RODO

Klauzala informacyjna

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Urząd Miejski w Kluczborku, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Urząd Miejski są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Maciej Tomaszczyk, adres e-mail: sekretarz@kluczbork.pl 

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Urzędu w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.

 

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych;

 • Podstawowe dane identyfikacyjne   (imiona i nazwiska)
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne   (numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Szczegóły osobiste (data urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, akty zgonów)
 • Biometryczne dane identyfikacyjne    (zdjęcie)
 • Umowy oraz ugody
 • Zezwolenia
 • Funkcje społeczne
 • Status imigranta
 • Pomoc finansowa
 • Rekompensaty
 • Stan posiadania
 • Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników
 • Informacje prawne dotyczące podejrzeń
 • Informacje dotyczące skazań i wyroków.
 • Informacje dotyczące działań sądowych
 • Dane dotyczące kar administracyjnych
 • Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań
 • Zawód i zatrudnienie
 • Wykształcenie
 • Ponadto  w ramach wykonywania zadań realizowanych przez Urząd w interesie publicznym przetwarzamy Państwa wizerunek w obszarze monitoringu wizyjnego.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kluczbork przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi do 14 dni.

 

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2018-05-24