RODO

Klauzula informacyjna dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,  46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: rodo@kluczbork.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem działań zmierzających do przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.     Działania te to między innymi:
 • rozpatrzenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej,
 • zgłaszanie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej,
 • przyjmowanie oświadczeń  o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005
 • wydawanie zaświadczeń o przekształceniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
 1. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • autor: Joanna Kowalik, data: 2019-05-06