Aktualności 2024

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2031 r. poz. 901).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
Preferowaną formą składania wniosków o nagrody specjalne wraz z dokumentacją jest ich nadesłanie pocztą tradycyjną do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Podmioty składające wnioski powinny zapoznać się i zastosować w składanych wnioskach zapisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, zgodnie ze wzorem wniosku w sprawie przyznania nagród specjalnych (w załączeniu).

Nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim do pracowników socjalnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę aby wnioski dotyczyły tej grupy zawodowej.

Wnioskodawcy przekazują osobom, dla których nagroda będzie wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody),  klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kategoria: Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku.