Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Adres siedziby

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

Dane teleadresowe

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

 • Piotr Grabuś - Przewodniczący Zarządu
 • Marek Wiecha - V-ce Prezes Zarządu
 • Bogusław Racławski - Sekretarz 
 • Józef Frasek - Członek Zarządu
 • Rafał Garbaciok - Członek Zarządu
 • Józef Patrzek - Członek Zarządu
 • Ireneusz Wenerski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Spółki Wodnej

 • Wiesław Gandża - Przewodniczący Komisji
 • Krzysztof Nemś - V-ce Przewodniczący Komisji
 • Rafał Lasek - Sekretarz

Działalność i finansowanie Spółki Wodnej

Spółka wodna jest niepubliczną formą organizacyjną, nie działa w celu osiągnięcia zysków, zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności. Działa na podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach i urządzeniach objętych działalnością Spółki, zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork.

Na swoją działalność spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Gminy Kluczbork oraz z innych środków zewnętrznych.

Składka na rzecz Spółki Wodnej

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork z dnia 24 marca 2023r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki, świadczeń na rzecz Spółki oraz terminu płatności składek na rok 2023, w bieżącym roku obowiązuje składka w wysokości:

 • 30 zł - dla gruntów rolnych za każdy 1 ha gruntu fizycznego
 • 30 zł - dla działek poniżej 1 ha fizycznego

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich i innych należności

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział Kluczbork
Nr rachunku: 25 88760009 0034 5619 1000 0001

Ponadto, w myśl art. 454 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.) podmioty niebędące członkami spółki wodnej odnoszące korzyści z urządzeń będących w zarządzie spółki wodnej, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki, a wysokość i rodzaj tych świadczeń ustala, w drodze decyzji właściwy miejscowo starosta.

Nabór wniosków do programu "Moja Woda"

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka