„Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Kluczbork”

Projekt pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Kluczbork” dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

Gmina Kluczbork podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Kluczbork”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Kluczbork poprzez redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz gazów cieplarnianych. W ramach projektu planowane jest przyłączenie do sieci gazowej 38 nieruchomości będących w administrowaniu Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku. Do udziału w w/w projekcie zakwalifikowano 37 lokali indywidualnych oraz jeden budynek wielorodzinny, w którym znajduje się aż 20 lokali mieszkalnych. W zakresie projektu planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całości prac instalacyjnych w poszczególnych lokalach.  Dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kujakowickiej  planowana jest budowa wspólnej kotłowni gazowej wraz z rozprowadzeniem instalacji do poszczególnych mieszkań. 

Planowany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2022r. 
Całkowite koszty projektu: 2 067 700,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 1 302 651,00 zł

  • loga dofinansowania