Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego

  • logotypy dofinansowania

Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego

Koszty całkowite projektu to 1 775 670,00 zł w tym Gminy Kluczbork to 644 100,00 zł.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 wyniosło 1 509 319,50  z czego dla Gminy Kluczbork przypadnie 547 485,00 

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 w ramach naboru ogłoszonego dla osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną poddziałanie e-usługi publiczne. 

Liderem projektu jest Powiat Kluczborski zaś Gmina Kluczbork obok Powiatu Oleskiego jest partnerem projektu.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących projekt oraz modernizacja infrastruktury informatycznej tych podmiotów poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto w ramach projektu w poszczególnych JST wdrożone zostanie oprogramowanie usprawniające pracę urzędów poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, elektronicznego rejestru korespondencji oraz elektronicznego biura obywatela – platformy e-usług publicznych, umożliwiającej załatwianie przez obywateli większości spraw w starostwie powiatowym czy też w urzędzie miejskim poprzez Internet, z wykorzystaniem między innymi płatności elektronicznych. Projekt wpłynie na poprawę dostępności oraz jakości świadczonych przez samorządy usług, usprawni obsługę obywateli i firm, zwiększy dostępność usług publicznych świadczonych on-line.

  • tablica z logotypami dofinansowania