Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

  • Logotypy dofinansowania

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej RPO WO 2014-2020 : Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 05.03 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury. 

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Lidera-Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz Partnera-Gminę Kluczbork. Projekt obejmuje: 

  1. wsparcie zabytku nieruchomego, instytucji kultury, zasobu kultury, obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez remont dachu i przebudowę poddasza w zabytkowym budynku Muzeum
  2. dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oświetlenia w salach ekspozycyjnych w celu poprawy jakości odbioru wystaw, szczególnie przez osoby słabowidzące
  3. działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne takie jak: przygotowania tablic informacyjnych dotyczących ks. Jana Dzierżona – patrona Muzeum, historii jego życia oraz dorobku, zaprojektowanie i wydruk 2000 szt. ulotek promujących muzeum i jego zbiory – przeznaczonych do kolportażu na terenie województwa opolskiego, przetłumaczenie na język angielski i niemiecki treści opisów z muzealnej wystawy stałej, zaprojektowanie, wykonanie i montażu kompletu tablic informacyjnych, dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących
    Projekt wpłynie na zwiększenie dostępności zasobów kulturowych muzeum regionalnego, poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.06.2020 – 30.11.2021

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 648 667,97 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 299 999,96 zł