Otoczenie biznesowe Powiatu Kluczborskiego

Otoczenie biznesowe Powiatu Kluczborskiego

W Powiecie Kluczborskim oraz w samej Gminie Kluczbork daje się zauważyć mocną pozycję rolnictwa jako gałęzi gospodarki. Spora ilość dużych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych powoduje, że nasz region należy do liderów w tej branży. Ma to niebagatelne znaczenie dla rozwoju regionu, ale też stwarza wiele szans dla pozostałych gałęzi.

Niemniej jednak, najwięcej pracowników jest zatrudnionych w przemyśle. Ta część gospodarki odpowiada też za największą część dochodów. Najważniejsze zakłady produkcyjne skupiają się na obróbce metali, produkcji maszyn i urządzeń itd. Warto tu wymienić choćby takie firmy jak Famur Famak (od wielu lat jeden z symboli miasta), Protea, Ajer – Tech, FMK itd. – są to firmy specjalizujące się w produkcji dźwigów, suwnic, maszyn i urządzeń inżynieryjnych itd. W podobnej branży działają kolejne, bardzo duże firmy: Marcegaglia (produkcja rur stalowych), Siegenia – Aubi (produkcja okuć okiennych) a także niewielka Fampra (mała architektura miejska). Spośród przedsiębiorstw zlokalizowanych w innych gminach Powiatu Kluczborskiego warto tutaj wymienić chociażby: Blyss Polska (produkcja przyczep i zabudów samochodowych), Bemet.net (zabudowy samochodowe), Pichon Polska (produkcja maszyn rolniczych), Kisielewski (produkcja silników elektrycznych i urządzeń dla przemysłu).

Inne ważne przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu to przede wszystkim: Huta Szkła Kama-Vitrum, Lesaffre Polska (produkcja drożdży spożywczych), Aleperfekt (okna i drzwi), Betomet (beton), Fabryka Mebli „Piaski” (oddział w Wołczynie), Tartak Chudoba, Smart Recycling Plastics (przetwarzanie odpadów plastikowych), Lumar (produkcja wafli i ciastek), Seppeler Ocynkownia Śląsk (z najszerszą wanną do cynkowania w Europie), Athletic (produkcja statywów, scen i wyposażenia scenicznego), Flaxpol (produkcja odzieży roboczej i hurtownia płyt meblowych), Prefabet (produkcja prefabrykatów betonowych i żelbetowych), Tyron (produkcja styropianu), Alusystem (systemy i ścianki aluminiowe), Cedrob (produkcja pasz i koncentratów), Aspöck Systems Polska (produkcja lamp samochodowych) itd.

Ważnymi przedsiębiorstwami z punktu widzenia ewentualnej współpracy mogą być przedsiębiorstwa transportowe: P.H.U. Gronek, PKS Kluczbork, Lechmot, Kamieniarstwo – Transport Siedlecki Jarosław, PHU Euro-Kam itd. Ponadto, swoje floty pojazdów i maszyn posiadają także inne zakłady produkcyjne, usługowe czy handlowe. Warto też zwrócić uwagę na dużą grupę firm budowlanych.

Co bardzo istotne, na terenie Gminy Kluczbork funkcjonuje kluczborska podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”. Pierwsza część tej podstrefy zlokalizowana jest w sołectwie Ligota Dolna, przylegającym bezpośrednio do miasta Kluczbork. Na terenie ponad 50 ha zlokalizowanych jest wiele firm i teren ten jest już całkowicie zagospodarowany. Obecnie uzbrajany jest teren po dawnym tartaku, przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku, także włączony do WSSE „Invest – Park”. Już teraz funkcjonuje tam zakład firmy Food Lab Fit-Catering, magazyn dystrybucyjny firmy MWM Meble oraz centrum dystrybucyjnego dla firmy Inpost. Kolejne działki będą sukcesywnie wystawiane na sprzedaż a wśród zainteresowanych są głównie kluczborskie firmy.

Oczywiście firm w Powiecie Kluczborskim funkcjonuje znacznie więcej i działają one w bardzo wielu branżach, toteż poniżej przekazujemy nieco bardziej szczegółowe dane na ten temat. W roku 2019, w rejestrze REGON, zarejestrowanych było 6 375 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 669 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 414 nowych podmiotów, a 235 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (526) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (336) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (532) podmiotów wykreślono z rejestru REGON także w 2009 roku, najmniej (235) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kluczborskim najwięcej (344) jest stanowiących spółki cywilne.

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 151) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. Ponadto, 3,0% (194) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, natomiast jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 602) podmiotów, a 71,8% (4 579) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kluczborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (19.0%).

Liczba podmiotów względem prowadzonej działalności

Działalność

Liczba podmiotów

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (ogółem)

6375

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

194

Przemysł i budownictwo

1602

Pozostała działalność

4579

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

4669

 

PODMIOTY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI

            Rodzaj podmiotu

Liczba podmiotów

Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)

6151

Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)

184

Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)

36

Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)

4

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie (<250 zatrudnionych)

6371

 

PODMIOTY WEDŁUG FORM PRAWNYCH

Rodzaj podmiotu

Liczba podmiotów

Spółdzielnie ogółem

45

Spółki handlowe ogółem

255

Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego

23

Spółki handlowe - akcyjne

9

Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa

1

Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego

3

Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością

202

Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego 

20

Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa

1

Spółki cywilne ogółem

344

 

RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj podmiotu

Liczba podmiotów

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

4669

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

1169

Budownictwo

888

Przetwórstwo przemysłowe

517

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

403

Transport i gospodarka magazynowa

304

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

286

Pozostała działalność

203

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

165

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

144

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

142

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

122

Edukacja

97

Informacja i komunikacja

94

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

73

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

43

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych

9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

7

Górnictwo i wydobywanie

2

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

1