Informacja o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne).

Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej (tylko takie nieruchomości są objęte opłatami za zmniejszenie retencji) określa się w regule „jedna księga – jedna nieruchomość”, co oznacza, że jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, niezależnie od tego ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia ich w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą.

Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną wyżej regułą „jedna księga – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie. Pojęcie „nieruchomość” należy rozumieć jako powierzchnię gruntu objętą jedną księgą wieczystą, niezależnie od tego ile działek obejmuje.

Na podstawie art. 272 ust. 22 wyżej powołanej ustawy, organem zobowiązanym do ustalenia wysokości opłaty za powyższe usługi wodne jest burmistrz.

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za przedmiotową usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. 

Powierzchnia biologicznie czynna, to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo Wodne według, którego wysokość opłaty ustala się na rok, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, określonej w powołanym poniżej Rozporządzeniu Rady Ministrów, oraz wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej określonej w m2.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 2502) wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork, którzy zmniejszyli naturalną retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.

Informację można przesłać na adres mailowy: um@kluczbork.pl lub na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia wyżej wymienionej opłaty tutejszy Urząd prześle stosowną informację o jej wysokości i sposobie obliczenia.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2019 roku.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2018r. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
W myśl art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art., 272 ust. 8 wyżej powołanej ustawy, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Ponadto informujemy, że wzór oświadczenia oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej opłaty dostępne są  na stronie internetowej www.kluczbork.eu
Oświadczenie  należy przesłać na adres - Urząd Miejski w Kluczborku,  ul. Katowicka 1,  46-200 Kluczbork  lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu, I piętro, pok. nr 132.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z  Wydziałem Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228.

Informacja dotycząca opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kluczbork,

przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo wodne. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy samorząd lokalny zobowiązany jest do określania i naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 298 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości i ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego,

- które na skutek wykonywania robót oraz obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie następujące 4 warunki:

 1. powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2,
 2. wykonywanie określonych czynności na terenie nieruchomości tj. wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
 3. lokalizacja nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 4. wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

Opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni trwale związanej z gruntem (zabudowanej) wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej, przez którą rozumie się nawierzchnię urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin oraz retencję wód opadowych.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się przez iloczyn stawki opłaty za 1m2 wyłączonej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażanego w latach. Należy przy tym pamiętać, że okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Po otrzymaniu informacji zawierającej wysokość opłaty podmiot powinien dokonać wpłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Informujemy również, że:

 • podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania informacji,
 • w przypadku nie dokonania wyżej wymienionej opłaty Burmistrz Kluczborka zobowiązany jest do wydania decyzji określającej wysokość opłaty, na której dokonanie podmiot ma również 14 dni. Zaskarżenie takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 • opłaty za usługi wodne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • wpływy z przedmiotowych opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich i w 10% dochód gminy.

Obowiązki wynikające z art. 552 ust. 2b pkt 2

Podmioty będące w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500m2 na terenie Gminy Kluczbork, spełniające pozostałe kryteria określone w pkt 1, zobowiązane są do złożenia oświadczeń dotyczących opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Miejskiego w Kluczborku, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Wód Polskich (druk do pobrania w załączeniu).

Oświadczenia za 2019 rok składa się po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:

 • za I kwartał, tj. okres od 1 stycznia - 31 marca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2019 r.,
 • za II kwartał, tj. okres od 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 lipca 2019 r.,
 • za III kwartał, tj. okres od 1 lipca – 30 września 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 października 2019 r.,
 • za IV kwartał, tj. okres od 1 października - 31 grudnia 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, pod numerem telefonu: +48 77 418 14 81 wew. 228.