Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

http://www.kluczbork.eu/411,jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie.html

 

 

Władze Gminy

Burmistrz Miasta Kluczborka
mgr inż. Jarosław Kielar

lat 53, wykształcenie wyższe rolnicze
i pedagogiczne. Podyplomowe studia z zakresu zarządzania i ekologii. Były dyrektor ZSO
im. A. Mickiewicza w Kluczborku. W latach 1994-1998 i 1998-2002 radny Rady Miejskiej
w Kluczborku i członek Zarządu Miejskiego
w Kluczborku.

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 077 418-22-56

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu oraz Gminy na zewnątrz;
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy wobec pracowników Urzędu;
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6) przeprowadzanie okresowej oceny wyników pracy Naczelników Wydziałów/Kierowników Referatów/Samodzielnych Stanowisk, a także kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych;
7) okresowe zwoływanie narad z udziałem naczelników/kierowników/samodzielnych stanowisk, a także dla kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu:
a) monitoringu wykonywanych zadań,
b) uzgadniania ich współdziałania,
c) planowania realizacji zadań;
8) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
12) upoważnianie I Zastępcy Burmistrza, II Zastępcy Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postanowień i zaświadczeń;
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od I Zastępcy Burmistrza ,II Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika , kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.;
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
15) wydawanie zarządzeń;
16) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny;
17) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
18) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy;
19) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych;
20) reprezentowanie Gminy w spółkach prawa handlowego:
a) Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o .o.,
b) EKO REGION Sp. z o.o.,
21) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady.
2.W celu koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę Burmistrz zatrudnia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

I Zastępca Burmistrza
mgr Roman Kamiński

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków: w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci w innych sprawach będą przyjmowani codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 077 418-22-56

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Do zadań I Zastępcy Burmistrza należy:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza;
2) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Administracji Oświaty;
b) Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) Środowiskowego Domu Samopomocy;
d) Publiczne Przedszkole Nr 1;
e) Publiczne Przedszkole Nr 2;
f) Publiczne Przedszkole Nr 5 z Oddziałem zamiejscowym w Ligocie Górnej i Smardach Górnych;
g) Publiczne przedszkole Nr 7;
h) Publiczne Przedszkole Nr 8;
i) Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach;
j) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1;
k) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2;
l) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5;
m) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych;
n) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy;
o) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu;
p) Publiczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Kuniowie;
q) Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia.
3) reprezentowanie Gminy w spółce prawa handlowego - PKS Kluczbork Sp. z o.o.;
4) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

II Zastępca Burmistrza
mgr Dariusz Morawiec

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków:
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci w innych sprawach będą przyjmowani codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z sekretariatem burmistrzów
pod nr tel. 077 418-22-56

Do zadań II Zastępcy Burmistrza należy:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i I Zastępcy Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza i I Zastępcę Burmistrza;
2) koordynacja spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem w Urzędzie;
3) nadzór nad utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie;
4) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością obowiązującą w Urzędzie;
5) współpraca z firmą certyfikującą i konsultantem wdrożenia w celu doskonalenia SZJ;
6) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu w obszarze wdrażania systemu zarządzania jakością i zespołem powołanym w tym celu;
7) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.:
8) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
a) Ośrodka Sportu i Rekreacji,
b) Centrum Aktywności Lokalnej;
9) reprezentowanie Gminy w spółkach prawa handlowego:
a) Dolina Stobrawy Sp. z o.o.;
10) informacja i kontakty z mediami;
11) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Gminy

mgr inż. Krystyna Krężel

Do zadań Sekretarza w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu należy:
1) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
2) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
3) delegowanie pracowników na wyjazdy i podróże służbowe;
4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;
5) nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Wydział Administracyjno - Organizacyjny;
6) koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami powszechnymi;
7) przeprowadzanie i organizowanie naboru pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze;
8) koordynowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej oraz egzaminem;
9) przeprowadzanie ocen pracowniczych;
10) opracowywanie projektu zmian Regulaminu oraz opracowywanie projektów innych aktów wewnętrznych, regulujących strukturę i zasady działania Urzędu.

 

Skarbnik gminy

Piotr Lewald

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
7) prowadzenie aktywnej i perspektywicznej polityki finansowej Gminy;
8) dokonywanie analiz i opracowywanie założeń do prognoz finansowych;
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
2. Skarbnik pełni funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego.

Dane Urzędu Miejskiego

Nip, regon, godziny otwarcia, nr konta

Samorządowy Informator SMS

Samorządowy Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji.Jego główne cechy to podnoszenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa ...

Kino Bajka

Repertuar, rezerwacja biletów, najważniejsze informacje.

Kluczbork dla Rodziny +

Program „Kluczbork dla rodziny +” to pakiet działań prorodzinnych skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, w szczególności rodzin wielodzietnych i rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Gmina Kluczbork dla Seniora

Program jest skierowany do osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w Gminie Kluczbork. Dzięki uczestniczeniu w programie, seniorzy będą mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich.

Strategia rozwoju gminy Kluczbork

Proces opracowania strategii rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork zainicjowany został przez Burmistrza miasta Kluczborka zarządzeniem nr 130/03 z dnia 25 czerwca 2003r.

Rewitalizacja Miasta Kluczborka-Podsumowanie

 Projekt  „Rewitalizacja miasta Kluczborka ” to zintegrowany projekt ukierunkowany na odnowę  i zwiększenie znaczenia i funkcji najważniejszych obiektów  zabytkowych miasta.

 

Rewitalizacja miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pod nazwą "Rewitalizacja Miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową".

Podsumowanie 2012 roku

Podsumowanie roku 2012 oraz najważniejszych zadań i inwestycji jakie zostały zrealizowane w latach 2002-2012.

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest prawem czasowym.

Zwierzeta szukające domu

Jeśli zgubiłeś swojego zwierzaka...

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ

Harmonogram obchodów 760 lecia Kluczborka w 2013r.

Harmonogram obchodów 760 lecia Kluczbrka

Teleopieka

Program pilotażowy Gminy Kluczbork oraz Polskiego Centrum Opieki
DZIĘKI NAM NIE JESTEŚ SAM - Opieka dla osób samotnych, starszych, potrzebujących.

Opolska Karta Rodziny i Seniora w Gminie Kluczbork

Mieszkańcy Gminy Kluczbork mają możliwość w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim skorzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

"Koperta Życia"

Mając na uwadze ochronę życia ludzkiego oraz sprawne udzielenie pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Gmina Kluczbork przystąpiła do Akcji Społecznej „Koperta Życia”.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 19 stycznia 2020
Imieniny:
Henryka, Mariusza, Erwina
«sierpień 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1dzień: 2dzień: 34
56dzień: 789dzień: 1011
1213141516dzień: 1718
1920212223dzień: 2425
26dzień: 27282930dzień: 31

Banery

Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog
baner toplayer
Ostateczny nabór uzupełniający ogrzewanie