Aktualności 2024

NIE BĘDZIE Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w Kluczborku przy ul. Fabrycznej 1

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa podczas, której Pan Burmistrz Jarosław Kielar ogłosił, że oficjalnym pismem z dnia 16.02.br. firma Perlon poinformowała nas o podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji projektu recyklingu tworzyw sztucznych w zakładzie w Kluczborku

 

Poniżej oficjalne stanowisko dot. powyższego tematu:

 

Szanowni mieszkańcy,

Pragnę poinformować o decyzji dotyczącej zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w Kluczborku.

W dniu dzisiejszym możemy już ogłosić, że oficjalnym pismem z dnia 16.02.br. firma Perlon poinformowała nas o podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji projektu recyklingu tworzyw sztucznych w zakładzie w Kluczborku. W uzasadnieniu swojej decyzji przedsiębiorca wskazał, że postanowił o budowie takiego zakładu w Niemczech, a decydującym czynnikiem podjęcia decyzji było zlokalizowanie zakładu bliżej miejsca produkcji materiałów i tym samym zmniejszenie kosztów transportu i poprawy śladu węglowego CO2. Jednocześnie inwestor podkreślił, że zdaniem Grupy Perlon projekt zawsze kwalifikował się do zatwierdzenia, a w kontekście zrównoważonego rozwoju tworzyw sztucznych jest korzystny pod każdym względem środowiskowym, czego potwierdzeniem są pozwolenia środowiskowe dla zakładu zlokalizowanego w Niemczech.

Pragniemy zauważyć, że wobec niedawnej sytuacji, kiedy została wydana pozytywna opinia przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz wobec wciąż oczekujących od 22.06. zeszłego roku niewiadomych opinii z Wód Polskich i RDOŚ , decyzja inwestora o odstąpieniu od inwestycji pozwoliła na trwałe zakończyć postępowanie.

Od początku działaliśmy w zgodzie z prawem i w granicach prawa z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur. Jednak ta decyzja inwestora nie byłaby możliwa bez wielu rozmów prowadzonych przez Burmistrza z inwestorem a chęć i umiejętności wspólnego dialogu po obu stronach doprowadziły do oczekiwanego rezultatu.

W odniesieniu do petycji mieszkańców, w której m.in. pod wątpliwość została poddana możliwość wydania przez Burmistrza decyzji odmownej i zakończenia postępowania już we wstępnym etapie po złożeniu wniosku ze względu na niezgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podkreślamy, że przez wzgląd na odmienne i różnorakie orzecznictwo ryzykowne było jednoznaczne stwierdzenie sprzeczności inwestycji z planem. Wiele wyroków sądów administracyjnych (NSA w wyroku z 31.01.2017r., II OSK 1553/16,  NSA w wyroku z 27.10.2017r. II OSK 336/16 czy WSA w Gdańsku w wyroku z 21.06.2018r., II SA/Gd208/18) reprezentuje pogląd, że działalność w zakresie gospodarki odpadami jest dopuszczalna na terenach przewidzianych w planach miejscowych w sposób ogólny na prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej lub związanej z infrastrukturą techniczną oznaczanych symbolem „P”. W sądowym orzecznictwie w pojęciu działalność gospodarcza mieści się również działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.  Powyższe stanowiska sądów i powołanie się w tym kontekście na niezgodność inwestycji z planem z dużym prawdopodobieństwem mogłoby skutkować żądaniem ze strony inwestora Perlon Sp. z o.o., w postępowaniu sądowym, zapłaty odszkodowania przez Gminę Kluczbork i narazić na zarzut próby ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Dlatego nie mogliśmy na tym etapie wydać decyzji odmownej i wniosek musiał być rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dalece ryzykownym byłoby zakończenie postępowania i narażenie na potencjalne straty finansowe gminy, a skuteczniejsze skupienie się na przepisach prawa, stosownych uzgodnieniach oraz wymaganych opiniach przy uwzględnieniu dobra i poszanowania zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Decyzja środowiskowa jest  decyzją związaną. Oznacza to, że jeśli nie zostanie wykazana sprzeczność inwestycji z konkretnymi normami prawnymi, to organ musi wydać decyzję zgodną z wnioskiem inwestora. Sam potencjalnie negatywny wpływ inwestycji na środowisko nie może być w świetle obowiązujących przepisów przyczyną wydania decyzji odmownej. Dlatego też mając powyższe na uwadze, równolegle do toczącej się  procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzone były rozmowy z przedstawicielami inwestora zmierzające do uzyskania najkorzystniejszych dla nas wszystkich rozwiązań.

  • Konferencja UM
  • Konferencja UM
  • Konferencja UM
  • Konferencja UM

Wstecz