Aktualności 2022

Gmina Kluczbork laureatem konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2022

Gmina Kluczbork otrzymała wyróżnienie w kategorii „przestrzeń publiczna” za zagospodarowanie terenu stawu hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie.
Zagospodarowanie terenu  wykonano w ramach projektu pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork”, który otrzymał dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej.
Projekt zakładał utworzenie plenerowego Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie położonym przy OTW Bąków. W ramach działań projektowych zrewitalizowano staw o pow. około 2,70 ha i zagospodarowano teren wokół niego, tworząc ścieżkę edukacyjną. W sąsiedztwie zbiornika wybudowany został  budynek stanowiący zaplecze wystawienniczo - magazynowe. Ponadto wokół stawu utworzono stanowiska obserwacyjne – luneta obserwacyjna, pomost oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Natomiast, na całym terenie OTW Bąków urządzono ciąg ścieżek edukacyjnych, na bazie obecnych naturalnych ciągów komunikacyjnych, poprzez ich remont, oznaczenie i opisanie unikalnych okazów roślin i zwierząt występujących na danym obszarze. W ramach zadania zostało również zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji zadania, z którego bezpłatnie mogą korzystać osoby odwiedzające ośrodek.  Gmina Kluczbork zrealizowała ten projekt w formule partnerskiej wraz ze Stowarzyszeniem Wsi Bogacica "Bogatalanta" oraz Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. 
CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 972 879,49 zł
KWOTA WSPARCIA z RPOWO  1 676 947,55 zł

 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego