają z nieruchomości, a tylko w PSZOK, odpady segregowane np. papier odbierają raz na 2 lub 3 miesiące, tworzywa 1 raz na miesiąc, podobnie szkło, a stawki opłaty mają bardzo zbliżone od 28zł do 32zł.
Reasumując, kolejny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych jak również utrzymanie świadczonych usług na dotychczasowym poziomie powoduje zwiększenie stawki opłaty do 30zł za osobę.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Wstecz

baner toplayer
plakat stypendia medyczne