Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork

  • logotyp dofinansowania

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork

Gmina Kluczbork podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej.

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork” jest projektem partnerskim w którego realizację zaangażowane zostaną 3 podmioty: Gmina Kluczbork, Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta" oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Przedmiotowy projekt zakłada m.in. remont zbiornika wodnego w Bąkowie i wykoszenie jego skarp, co pozwoli na odtworzenie siedlisk wodno-błotnych i poprawienie stanu miejsca rozrodu płazów, ptaków wodno-błotnych i innych gatunków związanych z wodami. W projekcie przewiduje się podniesienie świadomości oraz wiedzy mieszkańców i turystów na temat bioróżnorodności – w tym ochrony gatunków wodno-błotnych poprzez budowę infrastruktury edukacyjno-informacyjnej, zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatów, prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego, prowadzenie edukacji dla pozostałych grup docelowych. Zadania realizowane przez partnerów w dużej mierze obejmą działania w zakresie mikroretencji, prowadzone łącznie na 2 stawach, w tym na stawie położnym na obszarze Natura 2000, których celem będzie odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ponadto utworzone, wyremontowane zostaną ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze przy stawie. W miejscach realizacji projektu przez partnerów ustawione zostaną tablice edukacyjne zawierające treści dydaktyczne związane z bioróżnorodnością, mikroretencją, Naturą 2000.

Zadanie 1: Utworzenie plenerowego Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie położonym przy OTW Bąków.
Projekt zakłada utworzenie plenerowego Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie położonym przy OTW Bąków (gm. Kluczbork). Wstępne założenia przewidują rewitalizację stawu o pow. około 2,70 ha, zagospodarowanie terenu wokół stawy, powstanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu oraz remont, przebudowa istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego. Ponadto wokół stawu utworzone zostaną stanowiska obserwacyjne – luneta obserwacyjna, pomosty drewniane wraz z tablicami/aplikacjami edukacyjnymi. Natomiast, na całym terenie OTW Bąków zakłada się urządzenie ciągu ścieżek edukacyjnych (na bazie obecnych naturalnych ciągów komunikacyjnych) poprzez ich remont, oznaczenie i opisanie unikalnych okazów roślin i zwierząt występujących na danym obszarze. W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji zadania.

Zadanie 2: Stworzenie warunków do prowadzenia edukacji na temat obszaru Natura 2000 PLH160013 przez Stowarzyszenie Wsi Bogacica „BOGATALANTA” oraz edukacja na temat znaczenia obszarów Natura 2000 dla zachowania bioróżnorodności w województwie opolskim.
W ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja stawu znajdującego się na terenie obszaru Natura 2000 nr PLH160013. Jednym z głównych kierunków działalności wsi tematycznych jest edukacja związana z poznawaniem otaczającego świata przez doznania, emocje, tworzenie i aktywne uczestniczenie. W ramach zadania zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu województwa opolskiego, w tym celu zostaną zakupione materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, a dla uczestników założono poczęstunek. Liczba osób, która weźmie udział w zajęciach, warsztatach to około 1000. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie. 

Zadanie 3: Poprawa infrastruktury edukacyjnej służącej do prowadzenia edukacji w zakresie mikroretencji oraz bioróżnorodności województwa opolskiego.
W ramach przedmiotowego zadania, realizowanego przez Partnera projektu-Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, przewidziano realizację działań, mających na celu remont zbiornika wodnego w Bąkowie w celu odtworzenia siedlisk wodno-błotnych i zwiększenia retencji oraz podniesienia świadomości mieszkańców i turystów w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Poprzez odmulenie zbiornika i wykoszenie skarp zostanie powstrzymana niepożądana sukcesja i zostaną usunięte gatunki obce, co poprawi stan siedlisk i gatunków na terenie objętym projektem. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na robotach pomiarowych, porządkowych i ziemnych oraz na remoncie urządzeń wodnych, wykonanie nasadzeń roślin wodnych przy stawie. W ramach zadania przeprowadzone zostaną lekcje w plenerze wspierające edukację o zdrowej żywności, zwłaszcza poprzez naukę wędkowania, zapoznania się z korzyściami jakie płyną ze spożywania ryb oraz zwiedzanie ścieżki dydaktycznej.

Całkowity koszt projektu: 1 972 879,49 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 1 676 947,55 zł

  • prace rozbiórkowe i odmulenie stawu
  • prace rozbiórkowe i odmulenie stawu