Aktualności 2023

Przetarg na ostatnią działkę w strefie ekonomicznej - ul. Wołczyńska

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości: Kluczbork, ul. Wolczyńska - ark.m. 3 działka nr 16/28 o pow. 1,9966 ha KW OP1U/00043070/4 . 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: l 998 750,00 zł.

Wadium: 199 875,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138,1 piętro.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

  • zdjęcie z lotu ptaka oferta inwestycyjna
  • mapka terenu inwestycyjnego