KBO na 2020

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2020 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące V edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

 • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 3 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej
 • W obszarze I i II można realizować zadanie za max. kwotę 125 000 zł brutto. W obszarze III (park miejski) zadanie za max. kwotę 50 000 zł brutto
 • Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 125 000 zł lub 50 000 zł (obszar III park miejski)
 • Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.
 • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego)
 • Głosowanie odbywa się w następujący sposób: a) na stronie internetowej www.kluczbork.eu, b) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka, poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
 • Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
 • Głosujący może zagłosować tylko na jedno zadanie, jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.
 • mapa
 • kbo

Rusza głosowanie na projekty z Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

>>>ZAGŁOSUJ ONLINE od 25.11 do 9.12.2019 r.<<<
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (albo papierowo albo ONLINE).

Zasady głosowania

 1. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Miasta Kluczborka.
 2. Można zagłosować tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos.
 3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie wszystkie oświadczenia.
 4. W przypadku osób głosujących poniżej 16 r. ż. wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie, lub nie oddano żadnego głosu.
 2. Oddano więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
 3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne
 4. Wszystkie oświadczenia nie zostały zakreślone.
 5. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) przez głosującego, a w przypadku osób głosujących pon. 16 r. ż. przez rodzica/opiekuna.
 • plakat glosowanie na stronę

Wykaz złożonych wniosków do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020

W dniu 22.10.2019 r.  zespół konsultacyjny dokonał analizy wniosków złożonych przez mieszkańców Kluczborka w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

W terminie do dnia 27 września 2019 r. wpłynęło 11 wniosków. Zespół bez uwag zaakceptował 9 wniosków natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Od decyzji o odrzuceniu projektu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia umieszczenia list na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku (§4 ust. 1 Regulaminu KBO)

WYKAZ ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 r.

Lp.

Nr

obszaru

Numer identyfikacyjny zadania

Nazwa zadania

Wartość szacunkowa zadania brutto

WARTOŚĆ  WSZYSTKICH ZADAŃ

 691.604,16 zł

1

Obszar nr 2

GM.3020.1.1.2019.MS

Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe

67.000,00 zł

2

Obszar nr 1

GM.3020.1.3.2019.MS

Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG

99.800,00zł

3

Obszar nr 1

GM.3020.1.4.2019.MS

Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki

120.000,00 zł

4

Obszar nr 2

GM.3020.1.5.2019.MS

Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i.im. Emilii Plater w Kluczborku

125.000,00 zł

5

Obszar nr 1

GM.3020.1.6.2019.MS

Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wspomagania analizy powietrza

80.579,00zł

6

Obszar nr 1

GM.3020.1.7.2019.MS

„Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla czworonożnych braci mniejszych

96.225,66zł

7

Obszar nr 2

GM.3020.1.8.2019.MS

Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina

3.000,00 zł

8

Obszar nr 3

GM.3020.1.10.2019.MS

Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku

50.000,00 zł

9

Obszar nr 3

GM.3020.1.11.2019.MS

Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku

49.999,50 zł

 

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Zespół Konsultacyjny ds. Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego dokonał w dniu 10 grudnia 2019r. otwarcia urn z kartami do głosowania na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Na 9 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 w przewidzianym prawem terminie zagłosowało łącznie 1451 osób. Z tego:

 • papierowo 337. karty ważne 284, karty nieważne 53,
 • internetowo 1114.

Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 17 grudnia br. stwierdził, że na wszystkie projekty oddano łącznie 1398 głosów ważnych

Najczęstsze powody kart nieważnych:

 1. Głosujący nie podpisali kart papierowych
 2. Czyste karty do głosowania
 3. Głosujący mieszkają poza miastem Kluczbork.
 4. Głosujący nie wpisał numeru PESEL, adresu lub wszystkich danych osobowych

Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Projekt, który wygrał w swoim obszarze, zostanie wpisany do projektu budżetu Gminy Kluczbork i zostanie zrealizowany w 2020 roku.

1.1 Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG - 137 głosów
1.2 Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wspomagania analizy powietrza 108 głosów
1.3 Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki 111 głosów
1.4 „Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla czworonożnych braci mniejszych 72 głosy

2.1 Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe 375 głosów
2.2 Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina 23 głosy
2.3 Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku - 471 głosów

3.1 Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku 28 głosów
3.2 Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku - 73 głosy

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w głosowaniu na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.

 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2020 wyniki głosowania
 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2020 wyniki głosowania
 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2020 wyniki głosowania
 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2020 wyniki głosowania