Aktualności 2021

Informacja dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe)

Niniejszym informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe) na terenie Gminy Kluczbork, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku z dniem 1 lipca 2021r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że   odpady komunalne nie będą odbierane z tych nieruchomości przez firmę wyłonioną w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów do odbioru odpadów z nieruchomości na terenie naszej Gminy.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z ich nieruchomości z dowolnie wybraną firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, która posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie.
Jednocześnie informujemy, że umowa zawarta z wybraną firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości, musi być zgodna z obowiązującymi zasadami dotyczącymi selektywnego gromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru.
Uwaga: powyższa zmiana nie dotyczy nieruchomości które,  w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszane) oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjo-wypoczynkowe.
Wykaz firm posiadających aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej w tym zakresie na terenie Gminy Kluczbork zamieszono poniżej.
                                                                                                     

Burmistrz Miasta Kluczborka

Wstecz

baner toplayer
plakat stypendia medyczne