Podatek rolny

Podatek rolny.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są: ...

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Płatności podatku należy dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie urzędu. W przypadku osób fizycznych płatności można dokonać również poprzez inkasentów.

Terminy składania deklaracji / informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr rachunku bankowego.

PeKaO SA I/o Kluczbork

Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

BIC / SWIFT - PKOPPLPW

IBAN - PL + 26 cyfr numeru rachunku bankowego

Uwaga !

Osoby zobowiązane do opłacania:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

płatności powinny dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych (każde zobowiązanie posiada inny numer). Numery rachunków bankowych zamieszczone zostały na przesyłanych do Państwa decyzjach lub w zawiadomieniach.

Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta zostaną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku przeksięgowane zgodnie z dyspozycją zawartą w tytule przelewu.

 

Stawki podatku rolnego.

Podatek rolny za rok podatkowy 2024 zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym wynosi:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 224,075zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: 448,15zł.

Podatek rolny za rok podatkowy 2023 zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym wynosi:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 185,125zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: 370,25zł.

Podatek rolny za rok podatkowy 2022 zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym wynosi:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 153,70zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: 307,40zł.

Deklaracje.

Od 1 lipca 2019r. zgodnie ze zmianą :

 • art. 6a ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.),
 • art. 6a ust.11 art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333 z późn. zm.) ,
 • art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.)

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.