Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.

  • Logotypy dofinansowania

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” to projekt, którego realizatorem koordynującym jest Województwo Opolskie a Gmina Kluczbork - partnerem. Celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w planie ochrony powietrza poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w realizację działań naprawczych oraz działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań naprawczych w zakresie POP. 

  • Mapa obszaru realizacji projektu

TERMIN REALIZACJI: 1.07.2019 do 30.06.2021