Informacje o urządzeniach wodnych na terenie Gminy Kluczbork

Teren Gminy Kluczbork charakteryzuje stosunkowo bogata sieć cieków naturalnych, która uzupełniona jest gęstą siecią rowów melioracji szczegółowej, o przeznaczeniu nawadniającym i odwadniającym.
Na terenie Gminy Kluczbork łączna długość cieków naturalnych wynosi ok. 93 km, w tym uregulowanych ok. 77 km. Stanowią ją rzeka Stobrawa, Stara Stobrawa, Kanał Miejski, Baryczka, Struga, Potok Kujakowicki, Kanał Krężel, Kanał Rakowy, Potok Leśny, Wilcza Woda, Borkówka, Szyrobancka Woda oraz Bogacica, które służą  również do rolniczego wykorzystania.
Gęstość sieci w gminie wynosi od 0,5 km/km2 w części północno – wschodniej do ok. 1,0 km/km2 w części zachodniej. Rzeka Stobrawa wraz z Kanałem Miejskim i Starą Stobrawą stanowią główny odbiornik ścieków deszczowych miasta Kluczborka, chroniąc niejednokrotnie gminę i miasto Kluczbork przed podtopieniami.
Ponadto, na terenie miasta Kluczborka oraz dwudziestu trzech sołectw znajduje się 250 km rowów melioracji szczegółowej. Część z nich jest rowami stale prowadzącymi wodę, a ich zlewnie mają powierzchnie powyżej 20 km2. Jednym z takich rowów jest rów szczegółowy R – K, który  wraz z pięcioma dopływami tworzy zlewnię o powierzchni  21 km2. Ponieważ, w okresach wiosennych roztopów oraz długotrwałych opadów atmosferycznych woda nie mieściła się w korycie rowu, dochodziło do długotrwałych podtopień osiedla mieszkaniowego oraz użytków rolnych. Rozwiązaniem sytuacji było utworzenie w naturalnej niecce terenowej zbiornika przeciwpowodziowego – suchego. Wykonano zatem zastawkę betonową  o wysokości piętrzenia do 0,95 m, z możliwością zmagazynowania 3800 m3 wody.
Dużym przedsięwzięciem mającym na celu ochronę przeciwpowodziową południowej części miasta stanowi zbiornik na rzece Stobrawie, na wysokości wsi Ligota Górna, w przeważającej części na terenie  Gminy  Kluczbork oraz pozostałej części na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
Obiekt należy do przedsięwzięć melioracji podstawowych i z punktu widzenia zadań gospodarki wodnej służy między innymi do: retencji, zapewnienia wody do nawodnień rolniczych oraz do ochrony przeciwpożarowej dla pobliskich wsi i obszarów leśnych, rekreacji, sportów wodnych i wędkarstwa.