Certyfikat PRZEJRZYSTA GMINA

Certyfikaty "Przejrzystej Polski" dla Gminy Kluczbork

W 2003 r. gmina Kluczbork została zaproszona do udziału w akcji społecznej "Przejrzysta gmina" przygotowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S.Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazetę Wyborczą" było to duże wyróżnienie dla gminy Kluczbork, ponieważ w całym programie wzięła udział tylko 1 gmina z każdego województwa. Zadaniem gmin uczestniczących w programie było doskonalenie praktyki stosowania zasad:

 1. Zasada przejrzystości - działalność władz jest jawna. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do informacji o tym co się dzieje w gminie.
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji - władze lokalne jasno deklarują, konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji dla korupcji w swojej gminie.
 3. Zasada partycypacji społecznej - władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w obszarze tematyki objętej projektem oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach.
 4. Zasada przewidywalności - funkcjonowanie instytucji publicznych i realizowanie zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny.
 5. Zasada fachowości - w instytucjach lokalnych zadania realizowane są przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystać gminne zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obsługi mieszkańców.
 6. Zasada rozliczalności - działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowalny, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania.

Poszczególnym zasadom przyporządkowane były konkretne zadania, które gminy miały realizować.

Udział gmin w Laboratorium został nagrodzony certyfikatem udziału w programie "Przejrzysta gmina". Certyfikat został wręczony na uroczystej konferencji w siedzibie "Gazety Wyborczej" w dniu 10.12.2004 r.

W ramach programu gmina Kluczbork zrealizowała m.in.:

 1. Kodeks etyczny pracowników UM w Kluczbork,
 2. Kodeks postępowania pracowników UM w Kluczbork,
 3. Kodeks etyczny radnych Rady Miejskiej w Kluczborku,
 4. Karty usług,
 5. Uchwałę w sprawie Monitoringu Strategii gminy Kluczbork,
 6. Przygotowano informator dla mieszkańców "Skąd bierzemy i na co wydajemy pieniądze".
 7. Uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Akcja masowa "Przejrzysta Polska" Akcja masowa "Przejrzysta Polska" została zainicjowana w październiku 2004 roku przez "Gazetę Wyborczą", wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 775 gmin i powiatów z całej Polski.

W dniu 4.03.2006 r. w Warszawie Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar odebrał certyfikat wdrożenia z wyróżnieniem przez Urząd Miejski w Kluczborku zasad przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Obok Gminy Kluczbork certyfikaty akcji "Przejrzysta Polska" odebrały 403 samorządy z całej Polski.

Przejrzysta Polska - Forum 2007

Kontynuacją akcji "Przejrzysta Polska" była akcja "Przejrzysta Polska - Forum 2007"

W dniu 16 listopada 2007 w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące działania programu Przejrzysta Polska - Forum 2007. W uroczystości wzięło udział 47 jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawicielom wręczone zostały certyfikaty za aktywną i skuteczną realizację programu.

W ramach kolejnego etapu " Przejrzystej Polski" przeprowadzony został audyt zadań wdrożonych przez uczestników programu w latach ubiegłych. Zebrane podczas audytów informacje posłużyły do przeprowadzenia działań naprawczych i korygujących. Wszystkim 47 samorządom udało się wykazać trwałość i ciągłość rozwiązań zastosowanych zgodnie z zasadami modelu "Przejrzystej Polski". Podczas spotkania poruszona została kwestia dalszych działań w programie "Przejrzysta Polska" oraz zaprezentowany został jego nowy model.

W Forum uczestniczyła także 10-osobowa grupa przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z Kazachstanu, którzy przebywają w Polsce w ramach wizyty studyjnej, mającej na celu przekazywanie gościom dobrych praktyk i doświadczeń z realizacji programu Przejrzysta Polska.

Zaangażowanie w realizację Modelu i udział mediów sprawiają, że uzyskany certyfikat może stać się prawdziwym znakiem jakości dla gmin. Wzięcie udziału w akcji jest dowodem starań władz gminy Kluczbork o podniesienie standardów życia publicznego, co spowoduje wzrost zaufania ze ze strony obywateli- mieszkańców gminy.

Koordynatorem programu w gminie Kluczbork jest Mirosław Birecki - Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik ds Systemu Zarządzania Jakością tel. +48 77 447 14 63 rzecznik@kluczbork.pl

Więcej o programie www.przejrzystapolska.pl

 • Certyfikat PRZEJRZYSTA GMINA
 • Certyfikat PRZEJRZYSTA GMINA
 • Certyfikat PRZEJRZYSTA GMINA