SMOG

Monitor jakości powietrza - czujniki jakości powietrza

Gminny system monitoringu jakości powietrza dostępny na: http://pm.czujniki.kluczbork.pl/pl
W ramach systemu monitorowania jakości powietrza w gminie Kluczbork zamontowano 30 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5 rozmieszczonych na terenie miasta i sołectw w gminie Kluczbork 

w następujących lokalizacjach:
Miasto Kluczbork:
1. Budynek Urzędu Miejskiego
2. Budynek PSP nr 5
3. Budynek MZOK
4. Budynek Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej „Parasol”
5. Budynek Ratusza
6. Publiczne Przedszkole nr 5
7. Publiczne Przedszkole nr 2
8. ul. Byczyńska 116
9. ul. Kujakowicka 1
10. ul. Fabryczna 7
Sołectwa gminy Kluczbork:
1. Bażany ul. Wiejska 19
2. Bąków ul. Braci Bassy 16
3. Biadacz ul. Kluczborska 15
4. Bogacica ul. Szkolna 10
5. Bogdańczowice 33
6. Borkowice ul. Wiejska 48
7. Czaple Stare 4c
8. Gotartów 67
9. Krasków 45
10. Krzywizna ul. Kluczborska 2
11. Kujakowice Dolne ul. Kluczborska 4
12. Kujakowice Górne ul. XXX-lecia 1A
13. Kuniów 74
14. Ligota Dolna ul. Wołczyńska 73
15. Ligota Górna ul. Gorzowska 4A
16. Łowkowice ul. ks Rigola 33
17. Maciejów 16
18. Nowa Bogacica 1b
19. Smardy Górne ul. Kościelna 2
20. Unieszów 6
Na terenie miasta rozmieszczono również 3 tablice informacyjne prezentujące aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczenia. Tablice znajdują się na budynkach: przy targowisku ul. Moniuszki 7, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz kina „Bajka”.
W ramach powyższego zadania utworzono także platformę informacyjną oraz aplikację mobilną KANAREK , które prezentują wyniki pomiarów zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym. Przedstawiane dane mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niska emisją, tj. sposobem ogrzewania oraz stosowanym paliwem.
Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne, która umożliwi śledzenie wszystkich pomiarów na bieżąco:

Google Play : Google Play

App Store : App Store

Dnia 28.12.2020r. zakończono realizację zadania dotyczącego utworzenia GMINNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza.  Wdrożenie takiego systemu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy chcą znać stan jakości powietrza w gminie.

  • o projekcie monitoring powietrza
  • czujnik powietrza

Wstecz