Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

  • Logotypy dofinansowania

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej RPO WO 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, działanie 03.02 - Efektywność energetyczna.

Przedmiotem projektu partnerskiego dla którego Liderem jest Gmina Kluczbork, a Partnerem Powiat Kluczborski jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych, użyteczności publicznej - tj. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku oraz Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Zakres prac obejmował będzie:

  1. w odniesieniu do PSP Nr 2 prace budowlane i termomodernizacyjne związane z: wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropu wewnętrznego, ociepleniem dachów niższych części obiektu, wymianą opraw oświetleniowych na LED, montażem instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacją sieci c.o., instalacją systemu zarządzania energią BMS, wykonaniem zielonej ściany.
  2. w odniesieniu do ZS Nr 2 CKU prace termomodernizacyjne związane z: dociepleniem ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej, dociepleniem dachu nad salą gimnastyczną, wymianą pokrycia dachu na budynku szkoły, dociepleniem w połaci dachu, montażem dwóch central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, na sali gimnastycznej.

Ponadto Powiat Kluczborski planuje wykonać system zarządzania energią cieplną i elektryczną w budynku sali gimnastycznej, jak również zainstalować odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej PV o mocy szczytowej 10kWp.

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2020 do 30.09.2021

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 3 145 769,66 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 1 600 000,00 zł

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka