Zasłużeni dla Kluczborka 2007 (Ewa Zgadzaj Martyniuk, Magdalena Kretschmer-Linkert, Piotr Rybka)

  • Ewa Zgadzaj-Martyniuk

Ewa Zgadzaj-Martyniuk

Pochodzi z kluczborskiej rodziny kolejarskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku, a dyplom inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo związała się z Technikum Mechanicznym w Kluczborku, poświęcając pracy pedagogicznej 35 lat życia. Ukończyła studia podyplomowe oraz wiele kursów doskonalenia zawodowego; uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów elektrycznych i stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jednocześnie rozwijała działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy i Ligi Ochrony Przyrody - kilka lat była prezesem oddziału kluczborskiego LOP. Radna Rady Miejskiej w Kluczborku przez dwie kadencje1998-2002 i 2002-2006. Doprowadziła w 1999 roku do powołania pierwszej Młodzieżowej Rady Miejskiej Kluczborka. Współtworzyła również Dziecięco - Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego, którego była koordynatorem. Inicjatorka powołania w 1999 r i jednocześnie najaktywniejsza działaczka Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf, którego celem było zebranie pieniędzy na zakup mammografu. Dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenie doprowadziło do otwarcia pracowni mammograficznej w Kluczborku w dniu 12. 10. 2007 r. Współzakładała w 2003 r. Stowarzyszenie Szansa Kobiet i przez pierwszą kadencję piastowała funkcję wiceprzewodniczącej. Otrzymała tytuł Opolanka Roku 2000 - Złota Baba. Od 2004 r. prowadzi nieformalny Klub Złotych Bab. Pomysłodawczyni wielu imprez i przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym, aktywnie integrujących społeczność lokalną, które już na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnych wydarzeń lokalnych. Otrzymała Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona m. in.: Orderem Uśmiechu Dziecka; Srebrną i Złotą Odznaką Honorową LOP; Srebrną i Złotą Odznaką OHP; Odznaką Wzorowy Wychowawca OHP; Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych; Tytułem Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP. W dniu 11 listopada 2007 r. uhonorowana Tytułem i Medalem Zasłużona dla Kluczborka.

Magdalena Kretschmer-Linkert

Urodziła się w Kluczborku, dziś na stałe mieszka w Niemczech. Od końca lat 80-tych prowadzi działalność humanitarną, która polega min. na organizacji transportów z darami przeznaczonymi dla osób chorych i potrzebujących. Takie transporty, kierowane są do instytucji przykościelnych oraz Domu Pomocy Społecznej, średnio dwa razy w roku, a ich przedmiotem są min: leki, sprzęt rehabilitacyjny, odzież, środki czystości i higieny. Magdalena Kretschmer otacza swoją opieką i pomocą kilkoro chorych dzieci z okolic Kluczborka. Poza działalnością charytatywną inicjuje przedsięwzięcia mające na celu budowanie dobrych stosunków i dialogu pomiędzy społecznością polską i niemiecką. Zmarła w 2015 roku.

Piotr Rybka

Od 1989 roku pełni funkcje przewodniczącego Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, aktywnie realizując wiele działań z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Jest inicjatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, mających na celu pozyskanie środków finansowych dla najbardziej potrzebujących. Na przestrzeni lat swojej działalności charytatywnej okazał wiele zainteresowania i serca osobom starszym, samotnym. Dzięki pracy i trudowi włożonemu w działalność Parafialnego Zespołu Caritas życie wielu osób staje się bardziej radosne i lepsze.