GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 • logotypy dofinansowania UE

GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-0005/18

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 629 545,44
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 385 113,62

PROJEKT TRWA OD 2019-05-15 DO 2021-05-14

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020
09 - Wysoka jakość edukacji
DZIAŁANIE
09.01 - Rozwój edukacji
PODDZIAŁANIE
09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 6 przedszkoli na terenie Gminy Kluczbork (dzieci i zatrudnionej kadry). Działania obejmują kompleksowe wsparcie 627 dzieci w wieku przedszkolnym (272K, 355M) w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, w tym wynikające z niepełnosprawności.
Adekwatnie do potrzeb dzieci zostaną podniesione i uaktualnione kompetencji kadry dydaktycznej - 76 nauczycieli (75K, 1M), w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, kształtowania myślenia matematycznego i badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz TIK.
Nauczyciele objęci projektem nabędą również dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwią skuteczniejszą terapię dzieci z niepełnosprawnością oraz deficytami rozwojowymi.
Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano doposażenie placówek w pomoce do terapii i diagnozy oraz inne pomoce i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Zaplanowano również wyposażenie przedszkoli w nowoczesne i bezpieczne place zabaw.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku - Zajęcia rewalidacyjne, suropedagogika, terapia osób z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualna, metodą Krakowską, zajęcia specjalistyczne w zakresie integracji sensorycznej, zajęcia specjalistyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii, zajęcia specjalistyczne - logorytmika z elementami neurologopedii, zajęcia specjalistyczne - gimnastyka korekcyjna
 • Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów w przedszkolach w Gminie Kluczbork- logopedia, zajęcia specjalistyczne - kompensacyjno-korekcyjne, zajęcia specjalistyczne - w zakresie integracji sensorycznej i wczesnego wykrywania deficytów, zajęcia specjalistyczne - trening umiejętności społeczno-emocjonalnych, zajęć specjalistycznych - gimnastyka korekcyjna,
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe związane z myśleniem matematycznym
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe przyrodnicze oraz językowe
 • zajęcia edukacyjne rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności uniwersalne związane z kreatywnością i pracą zespołową
 • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycielek do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym dziećmi z niepełnosprawnością.
 • Doskonalenia kompetencji nauczycieli i nauczycielek przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kluczbork do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
 • Doposażenie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kluczbork w sprzęty i pomoce do prowadzenia terapii i diagnozy oraz pomoce dostosowane do potrzeb związanych z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wyposażenie nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczbork
 • plakat projekt edukacji