Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości* (do pobrania poniżej), na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Kluczborka zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, telefon kontaktowy, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia można także pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku (pokój nr 125) lub u Sołtysa wsi.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku (pokój nr 125) osobiście, za pośrednictwem Sołtysów lub poczty.

Na podstawie przywołanych na wstępie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Należy również pamiętać, że posiadane dowody zapłaty muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

* właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka