Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” umowa nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 22.01.2022r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  • logotypy dofinansowania

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” umowa nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 22.01.2022r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Kluczbork podpisała umowę na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu przyznano Gminie Kluczbork dofinansowanie w wysokości 950390,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, cyfryzację biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 

Termin realizacji projektu: 18 miesięcy od wejścia w życie umowy, nie później niż 30.09.2023r. 

Dofinansowanie: 950 390,00 zł