Opłata skarbowa

Opłata skarbowa.

Przedmiot opłaty skarbowej. ...

Terminy płatności.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  1. od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
  2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
  5. od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie urzędu.