KBO na 2022

Zgłoś projekt do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Od 3 do 21 stycznia 2022r.  można zgłaszać projekty do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Najważniejsza zmiana to możliwość składania zadań miękkich. Zadanie ”miękkie” to projekt o charakterze nie inwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia. Zadania miękkie dotyczą całego obszaru Miasta Kluczborka. Na zadania miękkie przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Pod pojęciem „zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze technologiczno-technicznej. Miasto Kluczbork dzieli się na dwa obszary. Na zadania twarde przeznaczono po 185 000 zł na realizację "zadań twardych" oraz  30 000 zł  na "zadania miękkie"

Szczegóły i formularze na: https://www.kluczbork.eu/1262,kbo-na-2022 

  • zgłoś kbo 2022

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące VII edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

  • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 2 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej.
  • Zgłaszane projekty mogą dotyczyć dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”. Pod pojęciem zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Zadanie ”miękkie” to projekt o charakterze nie inwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia
  • Kwota z budżetu Gminy Kluczbork, której dotyczy KBO wynosi nie więcej niż 400 000,00 zł w roku budżetowym, po 185.000,00zł na realizację zadań twardych w obszarze nr I i nr II, oraz 30.000,00 zł. na realizację niematerialnych zadań społecznych z obszaru całego miasta Kluczbork (zadania miękkie).
  • Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów    w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 185 000 zł lub 30 000 zł (zadania miękkie).
  • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego)  
  • Głosowanie odbywa się w następujący sposób: na stronie internetowej www.kluczbork.eu, lub w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka,  poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
  • Na karcie do głosowania należy  podać imię, nazwisko, adres zameldowania i  nr PESEL  oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
  • Głosujący może zagłosować tylko jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Można zagłosować tylko na jedno zadanie twarde i/lub jedno zadanie miękkie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos.
  • mapa kbo 2022 copy