Spółka Wodna Gminy Kluczbork

Spółka Wodna Gminy Kluczbork

adres siedziby:  Spółka Wodna Gminy Kluczbork
                            Rynek 1, 46-200 Kluczbork
                            tel. 602 684 117
                            e-mail: spolkawodna@kluczbork.pl

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork
•    Piotr Grabuś - Przewodniczący Zarządu
•    Marek Wiecha - V-ce Prezes Zarządu
•    Bogusław Racławski - Sekretarz 
•    Józef Frasek - Członek Zarządu
•    Rafał Garbaciok - Członek Zarządu
•    Józef Patrzek - Członek Zarządu
•    Ireneusz Wenerski - Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna Spółki Wodnej 
•    Wiesław Gandża - Przewodniczący Komisji
•    Krzysztof Nemś - V-ce Przewodniczący Komisji
•    Rafał Lasek - Sekretarz
 
Działalność i finansowanie Spółki Wodnej
Spółka wodna jest niepubliczną formą organizacyjną, nie działa w celu osiągnięcia zysków, zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności.  Działa  na   podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.
Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach i urządzeniach objętych działalnością Spółki, zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork.
Na swoją działalność spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Gminy Kluczbork oraz z innych środków zewnętrznych.  
Składka na rzecz Spółki Wodnej
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork z dnia 24 marca 2023r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki, świadczeń na rzecz Spółki oraz terminu płatności składek na rok 2023, w bieżącym roku obowiązuje składka w wysokości:
•    30 zł  - dla gruntów rolnych za każdy 1 ha gruntu fizycznego
•    30 zł  - dla działek poniżej 1 ha fizycznego
 
Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich i innych należności
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział Kluczbork
Nr rachunku :  25 88760009 0034 5619 1000 0001
Ponadto, w myśl art. 454 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)  podmioty niebędące członkami spółki wodnej odnoszące korzyści z urządzeń będących w zarządzie spółki wodnej, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki, a wysokość i rodzaj tych  świadczeń ustala, w drodze decyzji właściwy miejscowo starosta.

 

Nabór wniosków do programu "Moja Woda"