Natura 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa członkowskie zobowiązane są do podejmowania w razie potrzeby  starań w celu zachowania ekologicznej spójności sieci Natura 2000, w celu utrzymania migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej gatunków.

      Na terenie Gminy Kluczbork  obszarem objętym taką ochroną są łąki nad Stobrawą. Obszar ten utworzony został ze względu na występujące tam dwa gatunki motyli: czerwończyk nieparek i modraszek nausitous.

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) – to motyl dzienny z rodziny modraszkowatych. Jest  gatunkiem objętym ochroną, znajdującym się na  Czerwonej Liście Zwierząt Ginących   i Zagrożonych  (znajduje się wśród gatunków niższego ryzyka). Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie w miejscach wilgotnych, często w pobliżu i wewnątrz starorzeczy i rowów.  Preferuje siedliska półotwarte i otwarte, osłonięte od silnych wiatrów, ale dobrze nasłonecznione.

Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) –  to motyl dzienny  z rodziny  modraszkowatych. W Polsce objęty ochroną prawną. Biologia tego motyla jest ściśle związana z występowaniem krwiściąga lekarskiego  oraz mrówki wścieklicy. Krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.) jest jedyną rośliną pokarmową gąsiennic  tego motyla. Dalszy rozwój przebiega w  gniazdach mrówek wścieklic czerwonych (Myrmica rubra), gdzie zimują i pod koniec następnej wiosny się przepoczwarczają.

  • mapa obszaru łaki w okolicach