Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork

  • Logotypy dofinansowania

Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork

Dnia 16 czerwca 2020r. Gmina Kluczbork podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Kluczbork. Projekt obejmuje likwidację 41 wysokoemisyjnych źródeł ciepła (poprzez przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej) oraz wymianę 80 źródeł ciepła w gminie Kluczbork na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców i wymogami regulaminu. Realizacja działań w projekcie wsparcia dla mieszkańców odbywać się będzie w systemie dotacyjnym. Dotacja udzielana będzie na pokrycie kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych brutto związanych z zakupem kotła lub innego urządzenia grzewczego oraz wykonaniem instalacji niezbędnej do jego funkcjonowania, wg stałego montażu finansowego:  3000,00 zł ze środków budżetu Gminy Kluczbork oraz 34% maksymalnych kosztów kwalifikowalnych stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Dodatkowo możliwe jest dofinansowanie dla wydatków uzupełniających takich jak: wykonanie przyłącza gazowego lub montaż paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych wg montażu finansowego: 1000,00 zł ze środków budżetu Gminy Kluczbork oraz 34% maksymalnych kosztów kwalifikowalnych stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach zadania planowany jest także zakup usługi zaprojektowania gminnego systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup systemu monitorowania powietrza. Zadanie obejmuje budowę sieci czujników pyłu PM 10 i PM 2,5, które zostaną rozmieszczone na terenie miasta i wszystkich sołectw w gminie Kluczbork. Jest to szczególnie ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w gminie Kluczbork oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece, szczególnie te opalane paliwami stałymi, o przestarzałej konstrukcji, umożliwiające jednocześnie spalanie innych niedopuszczalnych substancji, takich jak odpady z gospodarstw domowych.

Całkowite koszty projektu: 2 926 750,00 zł
Kwota dofinansowania: 995 095,00 zł