Aktualności 2022

DODATKI I REKOMPENSATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

1.    dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6– szczegóły na stronie: www.ops.kluczbork.pl

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku..

podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.
WZÓR WNIOSKU
Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. 
 
Wnioski można złożyć:
-   w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Katowicka 1,
-  za pomocą poczty tradycyjnej,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2000 r. poz. 344);  ePUAP 

Instrukcja o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP.
1.    Wypełnij wniosek wraz z załącznikami i podpisz.
2.    Zeskanuj wypełniony wniosek.
3.    Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw; „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
4.    Podpisz zeskanowany plik wniosku bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
5.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz informację  na wskazany we wniosku adres email.
6.    Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu epuap na twoją skrzynkę na portalu gov.pl

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 
• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat) 
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów 
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczeniaSkp, 
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/
3. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych
wariant 1 dla odbiorców  którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych
wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)
– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych. 
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy
Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła  w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.
WZÓR OŚWIADCZENIA
Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.
Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w analogiczny sposób, jak wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych.
WZÓR WNIOSKU

WNIOSKI W WERSJI EDYTOWALNEJ:
•    Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą
•    Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego dla średniej ceny ciepła z rekompensatą
•    Prezentacja - mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 2109
•    Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą
•    Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty - edytowalny 2109

 

  • autor: Gracjana Dziuba-Tabisz, data: 2022-09-28

Wstecz