Pomoc Ukrainie ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Одноразова грошова допомога громадянам України

W środę, 16 marca 2022r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Obywatelstwo
4. Płeć
5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Adres pobytu
8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
9. Numer PESEL
10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku na ulicy Zamkowej 6, I piętro, od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.30 (pok. nr 1, 5 i 7)

Одноразова грошова допомога громадянам України

У середу, 16 березня, розпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і які внесені до реєстру PESEL.
Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.
Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:
1. Ім'я (імена) та прізвище
2. Дата народження
3. Громадянство
4. Стать
5. Тип документа, на якому базується межа
6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща
7. Адреса проживання
8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
9. Номер ПЕСЕЛЯ.
10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)
У Центрі соціального захисту в Ключборку за адресою вул.Замкова 6, 1 поверх, з понеділка по п’ятницю, з з 8.00 до 14.30 (ауд. 1, 5, 7)

  • Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy Одноразова грошова допомога громадянам України

Wstecz