Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.

  • Logotypy dofinansowania

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” to projekt, którego realizatorem koordynującym jest Województwo Opolskie a Gmina Kluczbork - partnerem. Celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w planie ochrony powietrza poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w realizację działań naprawczych oraz działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań naprawczych w zakresie POP. 

  • Mapa obszaru realizacji projektu

TERMIN REALIZACJI: od 1.07.2019

  • logotypy

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, 
LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakończyliśmy cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy Kluczbork w ramach realizacji projektu LIFE

Dobiegł końca cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu LIFE - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL. Spotkania odbyły się w wybranych lokalizacjach na terenie gminy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło prawie 150 osób. Mieszkańcy, którzy byli obecni na spotkaniach obejrzeli i wysłuchali prezentacji na temat Programu LIFE - założeń jak i celów projektu. Omawiane były również tematy dotyczące zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i środowisko, możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ogrzewania i termomodernizację. Przedstawiono aspekty prawne Programu Ochrony Powietrza oraz obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na miejscu udzielono instrukcji w wypełnieniu deklaracji CEEB mieszkańcom, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku. Podczas spotkań rozdysponowano materiały promocyjne w tym czujniki tlenku węgla.
Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne  z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

BENEFICJENT KOORDYNUJĄCY PROJEKT
Województwo Opolskie

Link do strony Projektu LIFE:

https://powietrze.opolskie.pl/

  • cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy Kluczbork w ramach realizacji projektu LIFE
  • cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy Kluczbork w ramach realizacji projektu LIFE
  • cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy Kluczbork w ramach realizacji projektu LIFE
  • cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami gminy Kluczbork w ramach realizacji projektu LIFE