Fundusz sołecki

Obszary wiejskie są wspierane poprzez środki zewnętrzne jak również wkład własny gminy.

Dodatkowo sołectwa od 2010 roku mogą korzystać ze środków tzw. Funduszu Sołeckiego (wcześniej sołectwa korzystały ze środków odpisu sołeckiego). Kwota Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwo wynika z Ustawy o Funduszu Sołeckim a cel wydatkowania środków ustalają mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim. Oczywiście muszą to być zadania będące zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego od 2010 do 2020 roku to kwota 3 865 060,78 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane są takie zadania jak:

  • budowa/rozbudowa placów zabaw
  • budowa/rozbudowa altan biesiadnych
  • partycypacja w kosztach budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz dróg gminnych
  • utrzymanie terenów zielonych w sołectwie
  • doposażenie świetlic wiejskich
  • organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców
  • doposażenia publicznych przedszkoli, szkół oraz bibliotek
  • wsparcie działalności LZS oraz OSP
  • Fundusz sołecki 2021